- سایت خبری ستاد اقامه نماز جمعه نیشابور | مسجد جامع نیشابور - http://namazjomeh.com -

خطبه های نمازجمعه ۱۶٫۶٫۹۷ به امامت حجت الاسلام یعقوبی

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۱۶/۶/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«عباد الله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» خودم وهمه شما نمازگزاران عزیزومؤمن رابه رعایت تقواورعایت حقوق بندگان خداورعایت حقوق اجتماع وجامعه اسلامی ورعایت حقوق همه فضا ومحیطی که درآن زندگی می کنیم که همه به گردن ماحقوقی دارند سفارش می کنم که اَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)فرمودند:«اتَّقُوااللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ»تقوای خدارادررابطه بابندگان خدا،رعایت حقوق مردم حقوق افرادحقوق جامعه رعایت مسایل فرهنگی اجتماع رعایت مسایل بهداشتی اجتماع رعایت مسایل اقتصادی اجتماع این هاهمه از حقوقی است که به گردن یکدیگرداریم،ماامروز درشرایطی زندگی می کنیم که هرگونه تصمیم مارفتارماحرف وسخن ما در دیگران ودرجامعه پژواک دارداثرداردبایدمراقب آن آثارش باشیم که خدای نکرده حقی راازافرادضایع نکنیم خیلی مسئله حقوق مردم مهم است چه درقرآن وچه دراحادیث مابرای حق الناس خیلی حرف های سنگین وحرف هایی که تأمل وتحملش برای ما گاهی سخت وناگواراست مطرح شده به همین خاطر رعایت حقوق شهروندی رامن تذکر می دهم برادران وقتی که درخیابان حرکت می کنیدحتماً بدانیدازحرکت شما افرادی متضرر می شونددیدیددرخیابان هرکس از هرکجای خیابان عبورکندآزاداست این طور نیست عبوراز خیابان هم مقرراتی داردکه باید آن مقررات رارعایت کنیم اگریک نفربه خاطر ورودبی جاوبی موقع مابه خیابان روی ماشینش ترمزبزندبه گردن ماحق ایجادکرده می تواندفرداازمامطالبه بکندچرابی موقع آمدی جلوماشین جلوخیابان؟ عبور ومرور درخیابان هاگاهی ترافیک ایجاد می کندترمزیک ماشین ده ماشین دیگرپشت سرش متوقف می شود همه آن ده نفر گردن شما حقوق پیدامی کنندواگرخدای نکرده عجله داشته باشندمریض داشته باشندکارضروری داشته باشندحقوقشان مضاعف می شود، این طور نیست که ماهروقت دلمان خواست از خیابان ازهرجای خیابان عبوربکنیم بایدمقررات عبورومروررارعایت بکنیم درپارک کردن ماشین هاگاهی یک پارک بی موردحقوق دیگران راضایع می کنددررفت وآمدازپیاده روهاهمین طوراست ومن همین جایادآوری می کنم به آن کسبه محترمی که بخشی ازپیاده روراجزءمغازشان کرده انداول صبح که می شود پیاده رورابساط می کنندوسایلشان راتوی پیاده رومی چینندوحق عبورومرورمردم راضایع می کنندآن پیاده رومال پیاده روی است مال پیاده روهاست مال این نیست که شما جنست راوکالایت رابگذاری پیاده روتامشتری ببیندویافضای مغازه است مثلا ًجانداری این هاهمه حقوق مردم است همه حقوق مردم راماضایع می کنیم حق الناس حساب می شود آسیب به اماکن عمومی،به اتوبوس