کد خبر: 1581

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۲۰:۰۴

خطبه های نمازجمعه ۹۷٫۱۰٫۱۴به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۱۴/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور خلاصه مطالب% خطبه اول : این نعمتی که خدادراین دنیاداده این رابایدکاملش کنیدباید تمامش کنیدتمامش به این است که صبورباشیدوبندگی خدابکنید. بعضی دنیارامی دهند دین می گیرندازمال دنیااز عمردنیااز اعتباری که دردنیادارنداستفاده می کنندوبراخلاق ومعنویت ودینشان […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۱۴/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول : این نعمتی که خدادراین دنیاداده این رابایدکاملش کنیدباید تمامش کنیدتمامش به این است که صبورباشیدوبندگی خدابکنید.
بعضی دنیارامی دهند دین می گیرندازمال دنیااز عمردنیااز اعتباری که دردنیادارنداستفاده می کنندوبراخلاق ومعنویت ودینشان می افزاینداین ها بهترین تجارت رامی کنند،
خطبه دوم % درآستانه روز تاریخی نوزدهم دی هستیم روزی که انقلاب ماشتاب بسیارزیادی گرفت وقدرت محاسبه رااز دشمن سلب کرد،
امروزدرآستانه چهل سالگی انقلابیم دشمن آرزو کرده که ملت ماچهل سالگی انقلاب رانبیند ان شاءالله این آرزورابه گور باید ببرند.
هردولتی اگرکارمثبتی کرده به برکت وپشتیبانی این انقلاب وخون شهداست اگرکارمنفی کرده کم کاری کرده بدکاری کرده مربوط به خودش است خودش بایدجوابگوباشد.
مجمع تشخیص مصلحت از برکات انقلاب است، می دانیدچه گره هایی دراین مجمع بازمی شودوبازمی کنند؟
استان خراسان رضوی هم بحمدالله استاندارش رابعداز چندهفته ای تعیین کردندکه من اولاً از استاندارقبلی جناب آقای رشیدیان تشکرمی کنم وبه استاندارجدیدجناب آقای دکترعلیرضارزمی حسینی هم به ایشان خیرمقدم می گویم.
خطبه اول
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله»امیرالمؤمنان علی(ع)درفرازی از کلمات نورانیشان درنهج البلاغه فرمودند«الا وان هذه الدیناالتی اصبحتم تتمنونهاوترغبون فیهاواصبحت تغضبکم وترضیکم لیست بدارکم»خطاب به همه مابه همه بشریت این انسان کامل وداناوحجت خدافرمودندبدانیداین دنیایی که شما این قدرآرزویش راداریدواین قدر به سوی اومیل واشتها داریداین دنیایی که اگرنباشدشمارابه غضب می آوردخشمگینتان می کنداگرباشدخوشحال می شویدغضبتان وخوشحالیتان به این دنیا بستگی دارد«لیست بدارکم»این خانه شما نیست  این درشأن شما نیست این زندگی دنیوی در شأن انسان ودرشأن مؤمن نیست خدای حکیم قدیر داناوتوانارحیم وبخشنده درشأن اونیست که بنده خوب خودش رابرسرسفره ای بنشیندکه این سفره رنج وزحمت داردبرای به دست آوردنش باید خون دل بخورد نه آن خانه ای که خداوند عالم وحکیم برای ما ساخته ومارا به آنجا می برداین دنیا نیست نه مارابرای این دنیا آفریده نه مارابه این دنیا دعوت کرده بلکه دنیامحل عبور ماست مارابه آن خانه پراز ناز ونعمت ورفاه «جناتُ عدنٍ تَجری مِن تَحتِ الانهار»به آنجا می برد اما از این مسیر عبورمان می دهداین کاروان رابرای جای دیگری برای خانه دیگری برای محل پذیرایی بسیاربسیار شاهانه وبالاتر از آنچه مافکرمان می رسدبرای آنجادعوت کرده از این دنیا عبودمی دهدعبورمی کنیم حواسمان باشد« فسارعوافیهاالی