کد خبر: 2453

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ - ۴:۰۹

خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۲۲ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۲۲ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول «عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» «مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ» اگرانسان به وظیفه عمل بکندو نتیجه را به خداوندعالم حکیم وداناوقادرواگذارکندنتایجی برکارانسان وعمل انسان بارمی شودکه فوق تصورات […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۲۲ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» «مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ» اگرانسان به وظیفه عمل بکندو نتیجه را به خداوندعالم حکیم وداناوقادرواگذارکندنتایجی برکارانسان وعمل انسان بارمی شودکه فوق تصورات بشری است وانسان نمی تواند عظمت آن نتایج را پیش بینی کندگاهی ماعملی انجام می دهیم که خودمان نتیجه اش را پیش بینی می کنیم برای رسیدن به آن نتیجه اقدامی انجام می دهیم عیبی ندارد وگاهی کاررا برای خدا انجام می دهیم، تکلیف ماست وظیفه ماست چه نتیجه ای خواهد داشت آن نتیجه رابه خدا واگذار می کنیم فرموده انداهل تقوااین طوری هستندکه کاری که می‌کنند برای خدانتیجه آن را خدا به آنها می‌دهدازجاهایی که آنها فکرش را نمی‌کردندبه اندازه ای که فوق تصورآنها است یک نمونه روشن وبارزحادثه کربلاست چه کسی از تحلیل گران سیاسی آن روزها فکر می‌کردند کارامام حسین(ع) این قدرعظمت پیدا کند نگاه کنید تاریخ را حرف های رجال سیاسی، رجال علمی،رجال دینی کدام یک ازاینهاپیش بینی می کردندکه حادثه عاشورا این نتیجه خوب واین نتیجه گسترده را به وجود بیاورد؛ نتیجه‌ای که بنی امیه برایش برنامه ها داشتندتمام آن برنامه ها درهمان روز اول بعد ازحادثه عاشوراچپه شد روز عاشورا که سرمقدس و مبارکه امام حسین(ع) را بریدند وجلوجلوبردندکه جایزه بگیرند ازعبیداله زیادخولی نابکاربه امید جایزه و آفرین و باریک اله ودرجه دوان دوان سرامام (ع)را بردشب هنوز صبح نشده بود؛ اولین نتیجه‌اش پرخاش زنش به او بودهمه مردها برای زن هایشان لباس می آورندطلامی آورندتونامردرفته ای برای من سرحسین راآورده ای خاک برسرتواین لشکریان عمرسعدکه باذوق وشوق برگشتند به امید جایزه وآفرین و باریک اله؛ خیلی ازآنهاوارد خانه هایشان شدند همین برخورد باآنها شد بسیاری از آنهافردارویشان نمی شد توخیابان های کوفه راه بروندتوهمان کوفه ای که ما این همه مزمت می کنیم عکس العمل کارابن زیاد به خودش برگشت به نحوی که اسراراکه دیروزآوردندکه واردکوفه کنندگفتندنه صبرکنیدماکوفه راآماده کنیم همین طوری نمی شود کوفه راآماده کردندخیابان های مخصوصی رابرای عبوراهل بیت خیابان هایی که فکر می کردندمردم نسبت به اهل بیت خیلی ارتباطی ندارند،تمام سلاح هاراجمع کردندودستوردادندهیچ کس حق نداردفردایعنی دوازده محرم باسلاح به خیابان بیایدشمشیری، سلاحی باخودش داشته باشدتحت کنترل شدیداهل بیت راواردکردند، شب دوازدهم آنهاراپشت دروازه کوفه نگه داشتندتاآماده کنندواول صبح سرمبارک اباعبدالله(ع) راازداخل کوفه برگرداندندبه میان سرهایی که به همراه اسرابودوآنهاراواردکوفه کردند، مردم خیلی هاخبرنداشتندپی شده واین هاازکجاآمده اندهنوز اخبارکاملاً منتشرنشده بود تبلیغ کرده بودنداین هاخارجی انداین هاعلیه یزید شوریده اند جنگ کرده اند و اینها زن و بچه آنها هستند، تبلیغات اینقدر مهم است حتی توی کوفه ای که