های شهرداری، ایستگاه ها حالاآدم سواراتوبوس ها می شود توی راه آهن سوارقطار می شودمی بینددرودیواراین وسیله نقلیه راسوارخ کرده اندتیغ انداخته اندکثیف کرده اند رویش نوشته انداین هاهمه بیت المال این هاهمه حقوق مردم است حق الناس است حالاشما بگوییدمااگر حواسمان نباشد درروز چقدرحق الناس گردن مامی آیدبله عده ای بادزدی باغارت بااحتکاربااختلاس باخیانت آنها را فقط نبینیم همین کارهای خوردوریزخودمان هم این مشکلات رادرست می کندرعایت نکردن قوانین عبورومرورحتی قوانین ساختمان، ماگاهی یک ساختمان می سازیم موجب آزاردیگران می شویم یک ساختمان می سازیم همسایه هایمان از ساختمان ما ناامنی پیدامی کنندکه اینجاخوب است نظام مهندسی مهندسین محترمی که ساختمان هاراطراحی می کننددقت بکننداین که اَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع)فرمود:«اِتقُوالله فِی البِلاد»مردم تقوارادرشهرهارعایت کنید،شهریک هویتی داردهمان طور که افرادیک هویت دارند یک شخصیت دارندشهرهم یک هویت داردیک شخصیت داردشخصیت شهرنیشابورراشمابهترازمن می دانیداگریک کسی را بخواهدشخصیت شهرنیشابوررامعرفی کندچه طور شهری معرفی می کنیدهمه شما می گوییدشهری تاریخی بافرهنگ شهری پیشرو شهری متدین شهری انقلابی واز این تعریف هاکه درست هم هست اماآیاماهم این هویت شهررادرزندگی شهری رعایت می کنیم؟ آیاسیاست های شهرداری ماوساختمان سازی ماخدمات مااین رااقتضا می کند؟درشهردینی واسلامی بالاوپایین نبایدداشته باشد بالاشهروپایین شهر،این مسئله چقدرحقوق راضایع می کندقابل محاسبه نیست آن کسانی که درپایین شهرزندگی می کنندبه خاطر سیاست مامتضرربسیارمی شوندضرر می کنندزمین هایشان از قیمت می افتد کی این کارراکرده؟سیاست گذاری مازندگیشان گرفتار آسیب می شودفرهنگشان گرفتارآسیب می شود تربیت بچه هایشان گرفتارآسیب می شودکی این خسارت مالی وفرهنگی ودینی واخلاقی رابرجامعه تحمیل کرده؟سیاست ما!که طوری طراحی کرده ایم بالاشهروپایین شهردرست کرده ایم بالاشهریک طور آسیب می بیندتکبروغرورواسراف واشراف وخودخواهی وخودمحوری پایین شهریک طورآسیب می بیندتحقیر وتضعیف می شود این سیاست هارابایددرنظام شهروندی نظام شهرداری مابرای شهروندان مافراهم بکنیم شورای شهرماوهرشهری بایدبه این سمت برویم اگریک سیاستی توانست طبقات رادرشهرکم کندوازبین بردمعلوم می شودسیاستش درست است اماگربرطبقات افزودطبقات شهری رازیادکردفاصله بین طبقات راافزایش داددرهنگام صدورپروانه می شود تنظیم کرد؛می شوددربعضی مناطق امتیازداد تاافراد آنجابهترخانه بسازنددربعضی مناطق محدودیت ایجادکردتاکمترورودپیداکنندتنظیم مدیریت شهری از حقوق شهروندی است مااین همه صحبت ازحق شهروندی حقوق شهروندی می کنیم این هاهم ازآنهاست، ماامروزبایدتلاش بکنیم این سفارش اَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) را دررابطه بامسایل حقوق شهروشهروندی رعایت بکنیم.
