احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1756

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۵:۵۹

خطبه های نماز جمعه 97.11.19 به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

بسم الله الرحمن الرحیم خطبه های نماز جمعه درتاریخ 19/11/1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول دراین شب وروزی که متعلق به اسلام وایام الله است خودم وهمه شماخواهران وبرادران عزیزرابه رعایت وتوجه به احکام نورانی اسلام دعوت می کنم؛ ایام شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه (س) ودهه فجرانقلاب اسلامی […]

Print Friendly, PDF & Email

بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه های نماز جمعه درتاریخ 19/11/1397 به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
دراین شب وروزی که متعلق به اسلام وایام الله است خودم وهمه شماخواهران وبرادران عزیزرابه رعایت وتوجه به احکام نورانی اسلام دعوت می کنم؛ ایام شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه (س) ودهه فجرانقلاب اسلامی که هردوایام الله هستندهردوایامی است که موردتوجه خداوندمتعال است ودرهردوایام دین واسلام بزرگ داشته می شود و موردتوجه قرارمی گیردانقلاب شکوهمنداسلامی مابرگه ای زرین ازکتاب قطورنهضت فاطمی است نهضت فاطمی نهضتی است که ازانحصارات شخصیت بانوی دوعالم زهرای مرضیه (س)است نهضی برای احقاق حق نهضتی برای جوگیری از ظلم نهضتی برای جلوگیری از انحراف دردین نهضتی برای جلوگیری از ارتجاع و بازگشت به فرهنگ جاهلیت، نهضتی برای تثبیت امامت وولایت نهضتی برای نجات انسان هاوآزادی انسان ها و عزت انسان ها،انقلاب ماهم گفتمانش همین است گفتمان انقلاب ماهم عدالت خواهی است ظلم ستیزی است روشنگری است انقلاب ماهم گفتمانش استقلال وآزادی انسان هاومؤمنین است گفتمان انقلاب ماهم عزت است عزت مؤمنین عزت مستضعفین نجات مستضعفین متن واصل این نهضت وانقلاب رازهرای مرضیه(س)نوشته اندو بعدهم فرزنداوخاصه اباعبدالله الحسین(ع) باقیام عاشورایی آن نهضت فاطمی راجهانی کردوامروزانقلاب شکوهمندماهم درتحقق آن نهضت بوجود پیوسته وبه وقوع پیوسته لذابه روان پاک شهیدان به روح بلندمرتبه امام عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره)درودوسلام وصلوات می فرستیم وپیمان می بندیم که ان شاءالله راه آنهاراکه راه فاطمه(س)بودادامه خواهیم داد.
تقوایعنی تلاش برای برقراری عدالت ؛ عدالت فردی وخصوصاًعدالت اجتماعی«یاأَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى» مردم برای عدالت قیام کنیدبرای عدالت تلاش کنیدبرای برقراری عدالت همت بکنیدکه عدالت زمینه رسیدن شمابه تقواست، عدالت شمارابه تقواوپاکیزگی وقرب الهی نزدیک می کند،اینکه درقرآن کریم درآیات مکررازماخواسته اندتلاش های اجتماعی باظلم مبارزه کنید«قاتلوا ائمه الکفر جاهدوهم جهاداًکبیراً»باسران ستم وظلم مبارزه کنیدواهل جهادوقتال ومبارزه باشیدبرای اینکه تاظلم راازبین نبریدخورشیدعدالت خودش نشان نمی دهد، «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْکَمُ لَا یَقْدِرُ عَلَى شَیْءٍ وَهُوَکَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَیْنَمَایُوَجِّهْهُ لَا یَأْتِ بِخَیْرٍهَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَمَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ.»