کد خبر: 2375

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۳:۴۷

خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۱ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه اول «عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله»خودم وهمه شمابرادران وخواهران نمازگذاررا به رعایت اخلاق ودینداری مسایل شرعی ورعایت حقوق دیگران سفارش می کنم واین ایام سعدومبارک رااین دهه امامت وولایت وخاصه عیدسعیدغدیرراتبریک عرض می کنم این ایام کام همه ماشیرین است وچشم همه ماروشن است به مسئله امامت وولایت؛ که […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه اول
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله»خودم وهمه شمابرادران وخواهران نمازگذاررا به رعایت اخلاق ودینداری مسایل شرعی ورعایت حقوق دیگران سفارش می کنم واین ایام سعدومبارک رااین دهه امامت وولایت وخاصه عیدسعیدغدیرراتبریک عرض می کنم این ایام کام همه ماشیرین است وچشم همه ماروشن است به مسئله امامت وولایت؛ که پیامبرعزیزاسلام حضرت محمد(ص)دراولین وآخرین حج شان مأمورشدندازسوی خداوندمتعال که درکنگره عظیم حج وآن اجتماع بی نظیرحجاج آن روزمسئله امامت وولایت امیرالمؤمنین(ع)واولادطاهرینش رااعلام بکنندبه پیامبرخطاب شد«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »ازاین آیه می فهمیم مهمترین بخش رسالت پیامبرعزیزاسلام درطول بیست وسه سال ابلاغ امامت وولایت بوده؛ وشایدبتوان گفت ابلاغ تمام احکام فرعی واصلی به عنوان یک مقدمه ویک زیرساخت برای ابلاغ واعلام مسئله امامت بوده است؛ ازاین جمله که فرمود«وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» اگرامامت رااعلام نکنی کانّ رسالتت راانجام نداده ای هدف از رسالت ادامه ولایت وامامت است که بایدانجام بشودامامت وولایت مثل یک نهرجاری درطول تاریخ بشراست وبقیه احکام مثل استفاده ازاین نهراست یک نهرجاری ازآن آب شرب استفاده می کنندبرای کشاورزی استفاده می کنندبرای ساخت وسازمنزل و بنااستفاده می کنندودههاوصدهانوع استفاده ازاین نهرراانجام می دهندامامت همان جریان نهراست اگربخواهیم ازاحکام دین ازنماز روزه ازعبادت هاازاخلاق ازمعنویت استفاده کنیم بایداین نهرامامت جریان پیدابکند؛ استمرارداشته باشدچون به این نهرامامت تمام الصلاه وتمام ازکات نمازوزکات وفروعات وسایراحکام دین قابل استفاده وقابل بهره برداری می شوداین هم که خداوندمتعال فرمود«وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»اگراین نهرراجاری نکنی تمام کشت وزرعت می خشکداگرنهرازجریان افتاددیگر مردم آبی برای استفاده ندارندنمازوعبادات وسایراحکام هم تعطیل می شودوازبین می رود؛مراسم غدیریک مراسم مربوط به تاریخ بشراست تمام انبیاءرسالتشان دررسالت خاتم الانبیاء محمدمصطفی(ص)خلاصه می شودوتمام رسالت پیامبرعزیزاسلام درامامت امیرالمؤمنین(ع) واولادطاهرینش خلاصه می شودلذامی توانیم بگوییم اگرغدیرنباشدآثارموسی وعیسی وابراهیم وتمام انبیاء ازبین می رود این مفهوم راازآیات سوره مبارکه مائده استفاده کنندآن کسانی که اهل مطالعه هستندآیات شصت وشش وشصت هفت وشصت هشت سوره مائده درآنجاخداوندمتعال خطاب به اهل کتاب بیان می فرماید: « وَ لَوْ أَنَّهُمْ‌ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ‌ وَ مَا أُنْزِلَ‌ إِلَيْهِمْ‌ مِنْ‌ رَبِّهِمْ‌ لَأَکَلُوامِنْ‌ فَوْقِهِمْ‌ وَ مِنْ‌ تَحْتِ‌ أَرْجُلِهِمْ‌ »اگراین هاتورات راوانجیل راپیاده کنندنعمت ازآسمان وزمین برای آنهامی ریزد ولی حیف که تورات رااجرانمی کنندتورات درآن زمانی که این آیه نازل شدچه طورقابل اجرابود؟ آیاآن زمان خداوندمتعال می خواست یه مسیحی هابگویدهمان دین مسیحیت راادامه بدهیدهمان احکام تورات وانجیل راادامه بدهیداین که بارسالت پیامبر(ص) درتناقض است نه خداوندمتعال می خواهدبفرمایدتورات وانجیل اگربخواهی اجراشوددررسالت پیغمبرآخراست ورسالت پیغمبرآخر درامامت امیرالمؤمنین(ع) واولاد طاهرینش است آیه شصت هشت همین سوره عنایت کنیدچه می گویدخداوندمتعال«يا أَهْلَ الْکِتابِ لَسْتُمْ عَلي شَيْ ءٍ حَتَّي تُقيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ» خیلی معناروشن است ای اهل کتاب« لَسْتُمْ عَلي شَيْ ءٍ »هیچ چیزشما،کاروعبادت وفعالیت شمادینداری شمابرباداست، حَتَّي تُقيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ تاتورات وانجیل رااقامه کنیدپیاده کنید حاکمیت دین رامستقرکنیدنه اینکه برویددرواتیکان درچهاردیواری واتیکان آنجا استراحت کنیدوپیام های اخلاقی بدهیدووالسلام نه تورات راوانجیل رااقامه کنیدممکن است بازبپرسیددرآن زمانی که این آیه نازل شداهل کتاب مسیحیان ویهودی هاچه طوری می خواستندتورات وانجیل رااقامه کنند؟ یعنی اقامه تورات وانجیل به دست پیغمبراست واقامه دستورات پیامبربه دست علی(ع)است حالا این آیه شصت وهفتم رانگاه کنیددوآیه راجع به اهل کتاب است یک آیه راجع به ما مسلمانان است ««يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» به مسیحی هامی گوید«لَسْتُمْ عَلي شَيْءٍ»به پیغمبرمامی گویداگرنکنی«فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» مفهوم هردوعبارت یکی است وآن این است که اقامه تورات اقامه انجیل اقامه قرآن اقامه دین ودینداری وحاکمیت دین به امامت وولایت است این مسئله؛ مسئله جاری وساری تاریخ است خداوندهم نمی خواهددریک قطعه ای ازتاریخ اسلام اداره شود،جاری شودو بعدتعطیل شود، خلافت بعداز امیرالمؤمنین(ع) چه؟تعطیل! نه خدابه تعطیلی دین راضی نیست امام مجتبی(ع) امام حسین(ع) ائمه بعدازآنهایکی یکی راپیامبردرغدیرنام می برد درعصرغیبت آیاخداراضی به تعطیلی دین بااین اهمیت است؟ دینی که برای آن هزاران پیامبرفرستاده وهزاران هزارانسان قربانی شده انداین تعطیل بشود؟ قطعاًخداوندبه این امرراضی نیست خدااستمرارحاکمیت دین رامی خواهدلذامسئله ولایت فقیه که امروزماازآن دم می زنیم واوراگرامی می داریم درواقع اتصال به غدیراست کسی که امروز ولایت فقیه رادرک نمی کندونمی فهمدواطاعت نمی کندغدیررانفهمیده غدیرراباورنکرده غدیریعنی ولایت خداولایت امام معصوم ولایت امام عادل امام فقیه برجامعه انسانی، خدااجازه نمی دهدبندگان اوخصوصاً مسلمان ومؤمنان زیرسلطه قلدرهایی ظالم و فاسدی همچون رضاخان ومحمدقاجارباشندخداسیاستش براین است که سرنوشت مؤمنین ومسلمین به دست صالحان وخوبان و مؤمنان وعالمان وانسان های عادل وپاک ومعصوم باشد؛ امروزمسئله امامت وولایت درجامعه مابحمدالله درشرایطی قرارگرفته است که به تعبیرقرآن کریم« یَئِسَ الَّذینَ کَفَروا مِن دینِکُم » خدادرقرآن فرموداگرعلی رااگرامامت رااگرولایت راپذیرفتیدکفاردردین شمادیگر اثرنمی کند؛ وامروزمی بینیدچگونه توطئه های دشمنان باسیاست وکیاست واشاره وهدایت امام عادل وفقیه جامعه ماخنثی می شود و از بین می برد. خدایاسایه رهبرعزیزرابرسرمامستدام بدار!خدایاغدیراین رودجاری حیات بخش وعزت بخش راهمیشه درزندگی ماجاری وساری قراربده! ماراازاین آب پاکیزه وزلال ومبارک این رودخانه بهره مندبگردان! خدایادست دشمنان راکه چشم دیدن این نظام واین ولایت راندارندکورگردان!دستشان راازسنگ اندازی قطع فرما!اراده شان رادراخلال دراداره ونظام مادراداره کشور ماونظام مامختل بگردان! «اللّهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ و فَرِّقْ جَمْعَهُمْ و قَلِّبْ تَدْبیرَهُمْ و خَرِّبْ بُنْیانَهُمْ و بَدِّلْ أحْوالَهُمْ و قَرِّبْ آجالَهُم وقَطِّعْ أعْمارَهُم واشْغَلْهُمْ بِأبْدانِهِمْ»خدایاروح امام وشهیدان وحقداران راشادگردان!همه ماراباولایت امیرالمؤمنین زنده بدار!باولایت امیرالمؤمنین بمیران!«اللَّهُمَّ أَحْیِنِی عَلَى مَاأَحْیَیْتَ عَلَیْهِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَأَمِتْنِی عَلَى مَا مَاتَ عَلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ الْسَّلامُ »اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره!
