کد خبر: 2207

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۶:۱۷

خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۴٫۱۴ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۴٫۱۴ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور خطبه اول « اوصيكم عبادالله ونفسي بتقوي الله» خودم وهمه شماخواهران وبرادران نمازگذارراسفارش به تقوا می کنم تقوایی که به قول امیرالمؤمنین(ع) اهل تقوادارای فضائل هستنددارای برجستگی هایی هستندکه آنهارا از سایرین ممتاز می کندوجدا […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۴٫۱۴ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی  امام جمعه نیشابور
خطبه اول
« اوصيكم عبادالله ونفسي بتقوي الله» خودم وهمه شماخواهران وبرادران نمازگذارراسفارش به تقوا می کنم تقوایی که به قول امیرالمؤمنین(ع) اهل تقوادارای فضائل هستنددارای برجستگی هایی هستندکه آنهارا از سایرین ممتاز می کندوجدا می کنددر نهج البلاغه خطبه۱۹۳ که از خطبه های معروف امیرالمؤمنین(ع)است این ویژگی هایی که موجب امتیازاهل تقوا می شوددرچندفرازاین طورفرمودند«الْمُتَّقُونَ اَهْلُ الْفَضائِلِ، مَنْطِقُهُمُ الصَّوابُ» اهل تقوادارای منطق هستندیعنی دریک چارچوب محکمی صحبت می کنند حرف های درهم وبرهم، تصمیمات درهم و برهم،مواضع در هم وبرهم نمی گیرندیک منطقی دارند یک چارچوبی دارند که اصولی دارند که بر اساس آن اصول فکر می کنند حرف می زنندعمل می کنندمنطق آنهاحق است یعنی چارچوبی که براساس آن چارچوب حرف می زنندوعمل می کنندحق است حق گویند حق گرایندحق عمل هستند چارچوب آنها قانون است چارچوب آنهاشرع است الگویی آنها امام است منطق الگوی آنها امام است به امامشان  نگاه می کنندموضع گیری می‌کنند به امامشان نگاه می کنندحرف می زنند به امامشان نگاه می کنند عمل می کنند حرف و فکرو عمل شان در تقویت امام ودرراستای امام است « مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ»چارچوب کارشان حق وقانون وامام است«مَلْبَسُهُمُ الِاقْتِصَادُ»مصرف آنها لباس آنها مصرف  لوازم زندگی آنها خوراک آنها وسیله نقلیه آنها، همه اقتصادی است یعنی میانه روی است اعتدال است نه افراط نه تفریط نه بر خودشان وزن و بچه شان سخت می گیرند ونه ریخت وپاش مسرفانه دارند«وَ مَشْیُهُمُ التَّوَاضُعُ»حرکت آنهاسخن آنهاتلاش آنهاحرمت نگه داری است حرمت افرادرانگه می دارنداهل تقوادریده گونیستندهمان طور که چشم دریده ندارندبه هرجانگاه کننددهان وزبان دریده هم ندارندبه هرطوری شده حرف بزنند هتک حرمت بکنندبی جهت آبروی افرادراببرندباآبروی مؤمنین بازی بکنندبه خاطرمنافع شخصی وحزبی ومادی وسیاسی خودشان حرمت هارانگه می دارندبه نظرات دیگران احترام قائل هستندنه اینکه بگویندنمی فهمندنمی دانندچنین هستندچنان هستندمافقط می فهمیم مافقط می دانیم کسی که یک چنین حرف هایی می زنداین متواضع نیست تواضع همه اش سلام علیک نیست همه اش این نسیت پیش دیگران سرخم بکنی یکی از مصادیق تواضع این است که به افکاراحترام بگذاری نگوییم نمی فهمندمامی فهمیم این مامی فهمیم یامن می فهمم این همان منیت است این همان ضدتواضع است احترام به نظرات دیگران می گذارند به شخصیت دیگران احترام می گذارند مؤمنین انسانهایی هستنداقداماتشان،حرفشان حساب شده است «غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ»  نگاهشان راازآنچه خدا حرام کرده باز می دارندفکرشان را از آنچه خداحرام کرده دورمی کنندغذاوسفره تان راازحرام دورمی کنند سفر حرام نمی روند حرف حرام نمی زنند غذای حرام نمی خورند به نامحرم نگاه نمی کنند حواسشان هست به گناه مبتلا نشوند«وَوَقَفُوااَسْماعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النّافِعِ لَهُمْ»به هرحرف وندائی گوش نمی دهندنگاه می کنند ببیند چه حرفی حرف نافعی است دانستن این مطلب آیا نفعی دارد؟