به این ضرب المثل توجه کنیددونفرهستندیکی ابکم است لال است ناتوان است ضعیف است وهرکاری وادارمی شود شکست می خوردوموفق نمی شود«أَیْنَمَایُوَجِّهْهُ لَا یَأْتِ بِخَیْرٍ» هرمأموریت ومسئولیتی به اوداده می شودخیری از اودیده نمی شود آیااین آدم باآن کسی که «یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ» برای تحقق عدالت به پامی خیزد تلاش می کند جهادمی کندخون می دهدفریادمی زندآیااین دوتاباهم برابرندآن مسلمان ناتوان ضعیف باآن مجاهدتوانمندانقلابی که فریادعدالت می زندباهم برابرند؟ هرگز ممکن است هردونمازبخوانند، ممکن است هردو عبادت کنندوحج بروندامانمازاین کجاوحج آن کجا، خداوندمتعال ازماخواسته اهل جهادباشیم اهل مبارزه باشیم این احکام دائمی هم هست این طور نیست که مثل حج یک بارواجب باشدرفتی به حج تمام شدنه جهادونمازوروزه وخمس وزکات وامربه معروف ونهی ازمنکروتولی وتبری از فروعاتی است که همیشه مؤمن باید با آن سروکارداشته باشد جهاد بکند حالاجهادبانفس، جهادباجهل جهادباانحراف جهادبانفاق جهادباکفرجهادباظلم که همیشه عالم از ظلم وجهل ونفاق وفسادپرخواهدبودوماوظیفه مبارزه باآنهاراداریم این است که اگرنمازوزکات و سایرعبادات همراه باجهادباشداثرگذاراست جهادبرای تحقق عدالت عدالت بدون امام شدنی نیست عدالت بدون اینکه امامی دررأس جامعه قراربگیردامکان پذیرنیست واگربه مادستوردادندنمازوزکات وروزه وحج وهمه اینهاباید نمازی باشدکه موجب تقویت امامت شود، نمازی که از امامت جداباشدنمازنیست نمازآن وقتی نمازاست که نظام مند باشدهدفمندباشددارای آثارمعنوی درفردوجامعه باشدذکات همین طوراست حج همین طوراست این که درحج فرموده اندحج «قیاما للناس» است«لیشهدوا منافع لهم» هست برای این است آن حجی که باامارت وامامت امام برگزار می شوداین چنین است اگر امامت نباشدبه تعبیرحضرت زهرا(س)نظام جامعه از هم می پاشدجامعه مثل یک تسبیح است که نخی که همه دانه هارابه هم مرتبط می کنداسمش نظام است ولایت است همه رابه هم می پیونددکه اگرآن نخ نباشددانه های تسبیح بی اثرندبی خاصیتندنمی توانندنقش خودشان رابازی بکنندفاطمه(س)رانگاه کنید در خطبه معروفشان اول از توحیدشروع می کنندوازنبوت حرف می زنندازمعادوقرآن صحبت می کنندازفلسفه احکام صحبت می کنندوبعدهمه این هاراگره می زنندوپیوندمی زنندبه امامت وولایت، «جعل الله اطاعتنا نظاما للمله » اگر اطاعت مانباشددین شمااز هم می پاشد«و امامتنا امانا للفرقه» وامامت مابرای این است که شماگرفتارتفرقه نشوید ضعیف نشویددشمندرشماطمع نکنددشمن برشمامسلط نشودمی بینیدامروزبیش از یک میلیاردوپانصدمیلیون مسلمان امادربرابرکمترازهفت میلیون یهودی وصهیونیست عاجزهستندنمی توانندکاری بکنندچرا؟