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم
خطبه دوم
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» بیست وچهارم ذی‌الحجه روزمباهله است که پیامبر(ص)بامسیحی های نجران مباهله کردندو روزی است متعلق به امیرالمؤمنین(ع)واهل بیت پیامبرعزیزاسلام بیست وپنجم ذی الحجه روزنزول آیه مبارکه هل اتی درشأن امیرالمؤمنین(ع)وحضرت زهرا(ع)وحسنین(ع)واین خانه پاکیزه واهل بیت پاکیزه است این مناسبت هاهمچنان عیداست برای ما دوستداران اهل بیت مایه افتخاراست تبریک عرض می کنم وخداراشاکریم که مارابه خاندان ودراین مسیرهدایت فرموده؛ آغازهفته دولت هفته اول شهریورماه به مناسبت شهادت دودولتمردبزرگ شهیدان رجایی وباهنرکه درودوسلام خدابرآنهابادهفته اول شهریورهفته دولت است به دولتمردان وخدمتگزاران خسته نباشیدعرض می کنم ازخدمات صادقانه آنهاتشکرمی کنم علیرغم مشکلات اقتصادی وسیاسی که دشمنان مابرای کشورماونظام ماودولتمردان فراهم کرده انددولتمردان مادرسایه وحدت وهمدلی و توجه به راهنمایی های رهبرعزیزانقلاب اداره کشورراباقدرت وباامیدادامه می دهندوتلاش می کنندکه بخشی ازآن تلاش هارااز زبان معاون محترم استانداروفرماندارگرامی مان شنیدیدقبل از خطبه هاگرچه خدمات دولت شایددراین زمان هاقابل فهرست نباشداما قطعاً ملت مادرگوشه وکنارکشورخدمات رامی بینندامانکاتی من می خوام عرض بکنم که بایدآیینه همه ما،مسئولین خصوصاًواقشار مختلف جامعه عموماً باشدماازاول انقلاب شعارهایی دادیم آن شعارها باید زنده بماند آن شعارها باید پابرجاوهمچنان با صلابت گفته شودومطالبه شودازدولتمردان مان تحقق این شعارهارامی‌خواهیم عدالت خواهی، مردمی بودن، سیاست مستقل،بدون نگاه به بیگانگان، اقتصاد مستقل، ملت قدرتمند، قدرت اقتصادی، قدرت فکری، ارتش ونظامیان قدرتمند،حفاظت ازتمامیت ارضی کشور، ازبین بردن فقروفساددرجامعه،نظارت بردستگاه‌های اجرایی، مدیریت جهادی وجوان گرایانه وانقلابی این ها مطالباتی است که از روزهای اول انقلاب ملت ماخواسته اند درقالب‌های مختلف وامروزهمچنان موردمطالبه است بخشی ازآنهاتحقق پیدا کرده ولی هنوز ملت ما به آن ایده‌های خودشان نرسیده اندوهنوز فاصله زیاد داریم درهمین امسال (سال ۹۸) رهبر عزیز انقلاب چهارمطالبات از دولت داشتنداین مطالبات رهبری مطالبات همه ملت است، اول فرمودند نظام بانکی را باید اصلاح کنیدنظام بانکی مابسیاربه هم ریخته وبه هم پاشیده است دوم فرمودندبایدروند واردات کندشوداین همه کالاهای خارجی واردنشودوصنایع ما راتولیدات داخلی ما را فشل بکندوسوم فرمودند جریان خصوصی‌سازی غلط راجلوش را بگیرید این سرمایه های ملی را به جیب عده خاصی نریزید و چهارم فرمودندتلاش کنیدارزش پول ملّی حفظ بشودوهرروزپول ماضعیف نشوددربرابرپول های خارجی ومردم ماخسارت ببینندو پول شان وثروتشان افت بکند وآب بشوداین چهارمطالبه رهبری دراول سال ازدولت بوده، مردم وهمه مابایدرصدکنیم دولتمردان عزیزمارصدکنند چقدرازاین خواسته هاتحقق پیداکرده چقدردرراه تحقق این خواسته هاحرکت کرده اند اقداماتی انجام داده اند امابایدرصدبشود این خواسته هاان شاءالله تاپایان سال به یک مرحله مطلوبی برسد،حتماًهمه مامی دانیم که تحقق کامل این مطالبات به زودی هاشدنی نیست امامهم روندوحرکت به این سمت وسواست دیروزهم دردیدارباهیأت دولت رهبرعزیزانقلاب بازروی دومسئله تأکیدکردندیکی معیشت مردم دولت تلاش معیشت مردم رابهبودببخشدکه تلاش هایی دراین زمینه داردانجام می شود امیدواریم ان شاءالله ثمربخش باشد.
ومسئله فرهنگ گرچه مسئله ای فرهنگ سالهاست دارنددادمی زنندارزش های اسلامی وانقلابی مادشمن دارددشمنان قسم خورده داردبه انواع واقسام مبارزه می کنندبااین فرهنگ دینی وانقلابی مادرگوشه وکنارکشوردرجاهای مختلف دربخش های دولتی در بخش های خصوصی همین مسایلی مثل اختلاط دختروپسر جوانان در اوج فوران شهوانی را با هم به اردو بردن در کنار هم قرار دادن برای آنها برنامه های جلف و حرکاتی که تحریک کننده آنها باشد انجام دادن، اینها با فرهنگ دینی ماجورنیست مسئولین ما باید حواسشان باشدهرگاه این گونه حوادث بودباید باهاش برخورد کنندجلوش رابگیرندمراقبت بکنند ما با شادی و تفریح و ورزش برای خانم ها مخالف نیستیم امامابی حیایی را نمی پسندیم، برای خانم هابرای پسر هاجاهای مناسب برای ورزش درست کنیم مسئولین ورزش ماوزارت ورزش شهرداری محترم وسایر نهادها محیط‌های محفوظ برای خانم ها درست کنند بروندآنجا ورزش کنند بروندآنجا دوچرخه سواری کنندبروندآنجاتفریح کنندکسی با تفریح خانم ها و جوانان مخالف نیست مابااینکه جوانان مان فاسد بشوند با جوانان مان اخلاق شان را از دست بدهیم با آن مخالفیم اگرکمبود داریم اگرامکانات نداریم گناه گردن دین و دینداری وتریبون های مقدس نیاندازید نگویید با ورزش زنان مخالف هستند با دوچرخه سواری مخالفند با تفریح جوانان مخالفند با شادی جوانان مخالف هستندنه مامطالبه می‌کنیم مامی گوییم حق زنان ماست که جای محفوظ برای آن را درست کنیم ورزش بکنند مامی گوییم حق دختران ماست که جای امنی برای آنها درست کنیم بروند تفریح کنندبروندورزش بکنندماخواهان این هستیم که آنهاحفظ بشوندنه اینکه چون امکانات نداریم به آنهاامکانات نمی دهیم آنهامجبور می شونددرملأعام بیایندو خودنمایی کنند و هم خودشان وهم جامعه را به فساد بکشانند.