امیرالمؤمنین(ع)و اهل بیت شناخته شده بودند در عین حال برای عده ای شبهه شدکارمشتبه شدکوفه البته بزرگ بوداین طوری که بعضی گفتند بالای یک میلیون جمعیت داشت کوفه آن روزهاشروع کردند به تماشا دلسوزی عده ای به چهره های گردوغباری وغم گرفته این بچه هااین دخترهااین زن ها نگاه می کردند به امام سجاد(ع) که روی شتربسته بودنش نگاه می‌کردند گریه می کردند دلسوزی می‌کردند محبت می کردند بعضی احساس کردنداین ها گرسنه اندتشنه اندبرای آنها نان آوردند غذا آوردند خرماآوردندکه دختران امیرالمؤمنین(ع) ام کلثوم وزینب سلام الله علیهما آنها را برگرداندند و اعلام کردند صدقه بر ما حرام است به ما صدقه ندهید، شاید این اولین جرقه ای بود که حضرت ام کلثوم و زینب در میان مردم کوفه زدندچراصدقه براین ها حرام است؟ مگراین هاکی هستندکه صدقه براین هاحرام است؟ این به آن گفت آن به این گفت آرام آرام خبر منتشر شد همه فهمیدند که اینها فرزندان پیغمبر(ص) هستند اینها فرزندان حسین(ع) هستندگریه وضجه مردم افزون شد به طوری که کنترل از دست مأموران خارج شد، سخنرانی زینب(س)شروع کردبه سخنرانی حضرت ام کلثوم(س) سخنرانی امام سجاد(ع)سخنرانی ولی سخنرانی کوتاه و مختصر؛ خاک برسرشمامردمان کنندلعنت و نفرین خدا برشما مردان شمامی آیند مردان ما را می‌کشند و زنان شما بر زنان ما گریه می کنند؟ چه طور مردمان پستی هستید شما؟ این صحبت ها آتش درون مردم را افزایش می داد مثل هیزمی و بنزینی که روی آتش بریزند مردم کوفه توقع نداشتند چنین سرنوشت شومی، چنین سرزنشی از زبان دختر امیرالمؤمنین(ع) بشنوندزینب به آنهابگویدتف برشما لعنت بر شماعده ای چسبیندبه یقه مردهایشان خاک بر سرتان شما گفتید ما می رویم کربلا حسین را زنده می گیریم می آوریم تحویل یزید می‌دهیم یا می رویم جلویش رامی گیریم که به کوفه نیاید برود جاهای دیگه بنا بود حسین رازنده بیاوریدبنابودحسین راراهنمایی کنید برود جای دیگربه کوفه نیایدبنا نبودبرویدامام حسین را بکشید زن وبچه او را اسیر کنید و برای ما امروز بیاورید اعتراضات به نیروهای عمرسعد افزایش پیدا کرد مردان جنگی که در کربلا رجز می‌خواندند توخانه ها زمین‌گیرشدند در همان روز اول و دوم و برمظلومیت اهل بیت افزایش پیدا کرد برای اینکه اوضاع را کنترل کنند و سخنرانی سخنرانان را قطع کنند؛ زبان زینب را بند بیاورند زبان دختران علی را در کام نگه دارند دستور داد سر ابی عبدالله را در مقابل زینب قرار بدهند زینب که داشت صحبت می کردیک مرتبه چشمش افتاد به سر بریده حسین لا اله الا الله کِی باور می کردم اینطور باشد« يَا هِلَالاً لَمَّا اسْتَتَمَّ كَمَالاً/ غَالَهُ خَسْفُهُ فَأَبْدَا غُرُوبَا/ مَا تَوَهَّمْتُ يَا شَقِيقَ فُؤَادِي/ كَانَ هَذَا مُقَدَّراً مَكْتُوبَا » هرگز باور نمی کردم در کوفه سرتورا بالای نی ببینم حسین، حسین دیگر من طاقت حرف زدن ندارم سرش را محکم کوبید به چوبه محمل اما یک مرتبه دیدند حسین(ع) به کمکش آمد لبهای مبارک حسین(ع) شروع کرد به آیات قرآن خواندن چه آیه ای را انتخاب کردند؟ این طور نوشته اند این آیه داستان اصحاب کهف اصحاب را«أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْکَهْفِ وَ الرَّقیمِ کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَباً» فکر می کنید کاراصحاب کهف که برای حفظ دینشان رفتندتوی غارآن تنها تعجب آوراست؟ کار من از آنها مهمتر است من برای حفظ دین جان دادم جوان دادم اسیر دادم سر دادم ای مردم ببینید کارمرا که کار بزرگی است لا اله الا الله نتوانستندجمعیت راکنترل کننداسرا را راهنمایی کردندبه سمت یک منزلی یا زندانی محلی که آنهاراکنترل کنندوابن زیاد آن روز دوباره نیروهایش را بسیج کرد که جمعیت راکنترل بکنند بنابر این بود جشن بگیرندهلهله کنند جایزه بدهند درجه بدهند اما آن روز خدا نتیجه را برعکس کرد «مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ» آن نتیجه ای که آنها فکر می کردند نشد بلکه درست برعکس کوفه برای یک انقلاب آماده شد کی این انقلاب راآماده کرد؟ اسرا زینب(س)امام سجاد (ع)توابین و بعد مختار از همین جوو از همین شرایط استفاده کردند حرکت توابین نشان دهنده این است که مردم کوفه بسیار متحول شدند نسبت به حادثه کربلااینها را آوردند روز بعد روز سیزدهم که مثل امروز باشد فردا مجلسی گرفت عبیدالله به حساب خودش تمام سران لشکری و کشوری را جمع کرد عده‌ای از بزرگان کوفه را جمع کرد مجلسی که به اوآفرین بگوینددست مریزادبگویند به فرمانده ها جایزه و درجه بدهد اما این مجلس هم به هم خورد مجلسی گرفت خودش در بالا نشست دستور داد سر مبارک ابا عبدالله را در میان ظرفی جلویش گذاشتند وآن چوبی که دستش بودیاتیغ وشمشیر نازکی که تجملاتی بود دستش بود با لب و دندان امام حسین(ع) شروع کرد بازی کردن و یک لبخندی هم می زدیک خنده تمسخر آمیزی هم می کردزید ابن ارغم آنجابودازاصحاب پیغمبر(ص) پیرمرد بلند شد فریاد زد ابن زیاد خدا تو را لعنت کند من به چشم خودم بارها دیدم پیامبر این لب و دندان را می بوسید و تو چه جنایتی کردی آبروی کوفه را بردی؟ او را از مجلس بیرون کردندآن پیرمرد رفت سراغ خانه اش و بعد مجلس ادامه یافت همین که همه چیز مرتب شد دستورداد اسرارا وارد بکنند با چه طور اسرا وارد کردند؟ دست و بازوی بسته یا باز اسرا که وارد شدند زینب سلام الله علیها که وارد شد با یک صلابت و یک عزت و یک اعتماد به نفسی وارد مجلس عبیدالله شد که کسی فکر نمی کرد یک زن داغ دیده و اسیر و دست بسته اینطور بتواند برخورد بکند رفت به قسمتی نشست که کمتردردیدمردان باشددریک گوشه ای لابلای هازنها، عبیدالله احساس کرداین زن با بقیه فرق می کند گفت این متکبره کیست؟ کسی جواب نداد بار دوم بار سوم یکی از کنیزکان گفت این زینب دختر فاطمه زهرا نوه محمد مصطفی است عبیداله لبخندی زدگفت خداراشکرخداشمامفتضح کردودروغ شما را آشکار کردعبیداله نادان این شیر خفته را بیدارکردبهانه داد به دست زینب که زینب(س)شروع کندبه حرف زدن وفرمود«الحمد للّه الّذي أكرمنا بنبيّه محمّد صلّى اللّه عليه واله وسلّم و طهّرنا من الرّجس تطهيرا إنّما يفتضح الفاسق،و يكذّب الفاجر،و هوغیرُنا» ماافتخارم این است که فرزند پیغمبرهستیم ماافتخارمان این است ازخانواده تطهیرهستیم فسق وفجورمربوط به تو می شودتوخودت را مفتضح کردی «ثَکَلَتْکَ اُمُّکَ یابن مرجانه» مادرت به عزایت بنشیند پسر مرجانه توفکر می کنی مردم تو را نمی شناسند؟ ما تو رو نمی شناسیم تو فرزند همان زن بدکاره ای به نام مرجانه هستی امروز پسر پیغمبر(ص)راکشتی به آن افتخار می کنی مارااینطوراسیرکرده ای به آن افتخار می کنی؟ مجلس را به هم زد درست اهل مجلس و همه ی آن هایی که آنجا بودند احساس کردند این طورهم که آن ها فکر می کردند ساده نیست نتیجه راخدا باید بارکند برکارامام حسین(ع) و این کارراکردخداوندمتعال «صلی الله عَلَيْكُمْ يا اَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، » اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ»
خدایاسایه رهبرعزیزبرسرمامستدام بدار! این توسلات ازهمه ماقبول بفرما! دردنیاوآخرت مارااز حسین ابن علی(ع) جدامگردان!
