کد خبر: 2104

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۷:۱۲

خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۳٫۲۴به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۳٫۲۴به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول «عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» خودم وهمه شمابرادران وخواهران عزیزنمازگذاررابه رعایت تقواسفارش می کنم که سفارش خداست سفارش همه انبیاواولیاءاست امیرمؤمنان(ع) در یک عبارتی این طور فرمودند«فأحذروکم عدواللّه»برحذرمی دارم شماراای بندگان خدا از دشمن […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۳٫۲۴به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» خودم وهمه شمابرادران وخواهران عزیزنمازگذاررابه رعایت تقواسفارش می کنم که سفارش خداست سفارش همه انبیاواولیاءاست امیرمؤمنان(ع) در یک عبارتی این طور فرمودند«فأحذروکم عدواللّه»برحذرمی دارم شماراای بندگان خدا از دشمن خدا، خدا دشمنی داردبه نام شیطان به نام ابلیس امیرمؤمنان(ع)فرمودندبرحذرباشیدازاین دشمن خداکه دشمن شماهم است«أن یعدیکم بدائه»شیطان که تلاش میکند مردم راوانسان را به درد خودش مبتلا کند شیطان گرفتار یک مرضی است به نام تکبر به نام حسد تلاش می کندانسان ها را به این مرض مبتلا کندمثل افراد معتادی که سعی می‌کننددیگران راهم معتاد کنند تا فضای اجتماعی برای آنهاراحت ترباشدوشایدازاین طریق بتوانند ممری برای خودشان پیدا بکنند امیر مؤمنان می فرماید شیطان تلاش می کند انسان ها را به درد خودش مبتلا کند؛آن دردی که ازهرمرض جسمی بدتراست تکبروحسد«و ان یستفزکم بندائه» وقتی ما را مبتلا به مرض خودش کرد ما را صدا می زندبیاعلاج توپیش من است بیا من درد تو را درمان می کنم؛شیطان متکبرافرادرا مبتلا به تکبرمی کندوآنهارابه دنبال خودش می کشاند؛مثل افراد فاسدکه درشب نشینی هادرمجالس دراردوهای دوستانه افرادرابه بعضی رفتارهنجارشکن دعوت می کنندبایک بارچیزی نمی شودبایک دفعه این موادرااستفاده کردن مشکلی پیش نمی آیدوهزاران توجیه برای اینکه دیگران رابه دام بیاندازند؛این کارکارشیطان است«وَأَنْ یُجْلِبَ عَلَیْکُمْ بِخَیْلِهِ»وبالشکرپیاده وسواره اش برمؤمنین حمله می کند آنهارامحاصره می کندازچپ وراست دعوت می کندحرف می زندپیام می دهدتاانسان رامنحرف بکند؛«فَلَعَمْرِی لَقَدْفَوَّقَ لَکُمْ سَهْمَ الْوَعِیدِ»امیرمؤمنان(ع)می گویدبه جان خودم قسم تیرخطرناکی شیطان درچله کمان گذاشته وبه سمت شما هدف گیری کرده«وَأَغْرَقَ لَکُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِیدِ»وکمان رابه شدت کشیده واینک این تیرسهمگین راباقدرت تمام به سمت شما هدف گیری می کندوشلیک می کند«وَرَماکُم مِنْ مَکانٍ قَرِیبٍ»این هدفگیری شیطان از راه دورهم نیست که بگوییدشاید بخورد یا نخوردنه خیراز نزدیک؛ شیطان به ما خیلی نزدیک است از درون ما از فکر ما از قلب ما واردمی شود« فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيرَانِ الْعَصَبِيَّةِ وَ أَحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ»مردم خاموش کنیداین آتشی راکه شیطان هرروز می دمدتا این آتش شعله وربشوددیدیدآتشی که روبه خاموشی است مقداری زغال چوب نیمه سوخته اونجا هست یک بادی بیاید یا کسی پف کند دوباره آن آتش شعله ور می شود تعصبات جاهلیت کینه