دارالتی دعیتم الیها» حواستان به آنجاباشداگرلباس میهمانی به تن کرده ای برای آنجانگه دار«وانصرفوبقلوبکم عنها»به این دنیابه این معبربه این پل دل نبندید ووابسته نشویدوبرای اوتلاش مضاعف نکنید     توراازکنگره عرش می زنندصلاه     آنجامارادعوت کرده اند «ولایخنن احدکم خنین الامه علی مازوی عنه منها » مثل دخترکان دم بخت نوعروس کنیزان نوعروس برای اشیاء جزئی و مسایل ظاهری که ازدست می دهندگیرشان نمی آیدامروز می خواهندبرای اوجهیزیه درست بکننداگر باباومامانش نتوانندیک اسباب کوچکی رابرای اوتهیه کنندغصه می گیردناراحت می شودمثل آنهانباشیدبزرگ باشیدبنده خداوبنده صالح خدانگاهی بلندداردبه هستی افق های دوررامی بیندآینده های هزاران ومیلیون سال آینده رامی بیندنه چهل سال و پنجاه سال کسی که میلیون هاومیلیاردهاسال می خواهدزندگی کندسی وچهل وپنجاه سال که عددی نیست «واستمم نعمته علیکم باصبرعلی طاعت الله»این نعمتی که خدادراین دنیاداده این رابایدکاملش کنیدباید تمامش کنیدتمامش به این است که صبورباشیدوبندگی خدابکنید خدا چند روزعمرداده یک نعمت های دم دستی به قول امروزی هایک دسری توی مسیرراه یک نیم وعده ای برای که توی این مسیرراه جان داشته باشیم بتوانیم این راه راادامه بدهیم یک نیم وعده ای به ماداده از این نیم وعده بین راهی خوب استفاده کنیم که جان بگیریم برای این که بتوانیم به آن غایت ونهایت مقصدنهایی برسید «اَلَا وَ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمْ تَضْيِيعُ شَيْ ءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ»بدانیداگرچیزی از این دنیااز دستتان رفت ونخوریدونپوشیدیدگیرتان نیامد واز این دنیا رفتیدضررنمی کنیدجای حسرت ندارداگربناباشدآدم به آنچه گیرش نیامده حسرت بخوردکه مابایددائماً به سرخودمان بزنیم اگردینتان رااگر مقصدراداشتیدوازاین دنیاچیزی از دستتان رفت نگران نشویدغصه نخوریدچیزی از دست نداده ایدولی اگراین دنیاراگرفتیدلباس بیشتری پوشیدی غذای بیشتری خوردیدخانه بزرگتری نشستیدامادینت رااز دست دادی بدان این خانه بزرگترولباس بیشتروغذای بیشترچیزی به حال توونفعی به حال توندارد،آن روزآخری که ببرندت تابوت تورا زرنگار نمی کندزرنگارهم بکنندبه دردتونمی خوردآن چیزی که از دست داده ای دین توبوده آن چیزی که از دست داده ای سرمایه ای بوده که بایدآن راباخودت می بردی آن رااز دست داده ای یک چیزی گرفته ای یک پارچه کهنه آلوده که حالابایدبیاندازی دورودست خالی بروی دنیابازاراست بازارخریدوفروش بعضی دنیارامی دهند دین می گیرندازمال دنیااز عمردنیااز اعتباری که دردنیادارنداستفاده می کنندوبراخلاق ومعنویت ودینشان می افزاینداین ها بهترین تجارت رامی کنند، خوش به حالشان «ياأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‌ تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ»به شمابگویم بهترین تجارت دراین بازارچیست؟ این که درراه خداجهادکنیدایمان به خداداشته باشیدوبعضی دین شان رامی دهند دنیا رامی گیرنداین هابدبخت ترین آدمهاهستنددین فروشی می کننداین هابادروغ باگران فروشی بااحتکارباخیانت باتهمت یک نواله ای از دنیارابه دست می آورنداماآن چه داده اندگران قیمت بودزر می دهندخاشاک می گیرند، برای این که مشتری بیشترداشته باشددختران جوان رامی آوردبه فروشگاه به مغازه اش وبه آنهاسفارش می کندرعایت حجاب لازم نیست خودتان این طوری آرایش کنیدکه چهارتاجوان بیشتر بیایندباگناه می خواهددنیارابه دست بیاوردبادین فروشی دین خودش را دین مردم رادین آن دختروپسرجوان راحراج می کندکه چی گیرش بیاد؟