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ «۱» فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ «۲» إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ «۳» صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم
خطبه دوم
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله»«انّ الحسین(ع) مصباح الهدی و سفینة النّجاة»تسلیت عرض می کنم این ایام سوگواری عزاداری، اسارت اهل بیت شهادت امام سجاد(ع) که دیروز بود به محضر همه مؤمنین،علاقه‌مندان به اهل بیت وشما نمازگزاران ارزشمندجمعه؛ عاشورایک انقلاب بودانقلابی بزرگ مثل یک طوفان که وقتی آغاز شد تمام عوامل فسادوتباهی راتهدیدکرددر آن ها زلزله انداخت، بنی امیه راواژگون کردوبعدهم دیگران که آمدند آل زبیر آمدندآل زیادآمدندآل مروان آمدندآل عباس آمدندبنی العباس آمدند همه درطوفان عاشورامتزلزل شدندوازبین رفتندیک انقلاب بزرگ مثل طوفان حرکت می کندهرظالم وستمگروفاسدوفاسقی رابه چالش می طلبد؛امابعداز عبورطوفان دولت سازی نظام سازی یانمی شود یا اگر می شود به انحراف می شود به غلط نظام‌سازی می شود چرا عاشورااین همه باظالمان مبارزه کرد؟ حکومت ها راساقط کرد؟ امّا یک حکومت سالم روی کارنیامدبرای اینکه بعدازطوفان آنهایی که باید استفاده می کردندوحکومت جدیدی را برمحورتفکرعاشوراپایه گذاری می کردند این کار رانکردندیا نفهمیدندیانتوانستندیا نخواستندو منحرف بودندکه غالباً این طوربوداگربه تاریخ نگاه کنیدازعاشورا تابه امروزصدهاانقلاب می‌بینیدکه به برکت عاشورابوجودآمده ازشمال آفریقاگرفته تامنطقه غرب خاورمیانه خود ایران ماومناطق مختلف وحتی اروپابه برکت عاشوراانقلاب آمده امّا بعد ازانقلاب نتوانستندنظام سازی کننددولت سازی کنند حکومت سازی بکننددوباره فاسقین آمدنددوباره دنیا طلب هاآمدند قدرت طلب ها آمدند مخالفین آمد‌انداین اتفاق درعصرمایک اتفاق بزرگ است این مقدرمن عرض کردم برای اینکه بدانیدم موقعیت تاریخی امروز ایران ما یک موقعیت بی بدیلی است ما با طوفان عاشورا شاه راساقط کردیم مابا شعار«هیهات من الذله» آمریکا راازایران بیرون کردیم ماباشعارشهادت‌طلبی جنگ رابه پیروزی رساندیم این هاهمه طوفان هایی بودکه ازدل عاشورا بیرون آمدوموانع راازسرراه مابرداشت وماامروزبعدازاین طوفان انقلاب بایددولت سازی انقلابی بکنیم باید دولت سازی عاشورایی بکنیم بایدسازمان‌هایی بوجود بیاوریم که روحیه انقلابی وعاشورایی داشته باشداگرغفلت کنیم گرفتار همان حوادث تاریخی می شویم که دیگران شدند طوفان انقلاب به دنبالش باید دولت انقلابی مجلس انقلابی قاضی انقلابی مسئولان انقلابی شکل بگیرد وگرنه تودردسر می افتیم ممکن است سؤال کنید ما تو این چهل سال چراانقلاب مابا مشکلات روبرو شد؟ چرا مثل اول انقلاب تیغ ما برا نیست من فکر می کنم یک دلیلش همین است که مابعدازانقلاب نتوانستیم کارگزاران انقلابی وعاشورایی فدایی ایثارگری که دنیا را پس زده باشندسرکار بیاوریم به هر که رأی دادیم و هرکه آمددیدیم ضعیف است دیدیم به فکرکاردیگری است ببینیددولت های انقلابی امروزجواب انقلابی رامی توانند برای ما بدهند البته خدمات خیلی ها را ما انکارنمی کنی این که خیلی ها فداکاری کردندخدمت کردند تلاش کردندآن سرجای خودش،امامی بینیم امروزمدیریت کشورگرفتارفشل شده دچارضعف است نمی‌تواند تصمیمات انقلابی بگیرد،می گویید ارز رامن ۴۲۰۰ نگه می دارم یک روز هم نمی تواندمی گوید من فلان کار را می کنم واردکارمی شود عاجز می ماند؛مااگر بخواهیم انقلاب بُرنده وپیش رو و زنده بماندوجلو برودبایدنیروهای انقلابی را،انقلاب امروزسنگرهایی رافتح کرده انقلاب ازما خیلی جلوتر، انقلاب از دولتمردان ما خیلی جلوترداردحرکت می کند انقلاب عراق رافتح کرده انقلاب سوریه را فتح کرده انقلاب لبنان وفلسطین رافتح کرده، انقلاب یمن رافتح کرده انقلاب بسیاری از نقاط جهان رابه خودش متوجه کرده،امادولتمردان ماهنوزدر چهارچوب مرزها مانده اندامروزرهبرمادر دنیاطرفدارانی فراوان وجدی‌تراگر بگویم ازملت ایران داردشایدغلونباشد چرا دولتمردان ما ندارندامروز رهبرما الگواست،امروز ندااز گوشه وکنار دنیا بلند است که «ماترکناک یابن الحسین» ماتورارها نمی کنیم پسرحسین ازاوحمایت می‌کنند، چرا نماینده ما الگوبرای دنیا نیست؟ چرا وزیر ما برای عراق و لبنان وفلسطین الگونیست؟ چرا مسئولین مادردنیااین جلوه واین عظمت و این بزرگی رانمی آفریند؟این است انقلاب جلومی رودمثل طوفان موانع رابرمی دارد ومابایدپشت سراین طوفان ها زیربنای تمدن اسلامی را ایجاد کنیم؛ غرش انقلاب درمنطقه دشمنان را به وحشت انداخته نیروهای انقلابی ماازحزب الله لبنان گرفته تاسپاه پاسداران ماچرا دشمن ازآنها می‌ترسد؟ چرا این‌ها در دنیا اقتدار به وجود آورده‌اند؟ اقتدار انقلاب باید در دولت هم جلوه بکند باید دولت هم دولت مقتدر؛ مجلس هم مجلس مقتدرمسئولان ما هم مسئولان مقتدرباشند،امروز قوه قضاییه ما هم باید مقتدرباشد که ماالبته از اقدامات ریاست قوه قضاییه تشکر می‌کنیم و امیدواریم که انشاءلله با اقتداراین مسئله را دنبال کنند دشمن دنبال نفوذ است دنبال این است اختلاف بیاندازد بین ما در داخل بین ما و خارج بین ما و عراق بین ما و سوریه بین ماوطرفداران ما در منطقه با شایعه با تهمت زنی با ایجاد نفوذبا تغییرنیروها برای ایجاد اختلاف و دعوا ولی باید بدانند مسیرما روشن است این بازی‌هایی که آمریکایی‌ها انجام می دهنداین مقام عوض می شود این می رود آن می آید آنجا مذاکره می‌کنند آنجا چنین می کنند اینهارانباید گوش بدهیم انقلاب ما راهش عزت امت اسلام اقتدار امت اسلام استقلال امت اسلام نابودی استعمارواستکباروخصوصاً نابودی اسرائیل است ومادراین مسیر انشاءالله حرکت می کنیم.
مشکل ما امروز این نیست که زنان مابه تماشای فوتبال می‌ روند یا نه؛ آقایان دولتمردان نمایندگان، مشکل این مردم این است که زن ها تو باشگاه هافوتبال راتماشا نمی توانندبکنند؟این واقعاً مشکل مردم است؟ مامشکلاتمان روشن است مابارها فریاد زده ایم مشکلات ما اقتصادی است معیشتی است کارجوانان ما عفت دختران ما امروزازمهم ترین حرف ها و تقاضاهای ماست که امیدواریم به حرمت امام حسین(ع)به این آرزوها و آرمان‌ها برسیم.
تشکر باید بکنم از هیئات مذهبی سخنرانان علما و روحانیون ارزشمند که در این ایام واقعاً تبلیغ کردند ارشاد کردند از مداحان ازعزاداران ازهمه کسانی که مراسم عاشوراراباشکوه وبا جلال وبا جبروت برگزار کردید آفرین می دانید عزادارن امام حسین(ع) شماصحنه های عاشورارا به نمایش می گذاریدگهواره علی اصغررامی آوریدخیمه گاه رامی آورید نمی دانم قتلگاه درست می کنید عیب نداردخوبه ولی یکی از مهم ترین صحنه های عاشورانماز عاشورا است این راهم باید به نمایش بگذارید این هم باید درهیئت هادرعزاداری هابه نمایش گذاشته بشودنماز روزعاشورا که بسیارپیام مهمی برای دنیا دارد. خدایا عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما! مهمات ما مرتفع فرما! به حق محمدوآل محمد(ص) روح امام و شهیدان و حقداران شاد بگردان! فرج امام عصرارواحنا فدابرسان! رهبر عزیز ما را برای ما حفظ بفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم**والسلام علیکم ورحمه الله »

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان خرسان رضوی شد

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان…

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان درقسمت…

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار درروز جمعه…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…