از نیروهای مسلح و فرزندان دلیرایران سپاه پاسداران رشید وارتشیان غیرتمند به خاطرابتکاراتی که در صنعت موشکی دفاعی ازخودشان بروزدادندتشکر می کنم ساخت موشک پدافندی باورکه جزء پیشرفته ترین موشک های پدافندی دنیاست ازآنهااز ارتشیان که درروزصناسع دفاعی این موشک رادراختیارارتش قراردادندتقدسروتشکر می کنم ازپاسخ های شجاعانه دریانوردان به دزدان دریایی واربابانشان آمریکاوانگلیس تشکرمی کنم امروزدرعرصه آب های بین المللی خصوصاً آب های خلیج فارس وتنگه هرمز مقتدرانه عمل می کنندواین صلابت وانقلابی بودن ملت ایران رابه منصه ظهورمی گذاراندباآزادی کشتی نفتکش ایران ازتنگه جبل الطارق وعدم پاسخ کشورها به یاوه سرایی های آمریکا اقتدارایران درعرصه بین الملل به لطف الهی درجه اش بالارفت واوج گرفت ماامروزحتی درآب های سرزمینی اروپایی هاوآب های بین المللی به لطف الهی قدرت داریم ومی توانیم حرف خودمان را برکرسی بنشانیم دست این فرزندان رشیددردنکندآفرین، آفرین برسپاهیان آفرین بردریاداران آفرین برارتشیان آفرین برپدافند موشکی قدرتمندمااین طرح اعتلاف آمریکاعلیه کشتیرانی ایران هم به هم خورددیگرفهمیدندکه ایران کشوری نیست که بااوبازی بکنند اتفاقاتی که درسوریه ویمن افتادبسیارامیدبخش،بسیارامیدآفرین است برای موفقیت آنهااز خداوندآرزو می کنیم که ان شاءالله به موفقیت کامل برسند.
البته درکشمیراز دولت هند گله مندیم ازدولت هندکه یک دولتی است که باانقلاب روی کارآمده با استعمارسالها مبارزه کرده انتظار بیش از این است که با مردم کشمیردرست وسالم و مردمی مدارا بکندمااز دولت هند هم به خاطر مسئله کشمیروهم به خاطر رفتاربدش با رهبرشیعیان نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی گله مندیم این پیرمرد مجروح آسیب‌دیده انقلابی را در هندخوب پذیرایی نکرده است ما انتظار داشتیم دولت هندگه یک دولت ضد استعماری است از این مجاهد بزرگ خوب پذیرایی بکند.
ما به آزادگان به اسوه های صبرومقاومت درود می‌فرستیم و خدا را شاکریم که آنها بعدازچندین سال ده سال وبیشتروکمتراسارت سرفرازو راست قامت به کشور وآغوش ملت آمدند مقدم شان را گرامی می داریم.
و باز هم من سفارش می کنم برادران مهمترین پیام غدیر برادری واخوت است درعیدغدیرعقداخوت بخوانید درعیدغدیربا هم برادربشویددیدن هم بروید به هم هدیه بدهید به هم محبت بکنیداین وحدت امروزمیان مردم میان مسئولین؛ مسئولین ومردم از مهمترین خواسته‌های غدیراست بایداهل حلم باشیم اهل هضم باشیم اهل عفوباشیم اهل گذشت باشیم به مسائل خردوریز گیر ندهیم مسائل را کلان ببینیم خودمان را سرگرم بعضی دعوای شخصی و خصوصی این وآن نکنیم به مسائل کلان کشورونظام بیاندیشیم از برگزاری مراسم جشن امامت وولایت من تقدیر وتشکر می کنم از همه مردم ازمساجد ازتکایا از هیئات مذهبی ازمسئولین ادارات از سازمان تبلیغات ازشهرداری محترم ازهمه تقدیروتشکرمی‌کنم؛ خصوصاً بابویش‌های اطعامی که راه افتاد کاروان شادی که راه افتاد و عزیزان مادرهیئات مذهبی توانستند بیش از ۳۰ هزارغذابه فقرا وضعفا ومناطق محروم تقسیم کنند در عید غدیر ولی کم است این درحدنیشابورنیست بایدنیشابوردرآینده برنامه‌ریزی بشود که درعیدغدیر یک دهه تمام فقرا ومساکین نیشابورازسفره امیرالمؤمنین(ع) تغذیه بشوندباید نیشابوری هاهمت کنند؛همت کردیدتشکرمی کنم۳۰هزارکم نیست اماازشرایط وشأن نیشابوری هابیش از این است.
«۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم**والسلام علیکم ورحمه الله »
«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۱ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خلاصه مطالب% خطبه اول : امامت وولایت مثل یک نهرجاری درطول تاریخ بشراست وبقیه احکام مثل استفاده ازاین نهراست یک نهرجاری ازآن آب شرب استفاده می کنند.
مسئله ولایت فقیه که امروزماازآن دم می زنیم وآن راگرامی می داریم درواقع اتصال به غدیراست کسی که امروز ولایت فقیه رادرک نمی کندونمی فهمدواطاعت نمی کندغدیررانفهمیده غدیرراباورنکرده%
خلاصه خطبه دوم % دولتمردان مادرسایه وحدت وهمدلی و توجه به راهنمایی های رهبرعزیزانقلاب اداره کشورراباقدرت وباامیدادامه می دهند.