امروزکشورماباامکانات فراوان ومشکلات زیادنیازبه این داردکه عزت خودمان راآبروی خودمان رااقتدارخودمان راحفظ کنیم حرص وطمع باعث این نشودکه آبروی خدمان وکشورراببریم وبعدبرای خودمان مشکلات درست کنیم،آنهایی که باحرص وطمع امروز سراغ مسایل اقتصادی می رونددرمیدان دشمن بازی می کنند دشمن می خواهدگرانی باشددشمن می خواهدنارضایتی و بی اعتمادی باشد،کی اینکارهارامی تواندانجام بدهد؟گرانی راماهم می توانیم توی آن نقش داشته باشیم ماهم درنارضایتی مردم می توانیم نقش داشته باشیم بااحتکارباخریدهای اضافی خریدی که نیازنداریم هم چنین که می شنویم یک چیزی کم شده همه هجوم می بریم آن رابخریم این فرهنگ غلطی است این یعنی گرانی درست کردن، یعنی درمیدان دشمن بازی کردن، نیم ساعت گفتندسایت سایپابازشدهفت میلیون آدم برای پنجاه هزارپرایدثبت نام کردنداین فاجعه نیست؟پنجاه هزارخودروهفت میلیون آدم ثبت نام بکنندخوب معلوم است گران می شود معلوم می شود تقاضا وعرضه هم خوانی نداردومشکلات درست می شود خودماهم نقش داریم حواسمان باشد.آیاواقعاًهفت میلیون آدم می خواستندپرایدبخرندنیازبه پرایدداشتند؟اگراین نیم ساعت یک ساعت می شدشاید به پنجاه میلیون هم می رسیداشتهای کاذب این که آدم دنبال سودجویی باشد به هرقیمتی باشدولوباآبروی کشوربه اقتصادکشورضربه بزندودرمیدان دشمن بازی بکند، کی از گرانی هاخوشحال است؟ دشمن!کی ناراحت است است؟ همه ما! دولت ومردم ورهبروهمه ناراحتیم اماکی باعث می شوداین گرانی هابوجودبیاید؟بخشی راخودماهستیم همه بدبختی هاماازهمین دلار است ازوابستگی مابه دلار است این سیاست استعماراست که مبادلات جهانی راگره زده اندبه دلاردردنیاهرمعامله ای می شوددلارردو بدل می شود استعماریعنی همین ؛که سرنخ همه کشورهاوسرنوشت همه ملت هااقتصادشان دست دلارباشددلاردست کی است؟ دلار دست آقای ترامپ آنجانشسته یک حرفی می زنددرتمام دنیاقیمت هابالاوپایین می شودبایداز دلاردست برداریم اقتصادیون ماتجار ماوقتی باژاپن معامله می کنیم چه دلیلی دارددلاربدهیم ودلاربگیریم باژاپن معامله می کنیم ریال می دهیم یِن می گیریم ارزژاپن می گیریم چراباید ارزآمریکایی بگیریم؟ استعمارخیلی حرکات پیچیده وخطرناکی رابرای دنیاپیچیده مخصوص ماهم نیست کاری کنیم نیازمان به دلارکم بشود،یکی ازراههایی که مامی توانیم انجام بدهیم این است که جنس خارجی نخریم عزیزان وقتی جنس خارجی می خری یعنی نیازبه دلارداری یعنی دلاررافرستادی درشرایطی که دلاربااین وضعی دارد، لوازم آرایش خریدی لوازم دیگرخریدی جنس خارجی مصرف نکنیم مامی توانیم کمک بکنیم به این سیاست درست که اقتصادکشوررااز دلارقطع بکنیم. باهر جنس خارجی که می خریم یک دلارمصرف کرده ایم وبایک دلارمصرف کردن یک کارگرراازکارانداخته ایم یک کارخانه را خوابانده ایم چراتوجه نمی کنیم؟چرااین مسایل جدی کشورراجدی نمی گیریم؟ بعدهمه دم ازگرانی ورهابودن اقتصاد می زنیم،به من گزارش داده انددرهمین نیشابورمابعضی عزیزان ومؤمنین مامی رونددلارمی خرندوسکه می خرندپس انداز می کنندبرای چی اینکاررامی کنی؟سوددارد؟خیلی خوب جاهای دیگرهم هست سوددرست نه سودی که باخون مردم بازی بکنی با انقلاب بازی بکنی، برادران تقواآن طوری است ماراکنترل باید بکندحقوق دیگران راحقوق یک کشوررایک ملت راداریم ضایع می کنیم .