ومعلوم هم نیست گیرش بیاد، نبایدمابه هر       بهانه ای اخلاق ودین وحیاوشرافت مان رازیرپابگذاریم ای آقااین روزهااقتضاهمین است امروز ودیروز وفرداندارداین سفارش به صبرسفارش به تقواسفارش به شرف انسانیت این هابرای کی است برای کجاست؟«عسی أن تُحِبّواشیئاًوهوشَرٌّ لکم»خیلی چیزهارامادوست داریم ولی آتش است جهنم است عذاب وغضب الهی است بعضی خیال می کنندزرنگ هستنددرزندگی شان موفق هستندچون باهردوزوکلکی باهرگناه وفریبندگی وشیطنتی دنیارابه دست می آورنداگراین طور باشدعمرسعدهم زرنگ بودبروکنارعمرسعدبروکنارقارون بروکنارصدام آنهاهم برای این که دنیارابه دست بیاورندچه جنایت هاکردنداگرکسی برای دنیاازدین خودش صرف نظرکندخودش رابایدکنارعمرسعد وشمر وصدام ببینداخلال به نظام اقتصادی رااسمش رامی گذاردکاراقتصادی هرکاری که کاراقتصادی نیست،آن کسی که دزدی،غارت،اختلاس شیطنت راشیوه خودش قرارداده آن کاراقتصادی نمی کندآن کارشیطانی می کندبایدمراقب باشیم آخرپاییز به قول          بازاری هاجوجه هارامی شمارندآخرعمرمی گویندآقاچه کرده ای ؟ بسم الله چی داری؟ چه باخودت می خواهی ببری؟ خدایاعاقبت امرماراختم به خیرگردان! مارادرهیچ حالی به خودمان وامگذار؟ خدایامارابرای طی کردن این مسیرپرفرازو نشیب خودت یاری بفرما! «عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله»«اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ واَبلَغَ الموعظه کِتَابُ اللَّهِ العزیز»« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبي وَ يَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»
اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ْ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.صدق الله العلي العظيم»

خطبه دوم
« عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» درآستانه روز تاریخی نوزدهم دی هستیم روزی که انقلاب ماشتاب بسیارزیادی گرفت وقدرت محاسبه رااز دشمن سلب کرد، روز نوزده دی سال پنجاه وشش دولت استعماری پهلوی باهمکاری سازمان سیای آمریکاواسرائیل تصمیم گرفتندکارامام وانقلاب امام که از سال چهل ودوشروع شده بودیکسره بکنند، بسیاری از یاران امام رادزندان هاکشتند، آیت الله سعیدی آیت الله غفاری وخیلی دیگران وبسیاری رازیرشکنجه تامرحله مرگ کشاندندبسیاری از یاران امام رادرتبعیدگاه هاودورازدسترس مردم وبخشی از یاران امام هم فراری درکشورهای دیگربه خیال خودشان کارامام روبه اتمام است باهماهنگی که باصدام کردندفشارراصدام درنجف برامام افزایش دادفرزندامام آیت الله شهیدسیدمصطفی رابه شهادت رساندند و زندگی وکاررابرامام سخت وتنگ کردندوداخل هم فضاسازی فرهنگی شروع کردنددرروزنامه اطلاعات هفده دی ماه پنجاه وشش یک کسی مقاله ای نوشت درآن مقاله نوشته بود تحت عنوان ارتجاع سرخ وسیاه، امام رامرتجع ومرادشان از ارتجاع سیاه هم امام وسرخ هم کمونیست های آن وقت بودندبااین کارمی خواستندواکنش مردم راببیندچیست؟ اگر مردم عکس العمل نشان ندهندویک عکس العمل جدی درجامعه نباشدکاریاران امام درزندان وتبعیدوامام درعراق راتمام بکنند، امااقدام به موقع علمای قم مردم قم طلاب قم چنان این توطئه راخنثی کردکه دست وپایشان راگم کردنددرنوزده دی ماه طلاب به تظاهرات آمدند(بنده هم توفیق داشتم آن روزهادرقم بودم وآن صحنه هارالحظه به لحظه وقدم به قدمش رایادم هست)درنوزده دی ماه که طلاب وبازاریان قم بازارقم تعطیل شد حوزه علمیه تعطیل شد همه تظاهرات کردندبه خدمت مراجع رسیدندحکومت استعماری نتوانست تحمل کند، مردم وطلبه هارابه رگباربست وتعدادی از آنهارادرمیدان شهدای امروزبه شهادت رساندندوبه خیال خودشان باسرکوب می خواستند جلواین تظاهرات رابگیرندامانفهمیدندچهل روز بعددرتبریزچهل روز بعددریزدچهل روزبعددراصفهان وشیرازومشهدیکی یکی استان هاوشهرهابه این انقلاب پیوستندوشدآنچه که دشمن فکر نمی کرد، چرا؟ چون مردم چون روحانیت چون طلاب قم به موقع اقدام کردندیک حرکت درست وبه موقع وهمراه بابصیرت شبیه آن چه درنهم دی ماه سال هشتادوهشت انجام دادید، توطئه ای دیده بودندسال هشتادوهشت چه فتنه ای رادرست کردندامااقدام به موقع ودرست وباایستادگی کامل نقشه دشمن رابرآب کرد امروزدرآستانه چهل سالگی انقلابیم دشمن آرزو کرده که ملت ماچهل سالگی انقلاب رانبیند ان شاءالله این آرزورابه گور باید ببرند مثل سایرآرزوهایشان آرزوی رضاخان برای اینکه حجاب راازایران بردارحیاوکشف حجاب بکندباهمدستی استعمارگران با همدستی غربزدگان وباتأسیس انجمن هاوکانون هاومدت هاتبلیغ وسرانجام درهفدهم دی ماه هزاروسیصدوچهارده دستوربه کشف حجاب وقانون کشف حجاب دادند، امابعداز ده سال بامقاومت علماومردم خصوصاً خراسان مشهدمقدس مسجد گوهرشاد مجبور شدندآن قانون رالغوبکننداین هانشان می دهدکه اگر مردم حواسشان باشددربرابرتوطئه هابه موقع اقدام کنندطرح ها وتوطئه های دشمن کم خسارت تر وراحت ترازسرمادورمی شود، این اقدام به موقع وهمراه بابصیرت دشمن راناکام می کنددیدیم درسوریه دشمن ناکام شدومجبوربه فرارشد، دیدیدهمراهان آمریکاوکشورهای خلیج گاوهای شرده آمریکاآخرش ازاین شیردادن پشیمان شدندوامروزدارندباالتماس به سوریه مراجعه می کنندوباشرمندگی بشاراسدرا سلام می کندواحترام یکنندچرا؟ چون شماچون جبهه مقاومت چون مردم سوریه مردم عراق به موقع به میدان آمدنداجازه ندادندمثل گذشته هااستعمارریشه بکندوبعدبازحمت بیشترشراوراکم بکنند، همین دی ماه وبهمن امسال بایدبرای دی ماه وبهمن سال نودوهشت آماده بشویم بایداتحادنیروهانیروهایی که دلشان درگرواین کشوراست برای پیشرفت کشوربرای عزت کشوربرای پیشرفت انقلاب برای ارزش های انقلاب می سوزدبایدمراقب باشنددشمن نفوذ نکندنفوذ دشمن امروزدرمیان مسئولین به شکلی است درمیان مابه شکلی؛ درمیان مااین است مارابه جان هم بیاندازدبه هم بدبین بکنداختلاف بیاندازدافرادی که کشوررانظام راقانون اساسی راولایت راشهداراامام رااسلام انقلابی ناب راقبول داریم همدیگر راقبول نداشته باشیم؛ به جان هم بیافتیم باتحریک احساسات ماباایجادهیجان ظرفیت ماراازحباب سیاسی پرکنند، وآستانه تحمل مارااز یکدیگرپایین بیاورندتانتوانیم تصمیم متحدانه به موقع وبه جابگیریم واز روی بصیرت ببینیددرآستانه چهل سالگی انقلاب