برای خانم هابرای پسر هاجاهای مناسب برای ورزش درست کنیم.
از نیروهای مسلح و فرزندان دلیرایران سپاه پاسداران رشید وارتشیان غیرتمند به خاطرابتکاراتی که در صنعت موشکی دفاعی ازخودشان بروزدادندتشکر می کنم.
خطبه اول
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله»خودم وهمه شمابرادران وخواهران نمازگذاررا به رعایت اخلاق ودینداری مسایل شرعی ورعایت حقوق دیگران سفارش می کنم واین ایام سعدومبارک رااین دهه امامت وولایت وخاصه عیدسعیدغدیرراتبریک عرض می کنم این ایام کام همه ماشیرین است وچشم همه ماروشن است به مسئله امامت وولایت؛ که پیامبرعزیزاسلام حضرت محمد(ص)دراولین وآخرین حج شان مأمورشدندازسوی خداوندمتعال که درکنگره عظیم حج وآن اجتماع بی نظیرحجاج آن روزمسئله امامت وولایت امیرالمؤمنین(ع)واولادطاهرینش رااعلام بکنندبه پیامبرخطاب شد«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ »ازاین آیه می فهمیم مهمترین بخش رسالت پیامبرعزیزاسلام درطول بیست وسه سال ابلاغ امامت وولایت بوده؛ وشایدبتوان گفت ابلاغ تمام احکام فرعی واصلی به عنوان یک مقدمه ویک زیرساخت برای ابلاغ واعلام مسئله امامت بوده است؛ ازاین جمله که فرمود«وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» اگرامامت رااعلام نکنی کانّ رسالتت راانجام نداده ای هدف از رسالت ادامه ولایت وامامت است که بایدانجام بشودامامت وولایت مثل یک نهرجاری درطول تاریخ بشراست وبقیه احکام مثل استفاده ازاین نهراست یک نهرجاری ازآن آب شرب استفاده می کنندبرای کشاورزی استفاده می کنندبرای ساخت وسازمنزل و بنااستفاده می کنندودههاوصدهانوع استفاده ازاین نهرراانجام می دهندامامت همان جریان نهراست اگربخواهیم ازاحکام دین ازنماز روزه ازعبادت هاازاخلاق ازمعنویت استفاده کنیم بایداین نهرامامت جریان پیدابکند؛ استمرارداشته باشدچون به این نهرامامت تمام الصلاه وتمام ازکات نمازوزکات وفروعات وسایراحکام دین قابل استفاده وقابل بهره برداری می شوداین هم که خداوندمتعال فرمود«وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»اگراین نهرراجاری نکنی تمام کشت وزرعت می خشکداگرنهرازجریان افتاددیگر مردم آبی برای استفاده ندارندنمازوعبادات وسایراحکام هم تعطیل می شودوازبین می رود؛مراسم غدیریک مراسم مربوط به تاریخ بشراست تمام انبیاءرسالتشان دررسالت خاتم الانبیاء محمدمصطفی(ص)خلاصه می شودوتمام رسالت پیامبرعزیزاسلام درامامت امیرالمؤمنین(ع) واولادطاهرینش خلاصه می شودلذامی توانیم بگوییم اگرغدیرنباشدآثارموسی وعیسی وابراهیم وتمام انبیاء ازبین می رود این مفهوم راازآیات سوره مبارکه مائده استفاده کنندآن کسانی که اهل مطالعه هستندآیات شصت وشش وشصت هفت وشصت هشت سوره مائده درآنجاخداوندمتعال خطاب به اهل کتاب بیان می فرماید: « وَ لَوْ أَنَّهُمْ‌ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ‌ وَ مَا أُنْزِلَ‌ إِلَيْهِمْ‌ مِنْ‌ رَبِّهِمْ‌ لَأَکَلُوامِنْ‌ فَوْقِهِمْ‌ وَ مِنْ‌ تَحْتِ‌ أَرْجُلِهِمْ‌ »اگراین هاتورات راوانجیل راپیاده کنندنعمت ازآسمان وزمین برای آنهامی ریزد ولی حیف که تورات رااجرانمی کنندتورات درآن زمانی که این آیه نازل شدچه طورقابل اجرابود؟ آیاآن زمان خداوندمتعال می خواست یه مسیحی هابگویدهمان دین مسیحیت راادامه بدهیدهمان احکام تورات وانجیل راادامه بدهیداین که بارسالت پیامبر(ص) درتناقض است نه خداوندمتعال می خواهدبفرمایدتورات وانجیل اگربخواهی اجراشوددررسالت پیغمبرآخراست ورسالت پیغمبرآخر درامامت امیرالمؤمنین(ع) واولاد طاهرینش است آیه شصت هشت همین سوره عنایت کنیدچه می گویدخداوندمتعال«يا أَهْلَ الْکِتابِ لَسْتُمْ عَلي شَيْ ءٍ حَتَّي تُقيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ» خیلی معناروشن است ای اهل کتاب« لَسْتُمْ عَلي شَيْ ءٍ »هیچ چیزشما،کاروعبادت وفعالیت شمادینداری شمابرباداست، حَتَّي تُقيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ تاتورات وانجیل رااقامه کنیدپیاده کنید حاکمیت دین رامستقرکنیدنه اینکه برویددرواتیکان درچهاردیواری واتیکان آنجا استراحت کنیدوپیام های اخلاقی بدهیدووالسلام نه تورات راوانجیل رااقامه کنیدممکن است بازبپرسیددرآن زمانی که این آیه نازل شداهل کتاب مسیحیان ویهودی هاچه طوری می خواستندتورات وانجیل رااقامه کنند؟ یعنی اقامه تورات وانجیل به دست پیغمبراست واقامه دستورات پیامبربه دست علی(ع)است حالا این آیه شصت وهفتم رانگاه کنیددوآیه راجع به اهل کتاب است یک آیه راجع به ما مسلمانان است ««يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» به مسیحی هامی گوید«لَسْتُمْ عَلي شَيْءٍ»به پیغمبرمامی گویداگرنکنی«فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» مفهوم هردوعبارت یکی است وآن این است که اقامه تورات اقامه انجیل اقامه قرآن اقامه دین ودینداری وحاکمیت دین به امامت وولایت است این مسئله؛ مسئله جاری وساری تاریخ است خداوندهم نمی خواهددریک قطعه ای ازتاریخ اسلام اداره شود،جاری شودو بعدتعطیل شود، خلافت بعداز امیرالمؤمنین(ع) چه؟تعطیل! نه خدابه تعطیلی دین راضی نیست امام مجتبی(ع) امام حسین(ع) ائمه بعدازآنهایکی یکی راپیامبردرغدیرنام می برد درعصرغیبت آیاخداراضی به تعطیلی دین بااین اهمیت است؟ دینی که برای آن هزاران پیامبرفرستاده وهزاران هزارانسان قربانی شده انداین تعطیل بشود؟ قطعاًخداوندبه این امرراضی نیست خدااستمرارحاکمیت دین رامی خواهدلذامسئله ولایت فقیه که امروزماازآن دم می زنیم واوراگرامی می داریم درواقع اتصال به غدیراست کسی که امروز ولایت فقیه رادرک نمی کندونمی فهمدواطاعت نمی کندغدیررانفهمیده غدیرراباورنکرده غدیریعنی ولایت خداولایت امام معصوم ولایت امام عادل امام فقیه برجامعه انسانی، خدااجازه نمی دهدبندگان اوخصوصاً مسلمان ومؤمنان زیرسلطه قلدرهایی ظالم و فاسدی همچون رضاخان ومحمدقاجارباشندخداسیاستش براین است که سرنوشت مؤمنین ومسلمین به دست صالحان وخوبان و مؤمنان وعالمان وانسان های عادل وپاک ومعصوم باشد؛ امروزمسئله امامت وولایت درجامعه مابحمدالله درشرایطی قرارگرفته است که به تعبیرقرآن کریم« یَئِسَ الَّذینَ کَفَروا مِن دینِکُم » خدادرقرآن فرموداگرعلی رااگرامامت رااگرولایت راپذیرفتیدکفاردردین شمادیگر اثرنمی کند؛ وامروزمی بینیدچگونه توطئه های دشمنان باسیاست وکیاست واشاره وهدایت امام عادل وفقیه جامعه ماخنثی می شود و از بین می برد. خدایاسایه رهبرعزیزرابرسرمامستدام بدار!خدایاغدیراین رودجاری حیات بخش وعزت بخش راهمیشه درزندگی ماجاری وساری قراربده! ماراازاین آب پاکیزه وزلال ومبارک این رودخانه بهره مندبگردان! خدایادست دشمنان راکه چشم دیدن این نظام واین ولایت راندارندکورگردان!دستشان راازسنگ اندازی قطع فرما!اراده شان رادراخلال دراداره ونظام مادراداره کشور ماونظام مامختل بگردان! «اللّهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ و فَرِّقْ جَمْعَهُمْ و قَلِّبْ تَدْبیرَهُمْ و خَرِّبْ بُنْیانَهُمْ و بَدِّلْ أحْوالَهُمْ و قَرِّبْ آجالَهُم وقَطِّعْ أعْمارَهُم واشْغَلْهُمْ بِأبْدانِهِمْ»خدایاروح امام وشهیدان وحقداران راشادگردان!همه ماراباولایت امیرالمؤمنین زنده بدار!باولایت امیرالمؤمنین بمیران!«اللَّهُمَّ أَحْیِنِی عَلَى مَاأَحْیَیْتَ عَلَیْهِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ وَأَمِتْنِی عَلَى مَا مَاتَ عَلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ الْسَّلامُ »اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره!