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (۱) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (۲) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (۳)}صدق الله العلي العظيم * والسلام علیکم ورحمه الله
خطبه دوم
«اوصیکم عباد الله ونفسی بتقوی الله» «عبادالله اتقوا الله الفرایض الفرائض» اَمِیرالْمُؤْمِنِینَ(ع) فرمودند:بندگان خداواجبات؛ واجبات حواستان به واجبات باشد غفلت نکنید از واجبات که سرنوشت دنیاوآخرت مادرعایت واجبات است درآستانه ماه محرم هستیم باید عرض کنیم السلام علی الحسین(ع)وعلی علی ابن حسین(ع)وعلی اولاد الحسین(ع)وعلی اصحاب الحسین(ع)یااباعبدالله ملت ماداردآماده می شود برای عزاداری این روزهاوشب هاجلسات می گیرندمسئولان هییات دست اندکاران مراسم عزاداری برای اینکه عزاداری هاراسامان دهی بکنندان شاءالله عذاداری هدف مندوبارونقی داشته باشیم یااباعبدالله ملت مارادرشرایط سخت ودراین شرایطی که رودروی بادشمن ایستاده اندیاری بفرما! ماه محرم ماه پیروزی خون برشمشیراست این جمله راخواهش می کنم خوب دقت کنید و خوب تأمل بکنید تفسیر بکنیداین راامام فرموداین حرف معمولی نیست ماه محرم ماه پیروزی خون برشمشیراست یعنی ماه آماده شدن برای مقابله بادشمن ماهی که امت اسلام خودش راسامان دهی می کندبرای مبارزه برای برخوردبادشمنان حالامبارزه فیزیکی مبارزه اقتصادی مبارزه فرهنگی ماه محرم ماهی است که بایدامیدواعتمادافزایش پیدابکندبایددرماه محرم نشاط اجتماعی بوجود بیاید ماه محرم درست اسم آن راماه حزن وغم امااین حزن وغم بایدمنجربشودبه تحرکات انقلابی اجتماع،نشاط اجتماعی ماه محرم باید مردم رابرای درگیرشدن باسختی هابامشکلات بادشمن باطرح های دشمن آماده بکندیعنی روحیه انقلابی روحیه سخت کوشی روحیه کارروحیه مقاومت درماه محرم باید تقویت بشود،نشاط اجتماعی یعنی همین بایدترس، ناامیدی و سستی ازمیان جامعه رخت بربندد، اینکه مردم نگران آینده باشنداین بافرهنگ عاشوراسازگارنیست فرهنگ عاشورایعنی فرهنگ امیدبه پیروزی به موفقیت به خوشبختی به سعادت ولومنجربه شهادت بشود،عاشورائیان چقدرنشاط داشتندروزعاشورابه چی نشاط داشتندبه اینکه راهشان راه درست است راه حق است راه خداست ملت ماباعاشوراراه درست راپیدامی کندوراه درست باید به انسان وجامعه نشاط واقتدارو شادابی بدهد،خون برشمشیرپیروزاست یعنی فقیربرغنی پیروزاست به برکت تعالیم عاشورامستضعفان برمستکبران آمریکا پیروزندبه برکت تعالیم عاشوراضعیف برقوی پیروزاست یمن برآل سعودوآمریکاپیروزاست اراده ورأی مظلومان وپابرهنگان ومستضعفان بر رأی مرفهین وتجمل گرایان وسرمایه داران وبالا نشینان باید پیروز بشود عاشورایعنی این یعنی مستضعفین به میدان باشید حاضرباشید توی انتخابات توی مقابله جنگ توی مبارزه اقتصادی توی مبارزه سیاسی اگرشمامحرومان ومستضعفان وفقیران حرکت بکنیدچه در جبهه نظامی چه درجبهه سیاسی چه درجبهه اقتصادی خداشماراپیروز می کند«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» خون برشمشیرپیروزاست یعنی راه شهداراه آزادگان راه ایثارراه فداکاری برراه چپاولگران برراه اخلاگران اقتصادی برراه تجمل گرایان مرفهین بی دردبرآنهاپیروزیدغصه نخوریدشمادرراه خداوظایفتان را انجام بدهید؛ صبرکنیدعاشوراجبهه حق را سامان دهی می کندروحیه می دهدتااهل عاشوراوعزاداری بایک روحیه انقلابی ومحکم درمقابل توطئه های دشمنان بایستند.