برای اینکه این امت نظام ندارداین امت امام ندارداین امت مثل دانه های تسبیحی است که به هم ریخته است کارآیی نداردحضرت زهرا(س) فرمودنداگرمی خواهیدعزت وقدرت داشته باشیدامت اسلام کارآمدباشدبایدنظام وامام داشته باشدکه این نظام وامام به شماقدرت می دهداصحاب رسول خدا(ص)نمازمی خواندندروزه می گرفتندهمه اعمال عبادی راانجام می دادنداما نمی توانستنددرمقابل حق کشی بایستندومقاومت بکنندچه خسارتی به خودشان وبه امت اسلام درطول تاریخ واردکردند، انقلاب ماآمدکه این سخن حضرت زهرارادوباره بازسازی کندبازخوانی کنداوراعملیاتی بکندوتبدیل به یک حرکت عظیم نجات بخش که بحمدالله اتفاق افتادامامت ماامروزفریادهمان زهرای مرضیه است امروزالله اکبر ما حجاب مامسجدماآن اثروالایی داردکه حضرت زهراانتظارداشت نگوییدآیاجامعه مانمازخوان ترشده یانه؟ خیلی روشن است که مانمازخوان ترشده ایم الان فرصت دادن آمارنیست جامعه مامتدین ترشده همین نمازجمعه و اجتماعات هزاران هزارنفری امت اسلام درنمازجمعه یکی از جلوه های ایمانی ترشدن جامعه اسلامی است امااین مهم نیست الان مهم کیفیت نماز است به این عرض من دقت کنیدکمیت نمازگرچه مهم است امامهمترازکمیت نماز کیفیت نمازاست من ازشماسؤال می کنم آیااین نمازجمعه ای که مامی خوانیم دشمن از آن بیشترمی ترسد یا نمازجمعه وجماعتی که قبل از انقلاب وپنحاه سال قبل می خواندیم آیاالله اکبری که امروزمی گوییم دشمن رابه وحشت می اندازدیاالله اکبرپنجاه سال قبل ماآیاحجاب زنان امروزمادشمن رانگران کرده یاحجاب زنان قبل از انقلاب ماآیاحسین حسین گفتن قبل از انقلاب مااثربخش تربودیالبیک یاحسین امروزما، چراامروزلبیک یاحسین دردنیا زلزله ایجادمی کندبرای اینکه این لبیک یاحسین وصل به بیت امامت وولایت است ازآنجاسرچشمه می گیرد امروزمااگرقدرت داریم به خاطراین ارتباط ماواتصال مابه مسئله امامت وولایت است البته انقلاب باعث بالندگی ورشدجامعه ماهم شده، که من الان دیگرفرصت ندارم به آن اشاره کنم حضرت زهرا(س)درآن خطبه نهج البلاغه فرمودندفَلَمَ اخْتارَ اللّهُ لِنَبِیِّهِ دارَ أَنْبِیائِهِ وَ مَأوی أَصْفِیائِهِ وَ سَمَلَ جِلْبابُ الدِّینِ»می دانیدچه اتفاقی افتادمراقب باشید دیگراین اتفاق نیافتدویقتی پیامبرخدابه رحمت رفت لباس دین کهنه شد، «وَ سَمَلَ جِلْبابُ الدِّینِ» لباس دین کارایی خودش رااز دست داددیگر مردم راگرم نمی کردجلوسرماوگرمارانمی گرفت یک لباس پوسیده که نه تنها زینت نبودچه بسامایه دردسرونفرت هم شد، «وَ نَطَقَ کاظِمُ الْغاوِینِ» سخن گوی گمراهان وکینه توزان به سخن آمد سراز زیرلحاف بیرون آوردسرازلاک خودش بیرون آوردوشروع کردبه انحراف «حسبنا کتاب الله»مانیازی به امام نداریم قرآن مارابس است «وَ هَدَرَ فَنیقُ الْمُبْطِلینَ»نازپرورده هاواشراف هاوتجمل گراهاکه منتظربودنداز سفره اسلام وامام وانقلاب لقمه بردارندوطعمه بردارندآرام آرام سردرآوردندفریادشان بلندشدماازجنگ خسته شده ایم نازپروده ها تحمل این راه انقلابی وگفتمان انقلابی رانداشتند«فَخَطَرَ فی عَرَصاتِکُمْ»آن شیطان درمیان جامعه شماودرمیادین شما حضورپیداکردوجولان داد«وَ اَطْلَعَ الشَّیطانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ» وشیطان سرازپناه گاه خودش درآوردو«هاتِفاً بِکُمْ» شماراصدازد«فَأَلْفَاکُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِیبِینَ»شماراصدازدیک سوتی زدودیدبرگشتیدنگاه کردیدوحواستان پرت شدودنبال آن صدارفتیدو«وَ لِلْغِرَّهِ فِیهِ مُلاحِظِینَ» باچشمان عاشقانه وهوس مندانه به آن طرف وآن طرف نگاه کردید وتاصاحب آن صداراپیداکنیدوبرویدسراغش «ثُمَّ اسْتَنْهَضَکُمْ فَوَجَدَکُمْ ناهِضِینَ خِفافاً،»شمارابرنگیخت و وزنتان کرد دیدنه شماسبکیدمی توانددرشمامسلط شود«وَ اَحْمَشَکُمْ فَأَلْفاکُمْ غِضاباً»شماراامتحان کرددیدشمااهل خشم وغضب نیستیدشمااگرحقی جلوچشمتان پایمال بشودشماناراحت نمی شویدآن وقت به میدان آمدوآن انحراف بزرگ رابوجودآوردهمان چیزی که امروزدرطول این چهل سال مرتب مامراقب بودیم رهبرمامراقبت کردندملت ماباهوشیاری این تذکرات راگوش دادندکه بایدمن همین جااز ملت بزرگ تشکر کنم آفرین برملت بزرگ ایران درودبرملت هوشیارایران که چهل سال نگاه هاووسوسه های شیاطین راگوش ندادوپای امام وانقلاب ایستاد، درودخدابراین ملت وبراین ملت امااین زهرای مرضیه که قدراوشناخته شده نیست امام صادق(ع)فرمود«فاطمه هی الصدیقه الکبری و علی معرفتها دارت القرون الاولی» فاطمه(س)صدیقه کبری است همچون که امیرالمؤمنین(ع) صدیق اکبراست ومعرفت فاطمه دائرالمدارمعرفت همه انبیاء درطول قرون بوده است ازاول آفرینش تابه امروز هر وصیی وهرنبی که آمده حول محورمعرفت فاطمه کارکرده «لایبلغ الانبیا حد الکمال فی نبوتهم الابمحبت ها والاقرار بفضل ها» هیچ پیغمبری امتیاز نبوت گرفت ودرجه نبوت دریافت نکردمگراین که محبت فاطمه واقراربه فضیلت فاطمه کرد، این قدرفاطمه مهم است نگاه نکنید یک زن هیجده ساله مظلومه ایست کسی که خدامودت اورابرامت اسلام واجب کرده ومعادل تمام رسالت خاتم پیامبران قرارداده«لاأَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّهَ فِی اَلْقُرْبى»محبت این فاطمه معادل بارسالت پیامبرخاتم است رسالت پیامبرخاتم یعنی رسالت همه انبیاء تأییدهمه انبیاء وفاطمه خدامودت اورادراین جایگاه ووزن قرارداده اماافسوس اماحیف اماجای تأسف بسیاراست که مسلمانان نتوانستندحتی مثل هندوها عمل بکنندهندوهای گاوپرست گاندی انقلاب کردهندراازچنگ انگلستان درآوردبعدببینیددخترگاندی سال ها نخست وزیر شدمحترم بود محترم هست خاندان گاندی درهندکه ماآنهاراگاوپرست می دانیم اماپیغمبرخاتم ملت حجازرا نجات دادمسلمانان رابه عزت رساندواین همه سفارش کردبعداز اوچه کردندچه بی احترامی هابه دختر پیامبر کردندسرورعزیزخودم میهمان گرامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی قبل از خطبه هابه حق راجع به حضرت زهرافرمایش داشتندمن هم عرض می کنم چقدرمصیبت بزرگی بوداین فاطمه که این قدربزرگ است «ایضرم النار بباب دارها» آیاخانه این فاطمه رامی می شودآتش زد؟«وآیت النورعلی منارها»این خانه ای که آیات نور ازاوتلائلومی کندسربه آسمان کشیده است آیات نوربراونوشته شده است آیات نوربراونازل شده است «وباب ها باب النبی الرحمه» این خانه خانه نبی رحمت است پیغمبرمهربانی است حالادخترش این طورموردخشم ورنج و زحمت قرارمی گیرد«وباب ابواب نجات الائمه»این خانه نجات امت است چرانجات امت راآتش زدید؟ چراسعادت امت رابه باددادید؟ چرانجات جامعه اسلامی راان گونه خدشه دارکردید؟ «بل بابهاباب العلى الاعلى، فثمّ وجه اللّه قد تجلّى» اگرنگاه کنیداز خانه فاطمه نورخدامی تابدنورپیامبرمی تابداین خانه رابا آتش کشیدند.خدایابرستمگران وظالمان خصوصاًضالمان به اهل بیت عذاب ونفرینت رامضاعف بگردان! روح امام وشهیدان راشادگردان! رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرماً! مارابه خودمان وامگذار!
