احادیث موضوعی معصومین و قرآن

  • احادیث موضوعی

    احادیث موضوعی معصومین و قرآن کریم درباره نماز - خانواده - همسر و فرزند - ازدواج - مسلمان - مومنان و جملات قصار

  • احادیث نماز

    حدیث (1) رسول اکرم صلى الله علیه و آله : لا تَزالُ اُمَّتى بِخَیرٍ ما تَحابّوا وَ اَقامُوا الصَّلاهَ و َآتَوُا الزَکاهَ و َقَروا الضَّیفَ… ؛ امّتم همواره در خیر و خوبى اند تا وقتى که…

کد خبر: 1611

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ - ۵:۵۱

خطبه های نمازجمعه 97.10.21به امامت حجت الاسلام یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته 21/10/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول « اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله»خودم وهمه شماخواهران وبرادران عزیزنمازگذاررابه این سفارش امیرالمؤمنین(ع) که سفارش به تقواست وذکرمصادیق تقواست سفارش وتوصیه می کنم امیرالمؤمنین(ع) دربیان کرامت وعظمت انسان وجایگاه رفیع بنی آدم درنظام آفرینش […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته 21/10/1397به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
« اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله»خودم وهمه شماخواهران وبرادران عزیزنمازگذاررابه این سفارش امیرالمؤمنین(ع) که سفارش به تقواست وذکرمصادیق تقواست سفارش وتوصیه می کنم امیرالمؤمنین(ع) دربیان کرامت وعظمت انسان وجایگاه رفیع بنی آدم درنظام آفرینش فرمودند: ازنگاه های مکرمانه خداوندعالم به انسان این است که به اونعمت لباس داده؛ هیچ موجودی درعالم لباس نداردبرهنه است نمی تواندخودش رازشتی های خودش راومسائل خودش رابپوشاند اما انسان این نعمت راخداوندمتعال به اوداده «البسکم الریاش»لباس به انسان داده همین لباسی که می پوشیم وبه نظرمان خیلی ساده می آیداین راخداوندمتعال راه های تأمینش راازگیاه وطبیعت برای ماراهنمایی کرده وماراهدایت کرده که بتوانیم برای خودمان لباس تهیه کنیم برای حفاظت خودمان برای سلامت خودمان برای شخصیت خودمان امنیت خودمان کوشش های مختلفی ولباس های رنگارنگ وگوناگونی خداوند متعال به ماعنایت کرده این از اختصاصات انسان است حیوانات دیگراز یک چنین نعمتی محروم هستندوبرخوردارنیستند« الذی انزل علیکم لباساً» خداوند این لباس رانازل کرده برانسان یعنی الهام کرده به انسان یعنی دراختیارانسان اسباب ووسایل وامکانات ومواداولیه راقرارداده«وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَهَ لَبُوسٍ» وماهنر وصنعت لباس به شمادادیم که باعقل ودرایت وفکرتان برای خودمان لباس آن هم از موادمختلف وبرای کارهای مختلف برای زینت وزیورتان لباس اعیانی لباس میهمانی برای کارتان لباس کاربرای استراحتتان لباس استراحت برای کارهای مختلف لباسی که بتوانیدباآن آتش راخاموش بکنیدلباس آتش نشانی، لباس پرستاری وانواع واقسام لباس فرموده این ازعنایات خدابه شماست این لباس حجاب است یعنی وسیله تسترانسان است انسان بالباس خودش رامی پوشاند گرچه متأسفانه بعضی هااز لباس استفاده های بدی می کنندبه جای اینکه بالباس حیاراعفت راپوشش را حجاب رارعایت کنند بالباس خودنمایی می کنندتبرج می کنندتحریک شهوات می کنندوباعث آلودگی افکارواندیشه های مردم وخودشان می شودلباس برای امنیت روانی است نه برای ناامنی روحی وروانی ووسیله تحریک شهوت این لباسی که بعضی ها می پوشند از بی لباسی بدتراست این سفارشات قرآن رانادیده می گیرنداین که درقرآن کریم راجع به حجاب این همه سفارش شده بعضی هافکر می کننداین مسئله حجاب سفارشات علماوروحانیون ومنبری هاست نه خیرسفارش قرآن کریم است درسوره مبارکه نوروسوره مبارکه نساء نگاه کنیدآیاتی راجع به حجاب«َقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ»به زن هابگوئیدزیورآلاتشان رابه مردهانشان ندهندوسایل زینتیشان ازآن چه دردستشان وگردنشان و گوشواره گوششان و بدنشان این ها رابه نامحرم نشان ندهند« وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ »زینت خودشان راآشکارنکنند«وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ»سروگردن خودرابپوشاننداین سفارشات قرآن این