امروزمشکلاتی راکشورمادارداین عناصرکه باعث این مشکلات شده باید توجه بکنیم، اولین عنصروجودمشکلات است دراینکه مشکلاتی درکشورماست تردیدی نیست همه می بینیم همه می شنویم همه می فهمیم همه حس می کنیم همه باآن سروکارداریم اما بی برنامگی مسئولین دردی مضاعف است مجلس بعدازسؤالاتی که ازرئیس جمهورکردوقانع نشدودرمعرفی به قوه قضائیه بابن بست روبروشدبایداز دولت برنامه بخواهید؛حالاوقت این است که آقای رئیس جمهوربرای برون رفت از این مسایل برنامه بدهید، خودمجلسی هااقتصادیون تلاش کنندکه دولت از خودش یک تصویر قدرت مندیک تصویرتواناوکارآمدمعرفی کندمااین را می خواهیم مادولت قوی می خواهیم مادولتمردان انقلابی ومجاهد می خواهیم مادولتمردانی می خواهیم که باکارجهادی مردم را امیدواربکنندوامامامردم، نخبگان ما،دانشگاهیان ما،علمای ماهم یک وظیفه سنگین دارندوآن تبیین درست وضعیت کشوراست یک کلاغ وچهل کلاغ نکنیم،درمیدان دشمن بازی نکنیم وضعیت کشورراآن طوری که هست واقعیت داردبرای مردم تبیین بکنید تا بعضی فکرنکنندکشوردرحال سقوط است هی امروزوهی فردافکر کنندحالاانبارکنند جمع بکننداین دلارهارااین سکه هارافردانظام سقوط می کندبعدآنهابه نان ونوای بیشترمی رسندنه این شتردرخواب بیندپنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه این نظام ریشه درخون شهداریشه دراراده این ملت داردریشه دراسلام داردریشه درعاشورادارد، مشکلات داریم بایدبرویم مشکلات راحل کنیم باهمکاری باوحدت بادلسوزی باشفقّت بایدبرویم این کاررابکنیم ازتحریم هامی ترسانندمارا؛من می خواهم امروزعرض کنم از تحریم هانترسیدتحریم امروزیک ابزاری است دردست استعمارنخ نماشده، حالامن برای شماعرض می کنم دردوره اول کلینتون رئیس جمهورآمریکاشصت ویک تحریم علیه سی وپنج کشوراعمال شد، اهداف این تحریم ها؛بیست ودوتحریم به خاطر حقوق بشرنگاه کنیداین تحریم هافکرنکنیدبرای این است که ولایت فقیه داریم ماسپاه داریم مااز جبهه مقاومت دفاع می کنیم نه ابزاری است دست استعماردرهرکجاوهرکشوری که ببینداعمال می کندتاآنهاراتسلیم خودش بکند،دربیست ودوکشورآقای کلینتون در ظرف چهارسال ریاست جمهوری به خاطر حقوق بشرتحریم اعمال کرددرچهارده کشوربه خاطر مبارزه باتروریسیم به بهانه مبارزه باتروریسم تحریم اعمال کرددرنُه کشوربرای منع سلاح هسته ای تحریم اعمال کرددرشش کشوربرای دفاع ازحقوق بشرتحریم اعمال کرددرسه کشوربه بهانه حفظ محیط زیست تحریم اعمال کرداین مخصوص ماهم نیست یک ابزاراستعماری است امروز این سیاست نخ نماشده، اگرمسئولین ماسیاسیون مااقتصادیون مابنشیننداین تحریم هاراتحلیل کنندراه های برون رفت آن رابه راحتی می توانندپیدابکنند، درهمین کشورخودمامرحله اول تحریم از بیست وسه آبان ماه پنجاه وهشت شروع شدبعدازقضیه گروگان گیری تاسال پنجاه ونه طول کشیدتوافق الجزایرکه آمریکابایدتحریم هارالغوبکندسرمایه ملت ایران راکه شاه برده برودبرگرداند وتعهد کند درایران دخالت نکندماهم گروگان هاراآزادکنیم این تعهدالجزایرمعروف شد؛ ماگروگان هاراآزادکردیم اماآمریکابه تعهدش عمل نکرداین رابرای جوان