های جاهلیت در درون ما مثل همان آتش نیمه سوخته است هیزم نیمه سوخته در درون ماست شیطان این آتش را فوت می کند شعله ور می شود این عصبیت این کینه گُرمی گیرد بلند می شود و جامعه راوخودمان را می سوزاند« فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَمِيَّةُ تَكُونُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَ نَخَوَاتِهِ وَ نَزَغَاتِهِ وَ نَفَثَاتِهِ» اینتعصب جاهلی در میان مؤمنین در میان مسلمانان وجود دارد همین غرور ها همین جاذبه های پر زرق و برق به مانشان می دهند،همین وسوسه های نفسانی و شیطانی «فان له من کل امه جنوداواعواناورجلاوپرسانا»برای شیطان در میان همه شمادرمیان همه امت هاولشکریان پیرهاجوان هازن هامردهافقرا پولدارها باسوادها بی سوادهافرقی نمی کنددرمیان همه،مسجدی هابازاری هاروحانیون وغیره درمیان همه ماشیطان لشکرداردپیاده وسواره نیروداردماراوسوسه می کندتاگرفتاربشویم می بینیداین اتفاقاتی که می افتدوهرروزشماخبرش رامی شنویدفلان جادعواکرده اندیکی کشته شده فلان جادعواکرده اندچندنفرزخمی شده اندفلان جاباهم لشکرکشی کرده انداروکشی کرده اندرودروی هم ایستاده اندبه خاطرملاک به خاطرآب به خاطرمسائل مختلف قومیت هاجاهلیت هاکینه هاحواسمان باشداین تعصبات جاهلی مثل همان ذغال نیمه سوخته ایست است که شیطان می آیددرآن می دمدویک مرتبه آتش می گیردوقتی هم آتش بلندشدکسی نمی تواندجلوش رابگیرد تا خونی ریخته نشودتاآبرویی ریخته نشودتامالی هدرنرودتاعزت وقرب جمعی از بین نرودشیطان دست برنمی دارد؛«وَ لَا تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّهِ»مثل آن متکبری که برفرزند مادرش رحم نکرد نباشی، کی بودآن متکبری که بر فرزند مادرش رحم نکرد؟ قابیل؛ داستان قابیل و هابیل راقرآن نقل کرده به کرات شنیده ایم برادر کشی چرا برادر کشی؟ آیا ماواقعاً کار قابیل را قبول داریم؟ این که مؤمنی بیافتد جان مؤمنی رابگیردعده ای بریزندآبروی مؤمنی راببرنداین کار عاقلانه ایست؟ این همان رویه قابیل است امیرالمؤمنین(ع) می فرمایدشماچرارفتارقابیلی دارید؟تعصبات قومی، محلی، مالی،ملکی این هارا بایدکنترل کنید باید با آرامش با تدبیر با عقل مدیریت کنید عده ای هم کنارافراد می نشینند هی آنها را وسوسه می‌کنند تحریک می‌کنند غیرت آنها را همیت آنهاراو آتش را شعله ور می کنند. « فَاللَّهَ اللَّهَ فِی کِبْرِ الْحَمِیَّةِ، وَ فَخْرِ الْجَاهِلِیَّةِ » پرهیزکنید خدا را، خدا را ازتکبری که از حمیت جاهلیت وغرورجاهلیت بلندمی شود،این آتش،آتش خانمان سوزاست«فإِنَّهُ مَلاقِحُ الشَّنَآنِ، وَ مَنافِخُ الشِّیْطانِ »این حمیت جاهلیت این تعصبات محل رشدشیطان ووسیله وسوسه شیطان ودستاویزشیطان برای اعمال دشمنی خودش باماست وقتی یک دعوای دسته جمعی رخ می دهد یکی کسی آسیب می بیندشیطان خوشحال می شود؛اولیای الهی ناراحت می شوندامیرالمؤمنین(ع)غمگین می شود امام زمان غمگین می شود، چرا شیعیان ما اینطورهستند؟ چرا دوستان ما این طورهستند؟ یک پدری که بچه هایش با هم دعوا کنند چه حالتی پیدا می کند؟ چقدر ناراحت است اگربچه ها روی هم خنجر بکشندپیغمبراین طور به مانگاه می کندامام زمان این طوربه مانگاه می کندمراقب باشیدبزرگان مؤمنین درمجالس درمحافل شهروروستا هرجاهستیداین کینه های جاهلیت راکنترل کنیدنصیحت کنیدخیرخواهی کنیدمیانجیگیری کنیدکه این اتفاقات نیافتد.