هستیم دشمن داردتلاش می کندبگویدانقلاب هیچ کارنکرده ماامروزوظیفه داریم عملکرد انقلاب رابرای نسل های جدیدوجوان بگوئیم بزرگترهاکه قبل از انقلاب رایادشان است روستاهای قبل از انقلاب رادیده اندراه های قبل از انقلاب رادیده اندوضع زندگی مردم راقبل از انقلاب دیده اندشهرهاراقبل از انقلاب دیده اندامروز برای جوان هابگویندچه تحولی چه عظمتی وچه رشدی درکشوربوجودآمده وروبه بالندگی وپیشرفت است که سخنران محترم قبل از خطبه های نماز جمعه درتحولات دانشگاه ودانشگاهیان اشاره کردندامروزکشوردریک چنین شرایطی قرارداردمابایدعملکردانقلاب راببینیم نکته ای که می خواهم عرض کنم این است این پیشرفت هاکه بوجودآمده توسط دولت هابوجودآمده بخش زیادی از آنهارادولت هاانجام    داده اند ممکن است من وشما بعضی دولت هاراقبول نداشته باشیم از آنهاخوشم نیایدخاطره خوشی نداشته باشیم درست است ماممکن است بعضی دولت هارانقدکنیم اماعملکردَآنهااز آنهانیست عملکردمثبت هااز آن انقلاب است اگرکارخوبی دولتی انجام دادکشوریک قدم جلورفت مال آن دولت نیست مال انقلاب است به برکت این انقلاب آنهافرصت کرده اندآن کارخوب راانجام بدهند، هردولتی باشداگرکارمثبتی کرده به برکت وپشتیبانی این انقلاب وخون شهداست اگرکارمنفی کرده کم کاری کرده بدکاری کرده مربوط به خودش است خودش بایدجوابگوباشدپیش مردم وپیش خدا، انقلاب مایک حرکت اسلامی است یک حرکت معنوی است اگر یک مسلمانی باچهارتامسلمان دریک جابدکردندپای اسلام حساب نمی شود نمی توانیم بگوئیم اسلام فلان است نه آقااین مسلمان  بدی است .  اسلام به ذات خودنداردعیبی انقلاب مابه ذات خودعیب نداردانقلاب ماازاسلام است اگرعیبی اگرنقصی اگرکم کاری وجودداردمال ماهاست مال مسئولین است مال دولت هاست نبایدکارآنهاراپای اسلام بنویسیم نبایدکارآنهاراپای انقلاب وامامت وولایت بنویسیم انقلاب ماشعارومرامش روشن است چهل سال است داریم دادمی زنیم انقلاب مابه مردم قدرت داده انقلاب مابرای مردم استقلال وآزادی آورده انقلاب شعارش خودکفایی است انقلاب ماشعارش مامی توانیم است انقلاب ماشعارش مبارزه بااستعماراست انقلاب ماشعارش بازکردن راه کسب ودانش وعلم وفن آوری است تأسیس صدها و هزاران دانشگاه وپژوهشکده است این کارانقلاب ماست، انقلاب ماروحیه خودباوری احساس غرورملی وشخصیت ملی رابه ارمغان آورده انقلاب ماشعارش وحدت است برادری است همت است همکاری است مردم سالاری دینی است این هاکارانقلاب است، اگرعده ای درسایه این شعارهای انقلاب توانستندیک قدمی بردارند یک راهی درست کنندیک آبادی بوجودبیاورنددستشان درد نکندواگر نتوانستندبایدپاسخگوباشندکارآنهاوعقب ماندگی آنهامربوط به خودآنهاست امروزمااگر مجلس داریم مجلس را انقلاب دراختیارشماگذاشته انقلاب به شمامردم اجازه داده برای خودتان نماینده انتخاب کنیدانقلاب به شمامیدان داده وفرصت داده برای خودتان دولت انتخاب بکنید؛ حالااگر مجلس ودولت خوب یابدانتخاب کنیدوبه بکنیم به انقلاب چه ارتباطی داردانقلاب برای مامسجدساخته نمازبخوانیم حالامانمی آییم توی آن نمازبخوانیم یامی آییم توی آن نمازغلط می خوانیم این گناه مسجد چیست؟ انقلاب این امکانات رااین قدرت رااین اختیارات رابه ملت مابه کشورمابه مردم ماداده ازاین امکانات بایدخوب استفاده کنیم.