«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ ﴿۲﴾ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿۳﴾ صدق الله علی العظیم* «والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته»
خطبه دوم
انقلاب شکوهمندماانقلابی بوددرردیف اعجازانبیاء، آسمانی بودزمینی نبودالهی بودتحلیل گران مادی واندیشه های دنیوی ازتحلیل وشناخت ودرک آن عاجز بوده اندوهستندوخواهندبود، نورالهی مثل نهضت های انبیاء ازجنس انقلابات انبیاء بودکه معمولاً انقلابات انبیاء تحلیل گران مادی گرانمی تواننددرک کنندوبشناسندانقلاب اسلامی ما پایان دویست ساله تحقیرملت ایران بود، به تاریخ ایران نگاه کنیددرطول دویست سال گذشته ملت ایران از سوی استعمارگران شرق وغرب تحقیرشده بودوانقلاب ماراوملت مارابه عزت برگرداندانقلاب ماامنیت وحفظ کشوررا تضمین کرددرطول دویست ساله گذشته کشورماراتقسیم کردند، بخشیدندباقمار بخشیدندبازورگرفتند با قراردادهای ننگین گرفتندقرارداهاومعاده های ننگین ترکمن چای، گلستان، سعدآباد،کاپیتولاسیون وامثال آنهاسال ها برکشور ما سایه افکنده بودورمق این ملت راگرفته بودیأس وناامیدی درهمه مستولی بودهمه می گفتندنمی توانیم همه می گفتند نمی شودچرا؟ چون درطول این دویست سال جز شکست جز تحقیرچیزی ندیده بودنداماانقلاب ماوقتی آمدبه ملت روحیه دادبه ملت مامی توانیم راالقاء کردآن قدراین مسئله مهم بودکه تحقیرملت مایک قلم ودوقلم ویک روز ودو روز نبودحتی درهمین روزهای آخرحکومت وابسته وزبون وذلیل پهلوی شنیده ایدکه ژنران هایزرآمریکایی معاون فرمانده ناتو به ایران آمدبدون خبرشاه فرماندهان عالی رتبه ایران راجمع کردبه آنهادستورمی دادآمرانه به آنهادستورمی دادمثل یک آقابالاسربر آنهافرماندهی می کرداین راکه هنوز فرماندهان ارتش مایادشان است ملت ماهنوز یادشان است هنوزچهل سال ازآن حوادث گذشته بدون اطلاع شاه به ایران می آمدندبدون اطلاع شاه درارتش دخالت می کردندوازآنجادستورمی دادندکه رئیس بانک مرکزی کی بایدباشدرئیس ستادارتش کی بایدباشدرئیس سازمان برنامه وبودجه شماکی بایدباشدکدام وزیرووکیل کجاباشدچه بکند، این حرف هابودملت ایران باانقلابی که انجام دادبه عزت وقدرت وتوانائی های خودش رسیداینکه که شما می بینیدکه درنوزدهم بهمن پنجاه وهفت که هنوز بختیارهم روی کاراست عده ای از فرماندهان عالی رتبه نیروی هوایی همافران به محضرامام می رسندبرای اینکه می دیدندچه تحقیر می شوندمی دیدندامام برای عزت آنهاآمده شنیدندکه امام فرمودمامی خواهیم ارتشمان عزیز باشدما می خواهیم فرمانده هایمان عزت داشته باشند، می دیدندکه مردم به فرمان امام به آنهاگل می دهنددربرابر گلوله هایشان دیدندعزت آقایی احترام محبت دراین طرف است درآن طرف ذلت تحقیروخواری بود، که ماهمین جابه آن همافران درودمی فرستیم به نیروی هوایی قدرتمندامروزمان درودمی فرستیم نیروی هوایی مامی داندآن روز اگر هواپیماداشت یک تکنسین عادی ومعمولی هم برای تعمیرهواپیماهانبود، اگرتانک