لباس است این لباس نعمت است امابرای بعضی تبدیل به نقمت شده به جایی این که بااین لباس خودشان رادینشان رافکرشان راحفظ کنندنه خودشان راحفظ می کنندنه دینشان رابلکه خودشان ودیگران رابه فسادوتباهی دعوت می کنندازاین نعمت سوء استفاده می کنندخداوندمتعال لباس های متنوع درقرآن کریم فرموده شب رالباس نامیده،ازشب به عنوان لباس برای عالم برای انسان برای موجودات «وهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ اللَّیْل لِبَاسًا»لیل وشب پوشاننده است برای همه موجودات شب که می شودخداوندمتعال به قدرت رحمانیتش حکمتش یک لحافی یک پارچه روی همه موجودات می کشدبه نام شب؛ تاهمه دراستراحت باشندهمه دراستتار باشند ودرامنیت ودرشرایط آرامی بتوانند زندگی بکننداین از نعمت های خداوندمتعال است از جمله چیزهایی که قرآن به عنوان لباس نامیده زن برای مرد لباس است ومردبرای زن لباس است«هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ »زن ومردیکدیگررابایدپوشش بدهندبایدبه یکدیگرآرامش بدهندبایدیکدیگرراگرم بکنندبامحبت بامهربانی باخدمت کردن بایدبرای یکدیگرامنیت ایجاد بکنندخانه بایدمحل امن امان زن وشوهرواعضای خانواده باشد، این زن ومردعیب یکدیگررابایدبپوشاننداگرزنی یامردی عیب یکدیگررافهمیدند این عیب رانبایدبرای خواهرش برای مادرش برای همسایه برای دوستش برای دیگران برود بازگو بکندحتی اگرازهم ناراحت بودندوسلیقه هایشان باهم جورنیامدوخدای نکرده ازهم جداشده اندوطلاق گرفته اند آن جاهم حق ندارندعیب یکدیگررابگویندآنجاهم حق ندارندآبروی همدیگرراببرندبه دادگاه کشیده شددردادگاه حق ندارندآبروی هم راببرندحتی اگر عیبی درست می گویدعیبی است راست است واقعیت هم داردحق نداریم بگوییم تاچه رسدعیب سازی کنیم تهمت بزنیم دروغ بگوییم آن که چندبرابرجرمش مضاعف است وخصوصاًآن زن وشوهری بچه دارند خدای نکرده به طلاق می رسند بعدآبروی هم دیگرراببرندآبروی این زن راببری آبروی این مردراببری می دانی چه کرده ای؟ آبروی مادربچه هایت را بردی بچه هایت نمی توانندسرافراز بشوندبچه هایت راسرافکنده کرده ای؛ بچه هایت رادرمقابل مردم نسبت به پدرشان سرافکنده وخجل کرده ای این نیست که انسان به هرطور بتوانددلش راخنک بکندوانتقام بگیرد آبروی مؤمن از خون مؤمن بالاتر است اگرآبروی یک خانواده رابردی مثل اینکه این خانواده راقتل عام کرده ای جرمش به قدرقتل عام است باید توجه بکنی این که قرآن فرموده زن ومردلباس یکدیگرندهم دیگرراباید حفظ کنندنه تنهامراعات بکننداخلاق یکدیگر را، ونه تنهاحفظ بکنندبلکه باعث رشدوکمال یکدیگربشونددرکناریکدیگراخلاقشان رادرست کندعبادتشان رادرست کنند معنویت رادرست کننداین لباس وبهترین لباس لباس تقواست«وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِکَ خَیْرٌ»این لباس تقواکه انسان راازوسوسه های شیطانی نگهداری می کنداین لباس تقواکه انسان راآرامش می دهدانسان رادرامنیت قرار می دهد این لباس سفارش قرآن کریم است که همه بایدتوجه کنیم که ان شاءالله از این لباس استفاده کنیم ودرروز جمعه مهمترین سفارش، سفارش به همین لباس است، عیب خودتان رابپوشانیدعیب دیگران راهم بپوشانیدعیبتان راباتوبه اصلاح کنید، نقصی داریدگناهی دارید عیبی داریددرپیشگاه خداهم آن عیب رابرطرف کنیداین می شودتقواعفت وحیاوحجاب از برکات وآثارباارزش تقواست .
خدایابه حق محمدوآل محمد(ص) مارادرحُصن حصین تقوانگه مان بدار! خدایابه حق محمدوآل محمد(ص)مارادرپیش اولیائت درپیش مردم رسوامگردان!آبروی مامریز!گناهان مابریز! خدایابه حق محمدوآل محمد(ص)مرضای مسلمین شفاعنایت فرما!عبادات ناچیزمارابه لطف وکرمت قبول فرما! آن ودقیقه ای مارابه خودمان وامگذار! فرج مولای ماامام عصرارواحنافدابرسان! رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما!روح امام وشهیدان وحقداران درگذشتگان واقفین وخیرین همه راهمنشین پیامبرعظیم الشأن قرابرده! ماهم به آنهاملحق شدیم رحمتت رابرمابباران!
اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» ْ إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ ﴿۲﴾ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿۳﴾ «صدق الله العلی العظیم»

خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله» درآستانه میلادباسعادت فخرزنان بانوی بزرگ عالم اسلام اسوه صبروفداکاری وشجاعت وعبادت حضرت زینب سلام الله علیهاهستیم این روز رابه همه مؤمنان به همه برادران وخواهران خاصه به خواهران وبرادران پرستاروپیراپزشکی تبریک عرض می کنم واقعاً زینب یک قهرمان است یک الگوویک اسوه برای زندگی برای کاربرای کاراجتماعی برای جهادبرای خدمت ودرعین حال حفظ حیاوعفت وعصمت چه طور یک زن یک کاروان هشتادوچندنفره راکه همه آزرده خاطرهمه بی سرپرست همه یتیم توی آن شرایط سخت دراسارت آنهاراپرستاری می کنددلداری می دهدتکیه گاه همه آن جمعیت است وعلاوه برآن به مبارزه بادشمن هم می پردازدعلاوه برپرستاری آنهابه جا وبه موقع مبارزه می کندواز عبادت خودش کم نمی گذاردحیاوعفت وحجاب رادراوج خودش نگه می دارد عزت نفس وقدرت وشجاعت راهم به منصه ظهورمی گذارداین برای همه ماخصوصاً زنان مااسوه والگو است درودوسلام می فرستیم به این بانوی بزرگ وبه همه پرستاران وپیراپزشکان به همه عزیزانی که درراه درمان مردم دردمندان در بیمارستان ها ودرمانگاه هاتلاش می کننداز همه تقدیروتشکردارم.
فرمایشات امیدآفرین وروشنگرانه وهدایت بخش رهبرعزیزانقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حفظ الله تعالی درجمع مردم انقلاب ومؤمن قم بسیاربسیارآموزنده وراهگشابودمثل همیشه از جمله آن فرمایشات رداین توهم باطل که درذهن ماانداخته اندکه دشمنان اهل تدبیرندومانه! دشمنان کارهایشان حساب شده است ومانه! آنهامطالعه می کنندمحاسباتشان درست است ولی مابی مطالعه کارمی کنیم محاسباتمان غلط است فرمودن این یک تصورباطل است، به چهل ساله انقلاب نگاه کنیدکه محاسبات آنهادرمقابل محاسبات ماببینیدچه اتفاقی افتاده محاسبات آنهاچه از آب درآمده محاسبات ماچه از آب درآمده از این جامی فهمیم که تفکرمادی ومادی گرایانه محاسبات مادی گرایانه وبدون توکل به خداومعنویت درمقابل محاسبات مؤمنانه وباتکیه براعتقادات وتوکل به خداوندچه قدربی ارزش ومثل عکسی روی آب می ماند، باطل است «یذهب جُفاءً»ازبین می رودتدبیرحساب نمی شودبه نمونه هایی ایشان اشاره کردندکه حالامن هم عرض می کنم، فرمودنددردهم دی ماه سال پنجاه وشش یک سال قبل از پیروزی انقلاب رئیس جمهور آمریکابه ایران آمدودرتهران نطق قرائی دروصف حکومت ایران ونوکرخودش شاه وابسته ونوکرمأب کردوایران را جزیزه ثبات نامیدکه به حساب خودش باسیاست آنهاباتجهیزارتشی که درست کرده بودندبه عنوان ژاندارم خلیج وجزیره ثبات منطقه درمقابل شوروی آن زمان تلقی کردولی ده روز بعددرهمین جزیره ثبات مردم قم قیام کردند، ثبات وآرامش جزیره آمریکایی رابه هم زدندوشاه دربیست وششم بهمن پنجاه وهفت یک سال بعداز ایران فرارکردوخارج شدچه محاسبه ای بودآنهامحاسبه کردند ایران دارای ثبات است معلوم می شوداز ایران خبرنداشتندازآتشفشان های درحال انفجاردر درون ایران وجامعه ایران بی خبربودندغربی هابعداز انقلاب می گفتندپنج ماه دیگر شش ماه دیگر انقلاب سقوط می کند،صدام وعده یک هفته ای دادکه درتهران مستقرمی شودمصاحبه می کردباخبرنگاران مصاحبه اش رانصفه کاره گذاشت بلندشداز جلسه رفت بیرون گفتندآقاتمام نکردی سؤالات راجواب ندادی گفت بقیه