کد خبر: 2726

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۸:۳۹

هرکسی مردم به اورأی دادندخودش رااول برنده نداند مردم اولین برنده هستندکه توانستندپای صندوق های رأی بیایندرأی خودشان رابدهندوتشکرازمردم تشکرازهمه داوطلبان که تنور انتخابات راداغ کردند.

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۰۲/۱۲/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول «عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» ایام بسیارمبارک وشادمانی است چه ازجهت حضورهوشمندانه وحماسه آفرین ملت قهرمان مان شمامؤمنین پای صندوق های رأی وچه ازجهت اینکه درآستانه ماه رجب هستیم میلاد امام باقر(ع)واعیادرجبیه وماه […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۰۲/۱۲/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» ایام بسیارمبارک وشادمانی است چه ازجهت حضورهوشمندانه وحماسه آفرین ملت قهرمان مان شمامؤمنین پای صندوق های رأی وچه ازجهت اینکه درآستانه ماه رجب هستیم میلاد امام باقر(ع)واعیادرجبیه وماه عبادت وبندگی برهمه مؤمنین ان شاءالله مبارک باشدازمهمترین مدارج تقوااین است که انسان وظیفه اش رادرهرروزی ودرهرکاری بشناسدبداندچه باید بکند، مؤمن اگردرتصمیم گیری حیران وسرگردان باشدنمی تواندازایمان خودش حراست بکندووقتی وظیفه راشناخت به آن عمل بکندعمل به وظیفه گرچه ممکن است ازباب یک عمل اخلاقی باشدانسان های اخلاقی انسان های اجتماعی ممکن است به وظایفشان عمل کنندخیلی هم خوب است رعایت قانون بکنندرعایت نظم وانضباط بکنندیاممکن است ازباب اینکه به اهداف مادی شان برسندرعایت وظایف بکنند، برای اینکه می خواهندبه یک هدف دنیوی برسندمسیرقانونی رادرست طی می کنندواز سوانح متکلفانه قانون مندارانه خیلی هم خوب است لازم است، اماانسان های مؤمن درعمل به آنچه تشخیص می دهندووظیفه می دانندمتفاوتندمؤمن وظیفه اولش واصلی اش درهمه اموراعتلای کلمه حق است رسیدن به عدالت است رسیدن به ارزش های دینی وارزش های اسلامی ودریک کلمه رسیدن به تقواست اگرقانون رارعایت می کندکه بایدبکنداگردنبال یک امرمادی است که می تواندامرمادی راهم دنبال بکنداماهدف نهایی اش ازاین اخلاق ازاین هدف مادی اعتلای حق است این که می خواهددین خداارزشهای اسلامی به پیروزی برسد « وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ‏ » ماکلمه ماکلمه علیاست کلمه خداکه کلمه متعالی است هم خدامتعالی است وهم هرکسی این کلمه رابگویدتعالی پیدامی کندوهدف نهایی انسانیت است مااین راگفته ایم بیان کرده ایم وپیامبرانمان به آن گوش داده اندوکسانی که باآنهابوده اندآنهاهم به پیروزی می رسند«إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ‏ » نیت هابایداعتلای کلمه حق باشدهرکاری راکه انجام می دهیم رضای خداپیروزی خدارا بینیم پیروزی دین رادراوببینیم پیروزی شخص ماپیروزی گروه ماپیروزی باندمااین هاهدف نباشد ببینیم آیادراین پیروزی من وپیروزی گروه من چقدررضایت خداست چقدراعتلای کلمه حق است گاهی ممکن است انسان خودش رافداکندبرای اینکه کلمه حق به پیروزی برسدداستان امیرالمؤمنین(ع) راهمه شنیده ایدآن وقتی که حق امیرالمؤمنین(ع) راغصب کردند امیرالمؤمنین(ع) دیدنداگرتومیدان بمانندمبارزه بکننداُس واساس اسلام ازبین می رودلذافرمودند«فَرَأَیتُ أنَّ الصَّبرَ عَلى هاتا أحجى» دیدم صبرکنم عقلایی تراست منطقی تراست« فَصَبَرتُ، وفِی العَینِ قَذىً، وفِی الحَلقِ شَجاً»کناررفتم درحالی که دیدم«اَرَی تُرَاثِی نَهْباً»دیدم حق من رابردندحق مراخوردندحق مراغصب کردندامامن صبرکردم تحمل کردم برای اینکه اساس اسلام حفظ بشودبرای اینکه