می دادندیک تکنسین بایداز آمریکامی آمدبرای نگهداری تانک هاآن هم باحقوق آنچنانی، امروزبحمدالله نیوری هوایی مابه جایی رسیده است که هواپیمای جنگی تولیدمی کند، قدرت نظامی مارابه سطحی رسانده اندکه قدرت اول منطقه شده ایم ماتشکرمی کنیم درودمی فرستیم به نیروهای نظامی به هوانیروزبه ارتش به نیروی دریایی وبه سپاه پاسداران انقلابی شگفت آور بزرگ وعزت بخش به ایران اسلامی وامت اسلامی ماآن روزهاراپشت سرگذاشتیم، امام آرام وآرام به ماآموخت می توانیم اول می گفتندماباشاه نمی توانیم امام گفت می توانیم گفتیم مرگ برشاه، بعدگفتندامام نمی تواندبه ایران بیایدامام گفت من می آیم مردم شرایط رابرای آمدن امام آماده کردندبختیارمی گفت من فرودگاه هارامی بندم مردم گفتند مانمی گذاریم بازمی کنیم بختیارمی گفت امام بیایداگرمی خواهدبیایدامادولت نمی توانددرست بکندامام آمدوفرمودمن دولت تعیین می کنم من توی دهان بختیارمی زنم به ملت قدرت دادبه ملت شجاعت داد خودباوری داداین خودباوری باعث شدملت ماپای این انقلاب بایستدحکومت نظامی کردنددرروز بیست ویکم بهمن پنجاه وهفت امام فرمودحکومت نظامی اعتبارنداردنامشروع است برهم بریزیدبرهم بشکنیدوملت این کارراکردندآمریکا دیدهرترفندی می بندددرمقابل رأی ونظرامام ازبین می رودومثل نوشته برروی آب نابودمی شود، این است که مخالفت خودش راودشمنی خودش راباانقلاب ماشروع کرددشمنی آمریکاباانقلاب مابرای این است که مابه آمریکا گفتیم برو ماخودمان ایران را می توانیم اداره کنیم اماآمریکادلش نمی آیداز این ایران برودبیرون آن روزکه مالانه جاسوسی راهنوز نگرفته بودیم آن روزکه هنوز صحبت از حزب الله لبنان نبودصحبت از دفاع ازحشدالشعبی عراق و سوریه نبودصحبت از دفاع ازحماس درفلسطین نبودآن روز صحبت از این بودکه ماایران راخودمان می خواهیم اداره کنیم آمریکاازاین ناراحت است از این که ایران مستقل ورو به رشدوروبه توسعه حرکت بکند،آمریکاامروز با ونزوئلا هم مخالفت می کندچرا؟ مگرونزوئلا درفلسطین است ازحزب الله لبنان دفاع می کندمگر ونزوئلا درکنارمردم عراق وسوریه است امااوکاری نداردهرجاکه ملتی بخواهدمستقل زندگی بکندآمریکاایستاده است وماان شاءالله روزبیست و دوبهمن امسال راچنان باشکوه برگزارکنیم که آمریکابرای چهل سال آینده همه طرح هاوتوطئه هایش خنثی ونابود بشود، امسال دشمن می خواهدنبوغ وبالندگی ملت ایران راببیندامسال مستضعفین عالم می خواهندصبرومقاومت ملت ایران راببینندوالگوبگیرند، امسال امام وشهدادرعالم ملکوت به نظاره ایستاده اندتاببینندآیاملت ایران انقلاب آنها را چگونه حمایت می کندومن عرض می کنم ای امام ای شهیدان شمامطمئن باشیدماواین ملت بزرگ راه شمارا بهتر و محکم تراز گذشته ادامه خواهیم داد، زن ومردوپیروجوان وکوچک وبزرگ همه روز بیست ودوبهمن به خیابان خواهیم آمدویک لشکرعظیم الهی تشکیل خواهیم دادکه «تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم»دشمنان مابه وحشت