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم
خطبه دوم
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» بیست وچهارم ذی‌الحجه روزمباهله است که پیامبر(ص)بامسیحی های نجران مباهله کردندو روزی است متعلق به امیرالمؤمنین(ع)واهل بیت پیامبرعزیزاسلام بیست وپنجم ذی الحجه روزنزول آیه مبارکه هل اتی درشأن امیرالمؤمنین(ع)وحضرت زهرا(ع)وحسنین(ع)واین خانه پاکیزه واهل بیت پاکیزه است این مناسبت هاهمچنان عیداست برای ما دوستداران اهل بیت مایه افتخاراست تبریک عرض می کنم وخداراشاکریم که مارابه خاندان ودراین مسیرهدایت فرموده؛ آغازهفته دولت هفته اول شهریورماه به مناسبت شهادت دودولتمردبزرگ شهیدان رجایی وباهنرکه درودوسلام خدابرآنهابادهفته اول شهریورهفته دولت است به دولتمردان وخدمتگزاران خسته نباشیدعرض می کنم ازخدمات صادقانه آنهاتشکرمی کنم علیرغم مشکلات اقتصادی وسیاسی که دشمنان مابرای کشورماونظام ماودولتمردان فراهم کرده انددولتمردان مادرسایه وحدت وهمدلی و توجه به راهنمایی های رهبرعزیزانقلاب اداره کشورراباقدرت وباامیدادامه می دهندوتلاش می کنندکه بخشی ازآن تلاش هارااز زبان معاون محترم استانداروفرماندارگرامی مان شنیدیدقبل از خطبه هاگرچه خدمات دولت شایددراین زمان هاقابل فهرست نباشداما قطعاً ملت مادرگوشه وکنارکشورخدمات رامی بینندامانکاتی من می خوام عرض بکنم که بایدآیینه همه ما،مسئولین خصوصاًواقشار مختلف جامعه عموماً باشدماازاول انقلاب شعارهایی دادیم آن شعارها باید زنده بماند آن شعارها باید پابرجاوهمچنان با صلابت گفته شودومطالبه شودازدولتمردان مان تحقق این شعارهارامی‌خواهیم عدالت خواهی، مردمی بودن، سیاست مستقل،بدون نگاه به بیگانگان، اقتصاد مستقل، ملت قدرتمند، قدرت اقتصادی، قدرت فکری، ارتش ونظامیان قدرتمند،حفاظت ازتمامیت ارضی کشور، ازبین بردن فقروفساددرجامعه،نظارت بردستگاه‌های اجرایی، مدیریت جهادی وجوان گرایانه وانقلابی این ها مطالباتی است که از روزهای اول انقلاب ملت ماخواسته اند درقالب‌های مختلف وامروزهمچنان موردمطالبه است بخشی ازآنهاتحقق پیدا کرده ولی هنوز ملت ما به آن ایده‌های خودشان نرسیده اندوهنوز فاصله زیاد داریم درهمین امسال (سال ۹۸) رهبر عزیز انقلاب چهارمطالبات از دولت داشتنداین مطالبات رهبری مطالبات همه ملت است، اول فرمودند نظام بانکی را باید اصلاح کنیدنظام بانکی مابسیاربه هم ریخته وبه هم پاشیده است دوم فرمودندبایدروند واردات کندشوداین همه کالاهای خارجی واردنشودوصنایع ما راتولیدات داخلی ما را فشل بکندوسوم فرمودند جریان خصوصی‌سازی غلط راجلوش را بگیرید این سرمایه های ملی را به جیب عده خاصی نریزید و چهارم فرمودندتلاش کنیدارزش پول ملّی حفظ بشودوهرروزپول ماضعیف نشوددربرابرپول های خارجی ومردم ماخسارت ببینندو پول شان وثروتشان افت بکند وآب بشوداین چهارمطالبه رهبری دراول سال ازدولت بوده، مردم وهمه مابایدرصدکنیم دولتمردان عزیزمارصدکنند چقدرازاین خواسته هاتحقق پیداکرده چقدردرراه تحقق این خواسته هاحرکت کرده اند اقداماتی انجام داده اند امابایدرصدبشود این خواسته هاان شاءالله تاپایان سال به یک مرحله مطلوبی برسد،حتماًهمه مامی دانیم که تحقق کامل این مطالبات به زودی هاشدنی نیست امامهم روندوحرکت به این سمت وسواست دیروزهم دردیدارباهیأت دولت رهبرعزیزانقلاب بازروی دومسئله تأکیدکردندیکی معیشت مردم دولت تلاش معیشت مردم رابهبودببخشدکه تلاش هایی دراین زمینه داردانجام می شود امیدواریم ان شاءالله ثمربخش باشد.
ومسئله فرهنگ گرچه مسئله ای فرهنگ سالهاست دارنددادمی زنندارزش های اسلامی وانقلابی مادشمن دارددشمنان قسم خورده داردبه انواع واقسام مبارزه می کنندبااین فرهنگ دینی وانقلابی مادرگوشه وکنارکشوردرجاهای مختلف دربخش های دولتی در بخش های خصوصی همین مسایلی مثل اختلاط دختروپسر جوانان در اوج فوران شهوانی را با هم به اردو بردن در کنار هم قرار دادن برای آنها برنامه های جلف و حرکاتی که تحریک کننده آنها باشد انجام دادن، اینها با فرهنگ دینی ماجورنیست مسئولین ما باید حواسشان باشدهرگاه این گونه حوادث بودباید باهاش برخورد کنندجلوش رابگیرندمراقبت بکنند ما با شادی و تفریح و ورزش برای خانم ها مخالف نیستیم امامابی حیایی را نمی پسندیم، برای خانم هابرای پسر هاجاهای مناسب برای ورزش درست کنیم مسئولین ورزش ماوزارت ورزش شهرداری محترم وسایر نهادها محیط‌های محفوظ برای خانم ها درست کنند بروندآنجا ورزش کنند بروندآنجا دوچرخه سواری کنندبروندآنجاتفریح کنندکسی با تفریح خانم ها و جوانان مخالف نیست مابااینکه جوانان مان فاسد بشوند با جوانان مان اخلاق شان را از دست بدهیم با آن مخالفیم اگرکمبود داریم اگرامکانات نداریم گناه گردن دین و دینداری وتریبون های مقدس نیاندازید نگویید با ورزش زنان مخالف هستند با دوچرخه سواری مخالفند با تفریح جوانان مخالفند با شادی جوانان مخالف هستندنه مامطالبه می‌کنیم مامی گوییم حق زنان ماست که جای محفوظ برای آن را درست کنیم ورزش بکنند مامی گوییم حق دختران ماست که جای امنی برای آنها درست کنیم بروند تفریح کنندبروندورزش بکنندماخواهان این هستیم که آنهاحفظ بشوندنه اینکه چون امکانات نداریم به آنهاامکانات نمی دهیم آنهامجبور می شونددرملأعام بیایندو خودنمایی کنند و هم خودشان وهم جامعه را به فساد بکشانند.