خدیابه محمدآل محمد(ص)مارااز خسارات جاهلیت ازخسارات کبروحسددرامان بدار!خدایامارادشمن شادیعنی شیطان شادمان مگردان! خدایاهمیشه رفتارماراموردخشنودی وخوشحالی امام زمان(عج) ماقراربده! درفرجش تعجیل بفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم
خطبه دوم
«اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله» « فاتقوالله ولاتطیعواالاٴدعاءالذین شربتم یصفوکم کدرھم » در این آغاز خطبه دوم می خواهم فرازی ازسخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه را درخطبه ۱۹۲ خدمتتان عرض بکنم که گرچه فرصتی نیست که من شرح و بسط بدهم اما با اشاراتی که می کنم انشالله امیدوارم این سخنان امیرالمؤمنین(ع) برای ما آموزنده باشد هشداردهنده باشدوحواسمان که جمع است بحمدالله جمع ترباشدفرمودند«فاتقوالله ولاتطیعواالاٴدعاء»حواستان باشدتقوای الهی را داشته باشید این مدعیان دروغین راگولشان را نخورید«الذین شربتم باصفکم کدرهم»آن کسانی که شماجام شیرین خودتان رابازهرتلخ آنهاقاطی کردیدشربت شیرین عزت واستقلال وایمان وبندگی رابادلدادگی آنهاباهم قاطی کرده ایدحواستان باشد«وخلطتم بصحتکم مرضھم»شماکه جامعه سالمی هستید مرض آنها را باصحت خودتان با هم قاطی کردید«واٴدخلتم فی حقّکم باطلھم »باطل آنهارا با حق خودتان آوردیدآورده اید توی یک صفحه نوشتید توی یک صفحه حق را با باطل قاطی کرده ایدآنهاچی از شمامی خواهند؟ باطل زورگویی«وهُم اساس الفسوق» بدانید که این مدعیان دروغین ریشه واساس هرفسق وفجوروخیانت هستند«اتَّخَذَهُمْ إِبْلِيسُ مَطَايَا ضَلَالٍ» این هاخرهای سواری دهنده به شیطان هستندشماباآنها همراه باشید؟شما باآن کسانی که شیطان آنها را دهانه زده و افسارکرده و اداره شان می کند شما که ولیتان خداست ولیتان امام عصر است ولیتان یک فقیه جامع الشرایط است شما با کسی هم کلام می شوید هم‌صحبت می شوید که مرکب راهوار شیطانند« بِهِمْ یَصُولُ عَلَی النَّاسِ» شیطان باهمین مدعیان دروغین برمردم سوارمی شوندشیطان چطور مردم را فریب می دهد؟باهمین ها،«وَتَراجِمَةً یَنْطِقُ عَلی أَلْسِنَتِهِمْ»شیطان حرف خودش رااززبان همین هابه شما می زندچرااین کاررامی کند؟ «اسْتِرَاقاً لِعُقُولِکُمْ،»مراقب باشید می خواهندعقل شماررابدزدند دیدیدعقل اصحاب امیرالمؤمنین(ع) رادرصفین دزدیدندکی دزدید؟ عقل اصحاب امیرالمؤمنین(ع)رادرنهروان دزدیدند«وَدُخُولاً فِی عُیُونِکُمْ» این هامی خواهندنگاه شماراعوض کنند«وَنَفْثاً فِی أَسْمَاعِکُمْ» این هامی خواهندشماگوش شنوابرای حرف هاومزخرفات آنهابشویدبرای اباطیل آنهابشویدگوش به رادیوهای آنهاوشبک های ماهواره ای آنهابدهیداین هامی خواهندشما مشتری آنهابشوید« فَجَعَلَکُمْ مَرْمَى نَبْلِهِ»شیطان شماراسیبل تیرخودش قرارداده است«وَ مَوْطِئَ قَدَمِهِ» وهدفش این است شمارا بیاندازد زمین و پا بگذارد روی گردن شما« وَ مَأْخَذَ یَدِهِ» شما را دستاویز وسوسه های خودش قلدری های خودش در دنیا قرار بدهد، حواستون باشد با این پیام روشن و چراغ نورانی که امیرالمؤمنین(ع)فراروی ما روشن کرده امروزبه آقای شینزوآبه نخست وزیر ژاپن وآقای هایکوماس وزیرخارجه آلمان وبعضی از مقامات سیاسی کشورهای منطقه که برای رساندن پیام ترامپ به ایران آمدند عرض می‌کنیم اشتباهی آمده ایدشما برای چی آمده ایدایران؟می گویند ما آمدیم که منطقه آشوب نشود جنگ نشود گرفتارتنش نشود ما آمدیم منطقه آرامش داشته باشد ماآمدیم جلوگیری کنیم ازخطرات سلاح هسته ای! خوب آیااشتباه نیامدن این ها؟به جای ایران وتهران باید می رفتید آمریکا و واشنگتن و لندن کی دنبال بر هم زدن صلح منطقه است؟ کی ازبیرون لشکرکشی می کند توی این منطقه نیروهای آمریکایی واروپایی دراین منطقه چه کار می کنند؟بروید به آنهابگوییدچرا آمدیده ایدبه این منطقه؛کی آرامش منطقه رابهم زده؟کی تاحالاجنگ درست کرده؟آیاجنگ عراق علیه ایران راکی درست کرده؟ جنگ طالبان در افغانستان را کی درست کرده؟جنگ داعشی ها را در عراق و سوریه کی درست کرده؟ جنگ عربستان و یمن را کی درست کرده؟جنگ اسرائیل بالبنان وفلسطین وسوریه را کی درست کرده؟ غیرشما غیرآمریکاغیر اروپایی ها؛تعجب است از این سیاستمداران به ظاهرشسته رفته دنیا؛شما برویدبه آمریکا بگوییدشمابرویدبه اروپایی ها بگوییدشمابرویدبه آن کسانی که سلاح می فروشندمیلیارد میلیارد دراین منطقه سلاح انبار می کنندبه این هابگویید این همه انبارسلاح برای چیست؟ چرا عربستان ۵۰۰ میلیارد دلار سلاح می خرد پس انداز می کندبرای چی می خواهد؟ این هامنطقه رابه تنش به دعوابه ناامنی به خشونت می کشانند یا ما که برای امنیت این منطقه شهید می دهیم ماکه برای امنیت این منطقه سرداران ارزشمندی چون سیدعلی منصوری می دهیم چقدراین سید علی منصوری برای ماارزش داردخدامی داندنمی شودبرایش قیمت گذاشت مابرای امنیت این منطقه سردارانی چون قاجاری وهمدانی وحججی وشهدای والامقامی می دهیم ماکه فداکرده ایم خودمان رابرای آرامش این منطقه آقای آبه برگردبه آقای ترامپ بگو سرجایش بنشینداین همه عهدشکنی نکندکی برجام این معاهده بین المللی رابه هم زد؟ شماآمده ای به مابگویی که چی ؟ آمده ایبه مابگویی آقابرجام راخراب نکنید؟