بیافتندان شاءالله ماملتی هستیم ازعاشوراالهام گرفته ایم ماملتی هستیم که انقلاب چهل سالگی انقلاب مان رابه مهر فاطمی(س)ممهورکرده ایم این هم ازعنایات خداست درودمی فرستیم به این فاطمه(س)درودمی فرستیم به این بانوی بزرگ که چهل سالگی انقلاب مارامهرتمام ومهرعزت ومهرپیروزی ومهرکمال زد،امسال انقلاب مابادهه فاطمیه است فرداکه سالروزشهادت حضرت فاطمه است ان شاأالله به خیابان خواهیم آمدعزاداری خواهیم کرداز میدان امام ساعت10تااین مسجدومصلی ان شاءالله عزای فاطمه خواهیم گرفت تامقدمه ای باشدآمادگی باشد برای حضور انبوه وعظیم درروزبیست ودوبهمن که فاطمیه رابه بهمن ختم کنیم وتمام کنیم، مااز همه کسانی که درطول این چهل سال به انقلاب خدمت کردندتشکرمی کنیم خدمات صادقانه که کم هم نیستندوبه همه آن کسانی که به این انقلاب خیانت کردندکم کاری کردندبه آنهاهم می گوییم ماشمارامی شناسیم ماشمارامی بینیم ماازشمانخواهیم گذشت دراین دنیاویادرقیامت ازشماانتقام خواهیم گرفت مااجازه نخواهیم دادخون فرزندانمان هدررودمااجازه نخواهیم دادفریادالله اکبراین ملت خاموش شود، مااجازه نخواهیم دادعزت مارادوباره استعمارگران پایمال بکنند، مافرزندان والفجرهشت هستیم مابازماندگان والفجرهشت هستیم آن کسانی که والفجرهشت راآفریدندفاوراگرفتندازکارون عبورکردنداز آن همه موانع نظامی اسرائیلی وآمریکایی وانگلیسی عبورکردندمافرزندان آن رزمندگان هستیم که درسال شصت وچهارآن حماسه بزرگ والفجرهشت راوشبه جزیره فاورااز عراق گرفتندوارتباط عراق رابادریاوآب های گرم قطع کردندودنیارابه شگفتی واداشتند، آن روزبودکه دنیافهمیدبسیج وسپاه وارتش ماوملت ماچه قدرت شگفت آوری داردوبوجودآورده است. مافرزندان امام هستیم هرانحرافی راکه ازهرکجاباشدبااومبارزه می کنیم ولوسلمان رشدی باشددرانگلستان دیدیدامام حکم ارتدادواعدام سلمان رشدی فاسدرادادمافرزندان آن امام هستیم مااجازه نمی دهیم درروزنامه هادرشبکه های مجازی درمطبوعات درگوشه وکناراین کشورکسی به اسلام ومقدسات ماتوهین بکند، مادربرابرهمه آن کسانی که امیدوارندباتضعیف ارزش هاراه شیطان راباز بکننددرمقابل آنهاایستاده ایم وامیدواریم ان شاءالله خداوندماراپیروز کندهمان طور که تاالان یاری ماکرده است.
پروردگارافرج امام زمان برسان!رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما!انقلاب مارابه انقلاب جهانی مهدی متصل بفرما! خیرات وبرکاتت رابراین ملت عزیزافزون گردان! مرده وزنده ماراببخش وبیامرز! این قلیل عبادات ناچیزمارابه لطف وکرم قبول فرما!به حق محمد(ص)وآل شردشمنان به خودشان برگردان!
«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿۱وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿۲﴾فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾»﴾
*صدق الله علی العظیم* «والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته»

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…