اختلاف شدیدنشودبرای اینکه جامعه اسلامی نوپا دشمن شاد کن نشودمن کناررفتم وصبرکردم، امیرالمؤمنین(ع)برای ماامام است اگرجهادمی کندنه برای اینکه خودش رانشان بدهدنه برای اینکه مدال بگیردقهرمان بشودنه اگرجهادمی کندبرای اینکه کلمه خدادین خدااعتلاپیدابکندواگرروزی هم کنارمی رودوصبرمی کند بازهدفش اعتلای کلمه الله است پیامبرعزیزاسلام(ص)درروزهای قبل ازهجرت همان سیزده سالی که درمکه بودنددریکی ازسال ها که جمعیت زیادی به حج آمده بودپیامبر(ص)رفتندبه میان قبائل باآنهاصحبت کننداسلام رامطرح بکنندچندقبیله رارفتندآنهاجواب منفی دادندپیغمبررااز قبیله شان بیرون کردندبه یک قبیله ای برخوردکردندکه درآن قبیله مهم وپرجمعیتی نه ازنظراجتماعی هم قبیله مهمی بود قبیله بنی عامر رئیس آن قبیله وقتی چهره نورانی پیامبرووصحبت های دلنشین ودلربای پیامبر(ص)رادیدوشنیدگفت اگراین آدم بامن باشدمن تمام عرب راتسلیم می کنم رفت خدمت پیامبر(ص)گفت اگرمن وقبیله ام مسلمان بشویم توراکمک کنیم پیروزت کنیم تورابرجهان عرب مسلط کنیم به ماچیزی می دهی؟ ازآن مقام ازآن پست ازآن ریاست مارادرحکومت شریک می کنی؟ پیغمبر(ص)فرموداین به امرخداست این دست من نیست گرخداچه بخواهدتاخداکی راتعیین بکندرئیس بنی عامرگفت مانمی آییم مالمان راخرج کنیم آبرویمان راخرج کنیم خونمان رابریزیم وبعدحکومت وقدرت وپست هابیافتددست دیگران نه خداحافظ من رفتم؛ پیغمبرمی توانست ازنظرعرفی وسیاست های روزانه مابه اوبگویدبیاکمک بکن پیروزشدیم یک کاریش می کنیم یک طوری سراورابه قول ما شیره بمالداماپیغمبر(ص)ازاین خودعه نیرنگ گول زدن افرادتومرام وبرنامه هایش نبودهدف اواعتلای کلمه حق بود او دنبال فریب ونیرنگ ودروغ نبود شخصی آمدخدمت پیامبر(ص)گفت یارسول الله یک عربی یکی ازقبائل عرب می جنگد هدفش غنیمت است می رودغنایم بدست بیاوردمبارزه می کندکارمی کندتلاش می کندبرای رسیدن به پول به ثروت « وَ الرُّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذكَرَ» ویک عده می جنگندکه نام وآوازه پیداکنندبشوند قهرمان بشوندمثلاً مهمترین مردشجاع عرب«وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَي مَكَانُهُ» وکسی هم جنگ می کندکه مردم اوراببیننداحترام بکنندبرایش سلام وصلوات برایش درست کنندبرای این خاطراست « فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ» کدام یک از این اینهاجهادشان درراه خداست پیامبر(ص)فرمود «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» هرکه جهادبکندوهدفش اعتلای کلمه حق باشد اودرراه خداست نه هدفش خودش، پولش نام وآوازه پست ومقام شهرت راه خدا روشن است راه خداباهوای وهوس مندی وآرزوهای دنیایی نمی شود جوردرنمی آید البته راه خداازمیان خلق خدامی گذرد، انسان باید خالصانه به خلق خداخدمت کندتاکلمه خدابالابیایدپیروزبشود و مطرح بشود، اگردیدیم درجایی کلمه حق به این می گوینداحیا یکی هم کلمه حق را می شنودمابایداوراکمک کنیم ولو به نام اوتمام می شودولوتابلواوبلندمی شوداین مهم نیست مهم راه خداراه انقلاب راه امام راه شهداست این روزهاکه نامزدهای محترم تواین هفته برنامه هایشان راارائه دادندحضورپیداکردندشوروهیجان انتخاباتی ایجادکردندازهمه آنهاتشکر می شود برنامه هایی داشتند ازمیان پنجاه وچندنفردونفران شاءالله راهی مجلس می شوندبقیه درمیان مامی مانندباماهستندآن افرادی که رأی نخواهند آورد طرح دارندحرف دارندممکن گفتمان های نوینی داشته باشندخوبی داشته باشندنکشندکناربگویندولش کن نه واقعاً بروندازآ«هایی که رأی کنندحمایت کنندطرح هایشان رابدهندفکرشان رامطرح کنندماهمه باهم هستیم همه یک جامعه همه سواریک کشتی هستیم نبایدهیچ کس ناامیدبشود، ونبایدهیچ کس هم مغروربشود آن کسی که رأی آورده نبایدمغروربشودنوکراین مردم شده نوکری مردم افتخاراست باید کمرهمت ببنددبرای این ملت وآنهایی هم که رأی نیاورده اندآنهاهم ناامیدنشوندپای کاربایستندهمه مابایدپای کاربایستیم تاایرانی قوی ومقتدران شاءالله داشته باشیم .