هایی می گویم که آن زمان نبودندونشنیدندوفکرمی کنند تحریم هاجدیداست یاآمریکایک غول بی شاخ ودم است نه خیر شاخ آمریکاشکسته به فضل الهی دم آمریکاقطع شده به فضل الهی مرحله دوم تحریم ها اززمان کارتر شروع شدتادوره بوش پدراسم آن راگذاشتندمهاردوجانبه ایران دردولت اصلاحات می خواستندایران راازچندجانب مهاربکنندو نتوانستند، درهمان زمان حمله به افغانستان وعراق و… شروع شدوایران رامرکزشرارت معرفی کردندوبعدتحریم ها دوباره اضافه شدو تجدید شدمرحله سوم تحریم هاحادثه یازده سپتامبرکه درآنجادرسال هزاروسیصدوهشتادوپنج به بهانه سلاح هسته ای تحریم ها را علیه ایران شروع کردندآنجادرعراق وافغانستان توفیق پیدانکردندعصبانی شدندازایران عصبانی شدندچون باعث شکست آنهادر افغانستان وعراق ایران بودآمدندشروع کردندبه تحریم های شدیدتحریم های سخت که وزارت خزانه داری آمریکاهم درواقع پرچمداراین تحریم هاشدامایک مرتبه دیدندکه مادرهمان زمانی که فشارآوردندسانتریفیوژهای ما به بیست هزاررسید غنی سازی مابه بیست هزاررسیددرهمان زمان که آنهاماراتحریم کرده بودنددیدندکه سالن های زیرزمینی موشک های مادنیارابه تعجب واداشت خودآقای اوباماگفت ماباتحریم نمی توانیم ایران رامهارکنیم مهارایران باتحریم نخ نماشده وباطل شده بایدبرویم سراغ مذاکره نامه به رهبری نوشت بعضی کشورهای منطقه راواسطه کردکه بیاییم مذاکره کنیم شایدبامذاکره ایران رامهاربکنند، که منجرشد به داستان برجام توی داستان برجام خیال کردندبابرجام ایران مهارشده آمدندتست کردندگروهک داعش رافرستاندبه داخل ایران آنهابه مجلس مادرتهران وحرم امام حمله کردندوماپاسخ آنهاباموشک های قدرتمندسپاه ازکردستان به خاک سوریه ومقر داعشی هادادیم، آنهادیدندمهارمعنا نداردلذاآقای ترامپ باعصبانیت که نمی توانیم ایران رانه باتحریم نه بامذاکره مهاربکنیم از برجام رفت بیرون تاشاید راه دیگری بتواندپیدابکندبااومی گوییم این راه هایی که تورفتی قبلا دیگران رفته اندومااین راه هاراشنیده ایم وبلد هستیم وتجربه داریم راه برون رفت از همه این هاملت عزیزمافرمایش رهبرعزیزماست که بایدماجهادکبیربکنیم جهادکبیریعنی تولیدداخلی یعنی مصرف داخلی یعنی تلاش ومقاومت یعنی وحدت وهمبستگی مطمئن باشیدمااین راه وبااین برنامه می توانیم دشمنان راناکام کنیم که پشتیبان ماخداست وخداوندمتعال وعده داده بندگان خودش رایاری کند.
خدایااسلام ومسلمین یاری بفرما؛ فرج امام زمان برسان؛ رهبرعزیزمارابرای ماحفظ فرما؛مشکلات امت اسلام مرتفع فرما؛ تهدیدهاوتبلیغات دشمن راخنثی فرما؛به حق محمد(ص)آل امیدونشاط وشادابی به ملت ماعنایت بفرما؛روح امام وشهیدان راشادگردان؛مرضای ماشفاکرم فرما؛فقروپریشانی مرتفع فرما؛ به حق محمد(ص)آل محمد(ص)قسمت می دهیم این عبادات مااین نشست وبرخواست مااین گفت وشنودمارابرای خودت قراربده، به لطف وکرمت قبول بفرما،
«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »
وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.» صدق الله العلي العظيم والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email [1]