نفع دنیوی و اخروی داردیانه؟به هرسایتی به هرفضای مجازیی به هر هفته نامه وماه نامه و روزنامه‌ای آدم سری بزند سرکی بکشدبه حرف های درهم وبرهم وبی فایده زیادبشنوداین کار اهل تقوا نیست اهل تقوا دنبال علم نافع هستند دنبال خبر نافع هستند دنبال مطالب مفیدندعمرخودشان را پای هر فیلمی هدر نمی دهند عمر خودشان را پایه هر خبری و شایعه ای هدر نمی دهند دنبال علم نافع هستندواین خیلی مهم است «نُزِّلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِی الْبَلاَءِ کَالَّتِی نُزِّلَتْ فِی الرَّخَاءِ» چون منطقی عمل می کنند درچارچوب عمل می کنندوقتی که برای آنها بلایی می آیدازچارچوب خارج نمی شوند ووقتی هم شادی و سرور و فرح فراوان سراغش شان می آیدبازهم ازچارچوب جدا نمی‌شوندودور نمی شونداینکه منطق  شان ثواب است آنهارادرهرشرایط وحالی متعادل نگه می دارد دیدید بعضی ها یک خبر ناگواری می شنوند تعادل شان را به هم می زند اعصابشان به هم می ریزد اخلاقشان دگرگون می شودیا یک خبرخوشی،موفقیتی گرفتارغرورویک نوع مستی ومَنیت وامثال این هامی شوندماییم منم که چنین کردیم و چنان می کنیم نه اهل تقواچون منطقشان ثواب است دارای منطق حق هستنددرشدت ودرسختی هاودرشادی هامتعادل عمل می کنند این روایت تقواانسان رابه این جامی رساندطرح مسایل اختلافی درمجالس درفضاهای سیاسی آنچه موجب بهم زدن وحدت امت اسلامی می شودآبروی مؤمنین رابه خطر می اندازداین هاراباید مراقبت کنیم مراقبت ازعصبانیت هایمان درخیابان عصبانی می شویم توی مجالس درمعاملات دربده بستان هاعصبانی می شویم معامله می کنیم سرمان کلاه می رودضررمی کنیم سودمی کنیم بایدباحق باقانون بااخلاق باادب کارمان راحل کنیم وجلوببریم نه باضرب وشتم وبه هم پریدن ودعوادرست کردن وبه قتل وجنایت کشاندن کاررا،می بینیدمتأسفانه هرهفته ای گاهی ماخبرمی شویم یکی راکشتن یکی کشته شد چرا؟ دعوا کردند این سفارشات قرآن را جدی بگیریم «ﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍﻋﻠﯽ ﺍﻟﺒﺮﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮﺍ» درکارهای خوب همکاری کنیددرکارهای بدپشتیبانی نکنیدهمدیگررا؛ کسی که میپره کسی رو می کشد به دلگرمی وپشتوانی یک عده ای است این کاررا می کند اعلام بکنید تو فامیلاتون دوستانتان توی مجالس اگر کسی خونی بریزد، جنایتی بکندما ازاوحمایت نمی کنیم ولوبچه ما باشد ولو برادرما باشدولوعزیزترین کس ما باشد مااز جنایتکارحمایت نمی کنیم همه باید بدانند قوم آنهاپدرآنهابرادرآنهاازجنایت وجنایتکاری حمایت نمی کند تا با احساس پشتوانی نرود وبا دلگرمی نرود سراغ بعضی ازاین جنایات « إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ»برادران وخواهران مایک دشمن قسم خورده ای داریم به نام شیطان که ازراه کینه ودشمنی سفره گناه رابرای ما باز می کند پهن می کند« فِي الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ» با خمرباشراب باقماربا مجالس لهوولعب می آید سراغمان وما را تشدید می کند به جنایت نگاه کنیداین مجالسی که به دعوا کشانده می شود چه کسانی این دعواها را می کنند آنهایی که متأسفانه لبشان را به شراب نجس می