همین هفته رهبرعزیزوفرزانه وبزرگوارماحضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی)بعداز فوت مرحوم آیت الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت راانتخاب کردندوآیت الله لاریجانی رابه این سمت منصوب کردند مجمع تشخیص مصلحت از برکات انقلاب است، می دانیدچه گره هایی دراین مجمع بازمی شودوبازمی کنند؟می دانیدچقدراین مجمع می تواندکارکارشناسی بکند موضوع شناسی بکندبرای رهبری برای مجلس برای شورای نگهبان برای نهادهای تصمیم گیرکشوراین امکانات راانقلاب دراختیارگذاشته ماامیدواریم ان شاءالله این روحانی برجسته وعالم متعهدوانقلابی دراین مسئولیتی که رهبرعزیزبه ایشان واگذارکردندواعتمادی که به ایشان دادشتندان شاءالله بتواندیک تحولی درمجمع تشخیص مصلحت بوجودبیاورنداین انقلاب امروز درمعرض دیددوست ودشمن است مااجازه نخواهیم دادانقلاب مامظلومانه تروربشودمااجازه نخواهیم دادبی کفایتی بعضی هاپای ولایت ونظام اسلامی نوشته شود، مااجازه نخواهیم دادناپاکی هاونامردی های عده ای خون پاک شهیدان رازیرسوال ببرد،ماکربلای پنج راهمین روزهاداریم شهدای کربلای پنج همین هفته درجلومارژه می روندمااین هفته شهدای دانشجوراداریم شهیدعلم الهدی درجلوماایستاده ومارابه درستی دعوت می کنداین بصیرت یعنی همین بایدجلوبدخواهی هاودشمنی های دشمن رابگیریم بصیرت یعنی امامت رابشناس آقایان چه فضیلتی ازاین بالاتراست امامی که به مادربرجام هشدارداددرداستان اروپاهشدارداددرخروج آمریکا ازمنطقه هشدارداد، دردلبستگی به اروپابه ماهشداردادبه لبنانی هاراه پیشرفت نشان داد، به فلسطینی هاراه موفقیت نشان می دهد، این امامی که ماجلوپایمان رانمی بینیم اوآینده رابه خوبی می بینددشمن راخوب می شناسددرخشت خام آن چه رامی بیندکه ماتوی آیینه نمی بینیم از این نعمت قدردانی کنیم، قدراین نعمت رابدانیم مسئولان مردم همه مااین بهترین بصیرت وشکرانقلاب است.
استان خراسان رضوی هم بحمدالله استاندارش رابعداز چندهفته ای تعیین کردندکه من اولاً از استاندارقبلی جناب آقای رشیدیان تشکرمی کنم انصافاًبسیاربامتانت ودرایت استان رااداره کردندواستاندارجدیدجناب آقای دکترعلیرضارزمی حسینی هم به ایشان خیرمقدم می گویم این استاندارجدیدمان که از یادگاران دفاع مقدس است وبارویکرداقتصادمقاومتی به خراسان آمده خراسانی که پایگاه معنوی وپایتخت معنوی ایران است، به برکت حضرت رضا(ع)از یک جلوه وجلال وجمال خاصی برخورداراست امکانات بسیارفراوانی دراین استان است ماجزء استان های پیشرودرصنعت وکشاورزی ودامداری ومعدن هستیم مادرفرهنگ ومعنویت دررتبه های اول هستیم ان شاءالله باتلاش وتدبیرایشان خصوصاًبه نیشابورکه بعداز مشهداولین شهرصنعتی خراسان است ویک قطب بزرگ فرهنگی درشرق کشوراست ودربسیاری از اموردرتولیدات جزء اولین هاست وتاریخی ترین ابرشهرخراسان به حساب می آیدان شاءالله به این شهرتوجه بکندقطعاً ماوهمه مسئولین همه مردم بامدیریت ایشان همکاری خواهیم کردهمه ماتحت اشراف ونظارت نماینده محترم ولی فقیه دراستان حضرت آیت الله علم الهدی همیاری وهمکاری می کنیم تااستان مان راوشهرستان مان راجلوببریم وبرای مردم گشایش های بهتری ان شاَءالله فراهم بشود. «اوصيكم عبادالله ونفسي بتقوي الله»
«قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى»خدایافرج امام زمان برسان!رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما!عاقبت امرماختم به خیرگردان!روح امام وشهیدان وحقداران شادگردان!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد﴿۳﴾وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًاأَحَدٌ ﴿۴﴾ »صدق الله العلي العظيم»

* والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…