از نیروهای مسلح و فرزندان دلیرایران سپاه پاسداران رشید وارتشیان غیرتمند به خاطرابتکاراتی که در صنعت موشکی دفاعی ازخودشان بروزدادندتشکر می کنم ساخت موشک پدافندی باورکه جزء پیشرفته ترین موشک های پدافندی دنیاست ازآنهااز ارتشیان که درروزصناسع دفاعی این موشک رادراختیارارتش قراردادندتقدسروتشکر می کنم ازپاسخ های شجاعانه دریانوردان به دزدان دریایی واربابانشان آمریکاوانگلیس تشکرمی کنم امروزدرعرصه آب های بین المللی خصوصاً آب های خلیج فارس وتنگه هرمز مقتدرانه عمل می کنندواین صلابت وانقلابی بودن ملت ایران رابه منصه ظهورمی گذاراندباآزادی کشتی نفتکش ایران ازتنگه جبل الطارق وعدم پاسخ کشورها به یاوه سرایی های آمریکا اقتدارایران درعرصه بین الملل به لطف الهی درجه اش بالارفت واوج گرفت ماامروزحتی درآب های سرزمینی اروپایی هاوآب های بین المللی به لطف الهی قدرت داریم ومی توانیم حرف خودمان را برکرسی بنشانیم دست این فرزندان رشیددردنکندآفرین، آفرین برسپاهیان آفرین بردریاداران آفرین برارتشیان آفرین برپدافند موشکی قدرتمندمااین طرح اعتلاف آمریکاعلیه کشتیرانی ایران هم به هم خورددیگرفهمیدندکه ایران کشوری نیست که بااوبازی بکنند اتفاقاتی که درسوریه ویمن افتادبسیارامیدبخش،بسیارامیدآفرین است برای موفقیت آنهااز خداوندآرزو می کنیم که ان شاءالله به موفقیت کامل برسند.
البته درکشمیراز دولت هند گله مندیم ازدولت هندکه یک دولتی است که باانقلاب روی کارآمده با استعمارسالها مبارزه کرده انتظار بیش از این است که با مردم کشمیردرست وسالم و مردمی مدارا بکندمااز دولت هند هم به خاطر مسئله کشمیروهم به خاطر رفتاربدش با رهبرشیعیان نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی گله مندیم این پیرمرد مجروح آسیب‌دیده انقلابی را در هندخوب پذیرایی نکرده است ما انتظار داشتیم دولت هندگه یک دولت ضد استعماری است از این مجاهد بزرگ خوب پذیرایی بکند.
ما به آزادگان به اسوه های صبرومقاومت درود می‌فرستیم و خدا را شاکریم که آنها بعدازچندین سال ده سال وبیشتروکمتراسارت سرفرازو راست قامت به کشور وآغوش ملت آمدند مقدم شان را گرامی می داریم.
و باز هم من سفارش می کنم برادران مهمترین پیام غدیر برادری واخوت است درعیدغدیرعقداخوت بخوانید درعیدغدیربا هم برادربشویددیدن هم بروید به هم هدیه بدهید به هم محبت بکنیداین وحدت امروزمیان مردم میان مسئولین؛ مسئولین ومردم از مهمترین خواسته‌های غدیراست بایداهل حلم باشیم اهل هضم باشیم اهل عفوباشیم اهل گذشت باشیم به مسائل خردوریز گیر ندهیم مسائل را کلان ببینیم خودمان را سرگرم بعضی دعوای شخصی و خصوصی این وآن نکنیم به مسائل کلان کشورونظام بیاندیشیم از برگزاری مراسم جشن امامت وولایت من تقدیر وتشکر می کنم از همه مردم ازمساجد ازتکایا از هیئات مذهبی ازمسئولین ادارات از سازمان تبلیغات ازشهرداری محترم ازهمه تقدیروتشکرمی‌کنم؛ خصوصاً بابویش‌های اطعامی که راه افتاد کاروان شادی که راه افتاد و عزیزان مادرهیئات مذهبی توانستند بیش از ۳۰ هزارغذابه فقرا وضعفا ومناطق محروم تقسیم کنند در عید غدیر ولی کم است این درحدنیشابورنیست بایدنیشابوردرآینده برنامه‌ریزی بشود که درعیدغدیر یک دهه تمام فقرا ومساکین نیشابورازسفره امیرالمؤمنین(ع) تغذیه بشوندباید نیشابوری هاهمت کنند؛همت کردیدتشکرمی کنم۳۰هزارکم نیست اماازشرایط وشأن نیشابوری هابیش از این است.
«۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم**والسلام علیکم ورحمه الله »

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

تجمع وراهپيمايي باشکوه حماسه ۹ دي در نيشابور

تجمع وراهپيمايي باشکوه حماسه ۹ دي در نيشابور…

میزخدمت حقوقی درتاریخ ۹۸٫۹٫۲۲ درمحل نمازجمعه ومسجدجامع نیشابور

هرهفته یکی از وکلای باتجربه شهردرمیزخدمت مسجدجامع حضورمی…

دیدار و برگزاری جلسه امام جمعه محترم شهرستان با یاوران نماز جمعه

دیدار و برگزاری جلسه امام جمعه محترم شهرستان…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…