کنندآنها درآن حالت ازخود بی خودی دست به جنایت می‌زنندنوعاً« وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» شیطان اول مجلسی برایت درست می کند که یاد خدا را فراموش کنی مجلس گناه ورقص وآوازوغناوموسیقی و عرق و شراب یاد خدا فراموش می شود بعد دست به جنایت می زنیم « وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ»تو مجالس ما نماز فراموش می شود مجلس می گیریم اهل مجلس چه بسا عروس و داماد یادشان برود نماز باید بخوانند پدر عروس و داماد یادشان برود باید نماز بخواننداوکه تالار در اختیار مجلس می گذارددیگربه فکراین نیست که یک جای مناسبی هم برای نمازبرای مهمانان تهیه بکند، میهمانانی که شرکت می کنند به فکر این نیستندوقت نماز بلند شوند بروندنمازشان رابخوانند بعددرمجلس شرکت کنند،نمازیاد خدا فراموش می شودوبعد شیطان نفوذ می کند و بین شما کینه وعداوت مطرح می شود این آیات قرآن است ببینیدآیاغیر از این است غیر از این در مجالس ما اتفاقاتی می افتد که تلخ و ناگوار است/
خدایا به حق اولیائت ما را از این فتنه‌ها و از این آسیب ها در امان بدار!یاد خودت راهمیشه حافظ ونگهبان ما قرار بده! به حق محمد(ص)وآل با زبان ما آبروی مؤمنین رامریز!بازبان ماخدایا موجب تضعیف مؤمنین وجبهه حق نشو! خدایا به حق محمد(ص) و آل زبان ما را وسیله اصلاح امور، رشد معنویت وتقواعزت وآبروی مؤمنین قرار بده! خدایا به برکت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهاکه دیروز بود حوزه های علمیه ماحوزه علمیه قم، نجف ومشهد سایر حوزه‌های علمیه را درکنف حمایت ولیت حفظ بفرما! مراجع عظام ما خاصه رهبر عزیز انقلاب را برای ما نگه دار %
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم

خطبه دوم
آغاز دهه ی کرامت ازمیلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا میلادبرادرگرامی اش پناه ایران وخراسان مایه افتخار ما خراسانی هاونیشابوری هاحضرت رضا (علیه آلاف تحیّة و الثّناء)این ایام راگرامی می داریم ایران به برکت وجودمبارک ائمه هداء مهدیین امامزادگان عالی مقدارو عظیم الشأن بسیار برکات وعنایات خاصه خدا شامل حالش شده؛این امامزادگان ستاره های روشن بخش امت ماوجامعه ماوکشور ما هستند چه خدمات فرهنگی، معنوی، علمی،تفریحی،سیاحتی، زیارتی به برکت این امامزادگان درکشور ما اتفاق می افتد اگر بخواهیم قیمت گذاری کنیم نمی‌توانیم برای آن عدد ورقمی واقعاًتعیین کنیم چه خدمات اجتماعی چه خدمات امنیتی روحی وروانی چه خدمات اقتصادی چه کمک هایی به قشرهای مختلف مردم ازطریق این حرم های مطهردرایران انجام می شود، نگاه کنید به حرم امام رضا(ع)وخدماتش نگاه کنید به خدمات حرم حضرت معصومه (س)که برجسته ترین آنها حوزه علمیه وپرورش علماومراجع دین وبنیان واساس این انقلاب شکوهمند است؛ همه اینها به نخ چادر فاطمه معصومه (س)وصل است ببین چه برکاتی نگاه کنید به حرم امام زادگان احمدبن موسی شاهچراغ درشیراز عبدالعظیم حسنی درری امامزادگان سایربلادودرهمین شهرخودمان امامزاده محروق علیهم صلوات الله اجمعین چه مشعل های فروزانی چه نیروهای ارزشمندی این هاایران را با خونشان با فداکاری شان این ها به ایران آمدند برای هدایت برای فداکاری هدایت وفداکاری کردندوامروزاین برکات رابرای ملت ما دارند؛ خدایا ما را قدردان این نعمت امام هشتم و امامزادگان و این حرم های مطهرقرار بده! ازبرکات این هامارابهره مند کن!