اش راتهران جواب می دهم این قدرمطمئن بودندتوی محاسباتشان آن محاسبات، محاسبات منافقین یادتان است خیلی از شماهااین مسائل رابه خاطر می آوریدبعداز قطعنامه دوباره گفتندایران از جنگ خسته شده ایران دیگرامکاناتی برای جنگ نداردحالاوقتش است دوباره به ایران حمله کنیم وکارانقلاب رایکسره بکنیم باتحریک منافقین وپشتیبانی صدام خبیث وجهنمی دوباره به ایران حمله کردندکه عملیات مرصاددرپاسخ آنهااتفاق افتادآمریکایی هاتروریست های وطن فروش راوعده داده انددرعیدکریسمس امسال یعنی حدودیک هفته قبل درتهران جشن کریسمس خواهندگرفت ببین چه وقیحانه وچقدربی اساس محاسباتشان وحرف هایشان وتحلیل هایشان چقدربی اساس وبی واقعیت وبی خاصیت است تحلیل آنهااز افغانستان چه بود؟ آیادرست بود؟ تحلیل آنها از عراق وسوریه چه درآمد؟ چه نتیجه گرفتنداز آن تحلیل های وحشیانه خودشان جزخرابی وقتل عام وناراحتی برای ملت منطقه این تحلیل هامبتنی برگزارشات منافقین دروغگوکه بااین دروغ هاامروزارتزاق می کنند این خبرهارامی دهند پول می گیرندزندگی منافقین از کجاتأمین می شود؟ زندگی بسیاری ازاین فراری هااز کجاتأمین می شود؟ بخشی از آن از همین دروغ هامی گویندواز مستکبران وازآمریکاواروپایی هاپول می گیرندامانمی دانندانقلاب مافرزنداین ملت است انقلاب ما فرزند ایران واسلام است، تااین ملت است تااین کشوراست تاایران است تااسلام است انقلاب هم هست، انقلاب مااز خون این ملت وایمان این ملت جوشیده ومتولدشده انقلاب قشری که نیست مربوط به یک گروه وطائفه نیست، مربوط به یک شخص نیست حالابعضی هاتلاش می کنندخیلی از کارهابه خودشان انتصاب بدهندمابودیم چنان وچنین کردیم من بودم چنان کردم یاطرفداران شان می گوینداوبودآن کارراکردآن بودآن کارراکردنه خیراین انقلاب راملت این انقلاب رااسلام این انقلاب واین مردم که بچه هایشان رادادندکه درمیدان هاحضورداشتندهرموفقیت وپیروزی هرکسی به دست آورده به برکت وپشتیبانی این ملت بوده، این افرادقبل از انقلاب هم بودندچراقبل از انقلاب نمی توانستنداین کارهابکنند؟ امام فرمودماهرچه داریم یاهرکاری می کنیم به یُمن وبرکت این ملت است یک تحلیل گرفرانسوی حرف جالبی گفته، گفته حکومت ایران یک حکومت ساخت ایران است واین که باشورش وتحریک خارجی از بین برودافسانه است بله حکومت ایران ایرانی است ساخت ایران است واین کسانی که این حکومت واین انقلاب راساخته اندان شاءالله ایران را خواهند ساخت، ان شاءالله مشکلات راپشت سرخواهندگذاشت همان طور که می بینیم روز به روزبرقدرت واقتداروعزت وپیشرفت علمی وصنعتی وسیاسی ودیپلماسی ماافزوده می شودماامروزوقتی نگاه می کنیم به هربعدی از ابعادکشورچقدرجلورفته ایم وچقدر پیش رفته ایم ماتحریم هارادورزده ایم ودورمی زنیم مان شاءالله صنعت رااقتصادرامدیریت کشورراسیاست و فرهنگ رابهتراز گذشته رقم خواهیم زدامروزدرکشورمامیلیون هاجوان بااستعدادتحصیلات عالیه دارهستنددربخش های مختلف مشغول تلاش وفعالیتندهمان هایی که امروزایران رادربخش های زیادی جزء برترین هاکرده اندجزء اولین هاکرده اندجزءکشورهای یک رقمی دنیاکرده اندحتماً شمامی شنویددرگزارشاتی که گوشه کنارپخش می شود،چهل سالگی انقلاب یعنی دوران کمال، یعنی کارهاواقدامات از این به بعدان شاءالله پخته تردانسته ترفهمیده ترانجام می شودتاحالاخامی ممکن است بوده ناپختگی بوده از حالابه بعدان شاءالله انتخابات حساب شده ترخواهیم برگزارکرد،ان شاءالله تصمیمات بهتری خواهیم گرفت صبروبصیرت مابشترامیدماوتلاش مابهترخواهدشد،آمریکاواروپاامروزدرمانده اندنمی دانندبایدچکار بکنندشمانگاه کنیداروپانه ماه است وعده داده که یک حسابی بازبکنددربانک های اروپاکه بشودباآن حساب باشرکت های ایران وتجارایرانی مبادله بکنندآیانه ماه نتوانستند؟ یانمی خواهند، نمی توانندیک حسابی بازبکنند؟ شایدبعضی هافکر کنند وبگویندکه آقااراده سیاسی نیست من فکر می کنم اراده سیاسی هم دارندولی نمی توانندامروز شرکت های چندملیتی قدرت رااز سیاست مداران گرفته انددراروپاحتی درآمریکا، آمریکاکه از برجام خارج شدبه خاطراینکه احساس کرد بابرجام به آن اهداف شیطانی خودش که کنترل ومهارایران باشدنمی تواندبرسدلذا زدزیرمیزوهمه مذاکرات رابه هم زد وقلدمأبانه رفتارکردچون نمی تواندامروزمی بینیدوضع اروپاوآمریکارااینکه پیش بینی آنهاغلط ازآب درآمده آنهادربرجام چه پیش بینی می کردند؟ آن اروپایی هاچه پیش بینی می کردندنه ماه قبل می توانندایران رامجاب بکنندویک حسابی باز بکنند وجبران بکنندخروج آمریکاراولی نمی توانندپیش بینی هایشان درست نیست نه مردم ایران رامی شناسندنه مردم منطقه رامی شناسند ونه حتی وظائف وشرایط خودشان رامی توانندپیش بینی کنندودرست از آب دربیاید؛ دیدیدرئیس جمهور آمریکاوعده دادمن مرزهارادیوارمی کنم حالانمی تواندیعنی این پیش بینی غلط یعنی این وعده بی جاواز این وعده ها همیشه داده اندوهمیشه بی جا بوده اماانقلاب ماپیش بینی هایش خوب ودرست ازآب درآمده امام همان روز اول فرمودآمریکاهیچ غلطی نمی تواند بکندچهل سال است داریم می گوییم الان هم می گوئیم آمریکا نمی تواندامام همان روزهافرمودماسنگربه سنگرآمریکاراعقب خواهیم راندامروزهم می بینیم همین اتفاق افتاده یک روزی رئیس جمهور آمریکاباکبکبه وقبقبه درتهران دردهم دی ماه پنجاه وشش سخنرانی می کندوایران راجزیره ثبات سیاست های خودش می بیندامروز درحاشیه درساحل مدیترانه امنیت ندارداز این سوراخ به آن سوراخ بازی می کندنیروهایش رااز سوریه بیرون می برد از آن طرف منافقین راسرازیرعراق می کندسردرگمی وحیرانی، امام آن روزهافرمودشوروی درحال فروپاشی است ودیدیدشد،پیش بینی رهبرعزیزماکه آمریکاقابل اعتمادنیست چندسال قبل رهبرعزیزفرمودندباآمریکامذاکره فایده ندارد ببین چقدردرست می شناسددشمن راچقدرتحلیل واقع بینانه از دشمن داردبه اروپایی ها آقا فرمودندمذاکره بااروپایی ها هم فایده ندارداین هاهم قابل اعتمادنیستندآنهاامروزبهانه می کنندمسایل هسته ای ایران را امادنبال چیز دیگری هستندهمین روزهادرهلندسرویس های جاسوسی صهیونیستی باهمکاری منافقین به یک هلندی حمله می کنند تعرض می کنندبلافاصله دولت هلندباهمکاری اروپایی هاصحبت ازتحریم مجددایران می کنند،حالاهلندکجاست؟ هلند مقر دائمی منافقین و تروریست هاست هلندهمان کشوری است که آن منافق تروریستی حزب جمهوری اسلامی رامنفجر کردوشهید بهشتی ویاران اوراازماگرفت سال هادرهلندزیرسایه هلندی هازندگی کردهمین هاآیابه یک هلندی تعرض می شوداورابهانه می کنند و ماراتهدیدبه تحریم می کنندآنهاکه خودشان پناهگاه تروریست های به نام دنیاهستندآنهامعلوم است دنبال چی هستنددنبال این هستندکه ایران اسلامی راوانقلاب اسلامی ماراتضعیف بکنندمامی فهمیم وقتی آمریکادولتمردانش رامقاماتش رابه منطقه می فرستد وبه کشورهای نوکرمأب منطقه اش وعده تقویت می دهدماشماراتقویت می کنیم ما شما اگر شده به بمب اتم مسلح می کنیم دربرابرایران می خواهندپول این هاببلعندوبدوشندوبه بهانه ایجادامنیت درمقابل ایران، ایران رامعطل بکنندببین مانه ماه است معطل هستیم ماانتظارمان به مسئولین این است که نسبت به مسئله برجام تصمیم جدی بگیرندتصمیم شجاعانه بگیرنداقلاً تعهداتی که داده اند دربرجام حالابااین ناعهدی وبی عهدی آمریکاواروپااین معاهدات راین پیمان هارااین وعده هارایکی یکی منتسخ ولغو بکنندآنهانه ماه است به وعده هاعمل نمی کنندهی ماپای وعده مان ایستاده ایم، یک چیزی نشان بدهیدکه آنهابفهمندماهم این وفای به معاهده مان وصبرمان حدواندازه داردالبته مسئولین به زبان می گویندان شاءالله ماانتظارمان ایناست به عمل برسد، وان شاءالله درهمین روزهاماامیدوارهستیم باوعدهای که داده اندکه چند ماهواره به فضاپرتاب خواهدشدباساخت ایران وفکر ایرانی بااین ماهواره هایک جواب محکم وحیرت آوری به دشمنان ایران واین سرزمین بدهندکه تحریم شمانمی تواندمانع پیشرفت مادانشگاه های ماجوانان ماوملت مابشود.
شهادت ستارگان درخشان شب های ظلمانی دوران طاغوت دوران ستمشاهی نواب صفوی وهمراهانشان راگرامی می داریم وبه روح همه شهیدان وخیل شهیدان وخصوصاً به سالاروسرورشهیدان اباعبدالله الحسین(ع)سلام می کنیم.
« اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ»«اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوی الله»«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» « وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ »صدق الله العلی العظیم»

* والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت 45گونه گیاه دارویی در 15 استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

65،2درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

بیانیه رهبرانقلاب خطاب به ملّت ایران به ویژه جوانان

🔴 نگاهی کلی به بیانیه‌ای که از سوی…

راهپیمایی 22 بهمن 97درنیشابور

ـ مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور…

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت سلام این هفته 97.1126

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

میزخدمت این هفته جمعه 97.11.19

میز خدمت ادارات و نهادها و میز خدمت…

شماره تلفن و سایت دفاتر مراجع عظام تقلید

شماره تلفن مراجع عظام تقلید و سایت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله 1119ـ مسافر با «هشت شرط» باید نمازهای…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از 2 هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

نشست فرماندار با جمعی از فعالان حوزه های اجتماعی- فرهنگی شهرستان

نشست صمیمی دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

اعمال ماه های قمری

              اعمال ماه جمادی الثانی,…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…