الهم اِغْفِرْ لِاَوليائِنا، وَ كُفَّ عَنّا اعدائَنا وَاشغَلْهُمْ عَنْ اذانا وَ اظهِرْ كَلِمَةَ الحَقِّ وَاجْعَلهَا العُلْيا وَ ادْحِضْ كَلِمَةَ الْباطِلِ وَ اجْعَلْهَا السُّفلى انَّكَ عَلى كُلِّ شَىءٍ قَديرٌ *
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم* وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ* صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم*والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته»
خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله» همانطور که عرض کردم روزهای آخرماه جمادی ودرآستانه ورودبه مارجب ماه بافضیلت ماه رحمت ماه مغفرت ماه حرام دارای حرمت ویژه وان شاءالله روزاول آن میلادامام باقر(ع)که تبریک عرض می کنم به محضرولی عصرارواحنافداءرهبرعزیزانقلاب وهمه شما دلباختگان اهل بیت وروزسوم رجب روزشهادت امام هادی(ع)است که آن راهم تسلیت عرض می کنم شب جمعه آینده شب لیله الرغایب است خیلی فضیلت داردحتماًبه مفاتیح مراجعه کنیداحکامی دارد دستوراتی دارد خیلی ارزشمنداست فرصت هارااستفاده کنیم وامروزهم حماسه بزرگی رادرحال آفرینش هستیدمن تشکرمی کنم ازهمه ملت بزرگ وشهروندان عزیزنیشابوری که ان شاءالله رأی دادندورأی خواهنددادودشمنان راازاهدافشان ناامید خواهندکرد،من یک حدیثی تیمناً ازامام باقر(ع)عرض کنم فرمودند«المُؤمنُ مُجاهِدٌ لأنّهُ يُجاهِدُأعداءَاللّهِ عَزَّوجلَّ في دَولَةِ الباطِلِ بالتَّقيَّةِ،وفي دَولَةِ الحَقِّ بالسَّيفِ»مؤمن درهرزمانی درهرشرایطی درهروضعی که باشدبایداهل جهادباشدبایدمجاهدباشداگردولت باطل بوددست وپایش بسته بود نمی توانست حرف بزندوکاری بکندباتقیه یعنی بامبارزه مخفیانه بامبارزه مقاومت اگردردولت حق بودمثل امروزما «بالسَّيفِ»آشکارامردانه به میدان بیایددرمقابل آمریکابایستدحرف بزندافشاگری بکنددرهیچ وقت مؤمن ازوظیفه اصلی اش که جهاداست نبایدغافل بشود اگر اوکمک طاغوت است جنگ مقاومتی بکندمبارزه مخفی بکندهمان کاری که مجاهدان انقلاب مادردوره طاغوت انجام می دادندوواگردولت حق است آشکاراکمک بکنددولت حق راباشمشیرش بامالش بازبانش بافرهنگش باهرچه ممکن است دولت حق رایاری بکندبه این فرازی ازوصیت نامه سردارشهیدسپهبدحاج قاسم سلیمانی سربازاسلام وولایت عنایت بفرمائیدکه خطاب به سیاسیون فرمودندواین روزهاهمه مامشغول سیاست ورزی هستیم همه ماداریم کارسیاسی می کنیم کاری بسیاربزرگ عبادتی بسیاربزرگ امادرپوشش یک کارسیاسی انتخابات فرمودندعزیزان اگرعمل شماوکلام شمایامناظره های شمابه نحوی تضعیف کننده دین وانقلاب بودبدانیدشمامغضوب نبی مکرم اسلام(ص)علیه هستیدمرزهاراتفکیک کنیدنصحیت ولی فقیه رابشنویدباجان ودل به توصیه هاوتذکرات اوبه عنوان طبیب حقیقی وشرعی وعلمی عمل کنیداین برای همه مسئولین خاصه ان شاءالله آن دوعزیزی که مورداعتماد ملت ماقرارخواهند گرفت به مجلس خواهندرفت مجلس آینده مامخاطبی ازمخاطبین این پیام این سرداردل هاست راهنمایی هاونظرهاوپیشنهادات ومنویات ولی امرمسلمین برای مابایدمدنظرباشدوگرنه هرپست ومقامی که داشته باشیم مشروعیت نخواهد داشت وان شاءالله مردم عزیزمابااین انتخابات وامروزانجام خواهنددادامیدوارم مجلسی قدرتمندمایه عزت وآبروی نظام وکشوربوجودبیاید.