خدایا ما در دنیا دوراین هاجمع می شویم درآخرت هم از شفاعت شان ما را بهره‌مند بگردان! واما آخرین مهلت ما به اروپایی هابرای عمل به تعهداتشان در برجام پس فردا شانزدهم تیرماه است من اولاً از مسئولین عزیز که موضع محکمی در برابرآمریکا واروپا گرفتندهم تشکرمی کنم وهم خواهش می کنم سر این موضع بمانند نترسند ازهیاهو وجنجال ها ومسائلی که دشمنان به وجود می آورندجا خالی نکنندباجرأت وقدرت و به پشتیبانی این مردم واین نظام بروندو آب سنگین اراک را راه بیندازند برونداین سانتریفیوژهایی که پنج سال تعطیل است شده و گرد و خاک می خورد اینها را فعال کنند دل دانشمندان جوان وغیرتمند مارا خوشحال بکنند بروند با جرأت برونداین کار را بکنند اروپای متکبر ومستکبر و مغرور فکرنکنید کنارمی آید ازتهدید شما می ترسد اگر هم بترسد کسرشأن خودش می داندتهدید شما را اهمیت قائل بشودخواهیددید پس فردا هم هیچ اقدامی نمی کندالااینکه که یک توپ وتشری جدید درست کندو عنوان بکندبرای آنها شکست است تهدید مارا بپذیرند، روشن است اگر اروپا دربرابرتهدید ما تسلیم بشوددنیابه اومی خندد البته اروپا چاره ای جزشکست نداردیاباتهدیدماشکست خواهدخوردیابااقدام ماشکست خواهدخورداوامروزشیطنت می کنداوامروزتلاش می کندبا شیطنت مسئله انستکس راوابزارپشتیبانی مبادلات اقتصادی رایک طوری برای خودش درست بکندسرماکلاه بگذارد،این جریان انستکس خیلی جریان قابل توجه برای اهل مطالعه ودقت است انستکس یعنی یک شرکت خصوصی می خواهند درست بکنندباسهام داری فرانسه وآلمان وانگلیس یک حساب اعتباری وا کنند یک مبلغی اندک پول توی آن بگذارندبه عنوان وام به ایران وبعدهم وام راازمابگیرندوهم سودش راوچه بکننداگرایرانی ها کالایی به شرکت های اروپایی فروختندپول رابه ایران ندهندپول راتوی همان حساب خودشان نگهداری کنندماکالابفروشیم  می گویند عیب نداردبفروشیدحالاباشرایطی که می گویندولی پولش رابه شمانمی دهیم پول توی حساب است باید پولش را از ما کالا بخرید آن هم کالایی که مامی گوییم باید بخرید بعد وقتی ازما کالا خریدید بدهی شمارا از طریق این حساب تسویه می کنیم؛ خوب کالامی خواهیم بخریم چه کالایی بخریم؟ البته کالایی باید بخرید که تحریم های آمریکانباشد، مانمی‌توانیم حرمت آمریکا رابشکنیم این شرکت یک شرکت خصوصی است نه دولتی مثل سایر شرکت‌های خصوصی اروپاتابع قوانین بین‌المللی است وبایدتابع آمریکا باشد خوب مثلاًشما می توانید به مانفت بفروشید اما بنزین به ما نباید بفروشید،پتروشیمی به ما نباید بفروشیدبه ما نفت خام بفروشید ما تبدیل به بنزین کنیم به شمابدهیم ما تبدیل به پتروشیمی کنیم به شمابدهیم ازما خودرو بخریدعیبی ندارد اما خودرو به سالم ازما بخرید قطعات خودروبه شما نمی‌دهیم چون قطعات خودروکارخانه های شمارافعال می کندمامی خواهیم صنعت شمابخوابد اما ماشین آماده به شمامی دهیم توی خیابان هامصرف کنید بنزین مصرف کنیدمانوربدهیدمصرف گرایی را ببرید بالا اما تولیدوتوسعه اقتصادی وارزش افزوده به کالاهای شماحق ندارید انجام بدهید در نتیجه کارخانه های اروپا فعال بشودارزش افزوده اقتصادی برای آنهاایجاد بشوددرایران ما مصرف گرایی بالابرودتولید خبری نباشد؛ نتیجه انستکس این است اگر به وجود بیاید! ببینیداین تازه آن درصورتی است که کامل باشد حالا ما در برابر این چه باید بکنیم؟ مسئولان ما، وزارت خارجه ماالبته صحبت‌های رئیس جمهورمحترم صحبت های محکم وحساب شده ای بودان شاءالله همان صحبت ها پیگیری بشود وتحقق پیدا بکند ولی ما می دانیم که آمریکایی هادراین جریان واروپایی ها عمل نمی‌کنند، چون آنهاموفقیت ما را نمی خواهند همین الان حادثه ای که برای نفتکش مادرتنگه جبل الطارق اتفاق افتاده نشان می دهددست هایی شیطنت آمیز دارد وارد کار می‌شود برای چی؟ برای اینکه جریانی درست کنند ما را بترسانند یاهای وهویی درست کنند و ما را وادار بکنند به عقب نشینی و اینکه ازاین تهدیدمان کوتاه بیاییم ودست برداریم.این کار راانگلیسی هاکردند اما به احتمال زیاد باسفارش آمریکا این کاررا کردنداین یک نوع هشدار به ایران است یک نوع پاسخ به تهدید ماست که پس فردا این تهدیدرامی خواهیم عملیاتی کنیم ولی ما کسی را تهدیدنکردیم ما اهل تهدیدنیستیم ما به آنها گفتیم به عهدتان وفا نکردید به عهدمان وفا نمی کنیم این تهدیداست؟زیرقولتان زدیدماهم زیرقولمان می زنیم این که تهدیدنیست«إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » اگر دشمن به شما سنگی زد شماهم به اوسنگی بزنیدشمامعاهده رایک سال است کنار گذاشتید به هم زدید حالا نوبت ماست این کاررابکنیم این تهدیداست؟ البته برای آمریکایی هاو اروپایی هاکه پُز ابرقدرتی می دهندآری ولی برای ماکه پشمی درکلاه آنهانمی بینیم هیچ تهدیدی نیست وبلکه اظهارقدرت واقتدار ملت ماو نظام ماست، همه طرح های  آمریکا شکست خورده این هم به فضل الهی شکست میخورد ولی عجیب این که عبرت نمی گیرنداین ها تلاش کردند درنشست گروه بیست اجماعی علیه ایران درست کنندشکست خوردنددرکودتای نوژه سال پنجاه ونه درنوزدهم تیرماه سال پنجاه ونه شکست خوردنددرنشست های اقتصادی بحرین ومکه شکست خوردند در معامله قرن شکست خوردند درتوطئه کشاندن ایران پای میز مذاکره به سفارش هاوواسطه هاشکست خوردنداین تلاش‌های مذبوحانه شاید برای این باشدکه دق دلشان راازسقوط پهبادپیشرفته آمریکایی یک مقداری خالی بکنند؛ ولی ما به آنها می گوییم بدانید اگر یکی بزنید ده تا خواهیدخوردباید بدانیدکه آمریکا باید ازخاورمیانه فرارکندبایدبساط اسرائیل درخاورمیانه جمع شودبایدخاورمیانه به مردم خاورمیانه تحویل داده شود. پاسخ قرآنی ومنطقی مابه این حرکات مذبوحانه دشمن این سوره مبارکه است بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ    « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ «۱»لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ «۲»وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ «۳» وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ «۴» وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ «۵»  لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ «۶». این پیام قرآنی مابه دشمنان ماست ماتسلیم شمانمی شویم .
خدایابه آبروی محمد(ص)وآل محمد(ص)برعزت واعتبارواقتداراسلام وممسلمین بیافزای! شردشمان به خودشان برگردان! رزمندان مارادرهمه جبهه هاروحیه وقدرت وشجاعت افزون عنایت بفرما! به حق محمد(ص)وآل محمد(ص)مسئولین نظام ماراباوحدت کلمه وباوحدت رویه دربرابردشمنان به پیروزی برسان! همه راپشت سرمقام معظم رهبری تقویت بفرما! رهبر عزیز مارا برای ما حفظ فرما! خدایابخش عظیمی از جوانان ماالان درکنکوردارندامتحان می دهند،امتحان داده اند دیروزو امروزو فردا مشغول امتحان هستندخدایا این جوانان عزیزمارادرامور علمی موفق بدار! آنها را مشتاق علم و دانش بگردان!آنها را سرمایه‌های عزت آفرین این ملت ونظام قرار بده!آنها را به آرزوهاوآرمان های دینی ودنیوی شان برسان! آنهابرای ماحفظ بفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم**والسلام علیکم ورحمه الله »

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…