برادران امروزتاغروب وتاساعتی که اعلام بشود دیگررقابت هاتمام می شودان شاءالله درصندوق هارأی شما ورودخواهدکرد از فردا سفره مهربانی وبرادری وهمکاری پهن است اولین برنده انتخابات مردم هستند هرکسی مردم به اورأی دادندخودش رااول برنده نداند مردم اولین برنده هستندکه توانستندپای صندوق های رأی بیایندرأی خودشان رابدهندوتشکرازمردم تشکرازهمه داوطلبان که تنور انتخابات راداغ کردندوظیفه تان راانجام دادیدخیلی هابه بنده مراجعه کردندومی فرمودندماتشخیص وظیفه کردیم مااحساس وظیفه کردیم خیلی خوب است بسیارخوب است بسم الله وآمدید امروزوظیفه تمام می شودوازفرداوظیفه هاتغییرمی کندآنهایی که رأی آوردندیک وظیفه ماهاکه اینجا هستیم یک وظیفه دیگری پیدامی کنیم همه باید کمک بکنیم رأی آورندگان شاکرخداوندمتعال باشندکه دل هارادراین غوغای تبلیغات به سوی آنهاهدایت کردفکرنکنیدهنرشمابودوتبلیغات شماآن که دل هاراهدایت می کند خداوندمتعال است شاکراوباشیدمن به همه عزیزان این حضورشان رااین تلاششان راتبریک عرض می کنم ونتیجه انتخابات بعداز تأیید شورای محترم نگهبان هرچه باشدهمه بایدتسلیم باشندهمه بایدپشت سرآن افرادی که ازصندوق هادرآمدندبایستیم وحمایت بکنیم حالاممکن است ایراداتی انتقاداتی هم باشد ازمجاری قانونی ان شاءالله دنبال بکنید ونمایندگانی که انتخاب خواهندشداز مشورت بادیگران فراموش نکنندمردم به شما رأی دادندرفتید به مجلس ولی بانخبگان شهربامسئولین شهربامردم شهرارتباطتان راقوی بکنیدیکی ازگلایه هایی که از نمایندگان گذشته ها مردم داشتندودراظهارات همین نامزدهای انتخاباتی هم به کرات مطرح می شد ارتباط کمتر نمایندگان بامردم بودحالاشایدنمایندگان از خودشان دفاع بکنند من الان این رانمی گویم حرفی بودوشایع بود ومطرح شد خواست مردم این است که نماینده شان بعداز رأی درمیان آنهاباشد باآنهاباشدبه مسائل آنهابرسدوبانخبگان بامسئولان ارتباط تنگاتنگی داشته باشدوازروزانتخاب تاروزورود به مجلس صدروزتقریباٌ فاصله است تواین فاصله عزیزانی که رأی آوردندان شاء الله بنشینند مطالعه کنندمجلس راقوانین راوظایف نمایندگی رامشکلات منطقه راکه وقتی پابه سالن مجلس گذاشتنددست پرباشند و آگاهی داشته داشته باشندازکسانی که پیروزمی شوندمراقب باشندکاروان های شادی راه نیاندازندماوارث خون شهیدان هستیم همین روزهاچهلم سردارسرفراز مابودهشتم اسفندسالروزشهادت امام هادی(ع)است وهمین طورشهادت سردارشهیدحمید باقری وهمین طور سردارشهیدحاج حسین خرازی که از شهدای بزرگ دوران دفاع مقدس هستندحرمت بگذاریم وان شاءالله مراسم باشکوهی که برگزارکنیددورازهرگونه انحراف وبعضی مسائلی که موردسوء استفاده دیگران قراربگیردباشد.
خدایاعاقبت امرماختم به خیرفرما* مهمات ماکفایت فرما*روح امام وشهیدان وحقداران شادگردان*رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما* این مجلس رامایه عزت وآبروواعتلای ملت مانظام مارهبرماقراربده* بااین حضوروبااین مجلس دشمنان ماناامیدبکن*روح شهیدان ماراشادفرما* به حق محمدوآل محمد(ص)برکاتت خیراتت رابرمانازل بفرما*
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿۱﴾وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿۲﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم*والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته»

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان خرسان رضوی شد

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان…

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان درقسمت…

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار درروز جمعه…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…