بروبه آمریکا که برجام راپاره کرده تف انداخته رویش بروبه اوبگو اگر مردی و راست می گویی اما شما چنین جرأت هایی نداری شما چنین دولت‌های نیستید شماچنین کسانی نیستید شما همان کسانی هستید که آمریکادوشهر شماراوبیش ازصدها هزار نفررادرکشورشمابابمب اتُم کشت وامروزهم آمریکا هزاران کلاهک موشکی اتمی دارد باز بلند می شوی می آیید ایران می گویی دنبال سلاح هسته ای نباشید؛ اول برویدآنهایی که سلاح هسته ای دارند خلع سلاحشان کنید بعد بیایید به آنهایی که می خواهند سلاح هسته ای درست کنند بگویید آقاشمانکنیدکه مانمی‌کنیم مارهبر عزیزمان با شفافیت اعلام کرده نه ازترس و فشار آمریکا و اروپا و اینهانمی کنیم نه مابمب هسته ای راخلاف شرع می دانیم ولودشمنان مابه آن مسلح هستندولی مانرفته ایم ونه می رویم سراغش شما بروید آنجاچرا می آیید ایران گرچه البته رهبر عزیز انقلاب جواب محکم وروشنی به آقای ابه دادند در واقع معنایش همین بودکه شما اشتباه آمدی باید میرفتیدباترامپ صحبت می کردید ماترامپ را قابل اینکه صحبت کنیم پیام بدهیم مذاکره کنیم نمی بینیم و نمی دانیم، خودش ترامپ آنقدرخودش را خراب کرده وکوچک کرده وپست کرده ارزش این که ما با او دهن به دهن بشویم نداردحالاچون شما یک وزیر محترمی ازکشورمحترمی آمده ای ماباتوصحبت می کنیم درودبراین رهبرقاطع و روشن و آگاه و شجاع که قاطع و مستندجواب دیگران راوجواب دشمنان رامی دهد ما با آمریکا چه مذاکره ای می خواهیم بکنیم مذاکره کردیم پنج سال کشورمارانگه داشتندپیشرفت مارامتوقف کردنددراقتصادماتزلزل بوجودآوردند میلیاردها دلاربر کشور ماخسارت واردکردند توی این پنج سال که ماراپای میز مذاکره برجام کشاندندمذاکره کردیم نتیجه اش چی شد؟ مذاکره باکسی که مذاکره ی جهانی وبین المللی رادرهم می شکندوپاره می کند چه ارزشی دارد؟ این هاچندسال است کشورماراودولت مارابازی دادند؛ الان وقت آن است دولتمردان مادیگربازی آنهارانخورندآنهابااین روش هنوز می خواهندایران هی امروزوفرداکندکاری نکند وسال هاوماه هاهمین طوردرحیرانی وسرگردانی به سرببردتاآنهاهرروزشرارتشان بیشتربشودماز مسئولین مان ودلتمردانمان می خواهیم ببینندکه تحریم ها شکست خورده است ببینندتوطئه های آمریکا به جایی نرسیده و امروز آمریکا به التماس افتاده باورکنیدآمریکارو به شکست رو به افول ورو به اضمحلال است، باجرأت به میدان بیایید اقتصادمقاومتی راجدی بگیریدکه ان شاءالله نشانه‌های پیروزی شماداردآشکارمی شودو دل درگرومذاکره با هم نشینی و طرح و برنامه آمریکا و اروپا نداشته باشیم این سفارشی است که سال‌هاست داریم تکرار می کنیم از این نمازهای جمعه بارها وبارهاگفته شده ومی بینیم که دشمنان ما امروز نتوانسته اند کاری کنند.
ما یاد شهیدان را داریم صدها هزار شهید دادیم بزرگانی دادیم همین روزها سالگرد شهادت شهیدمنصوری این سردارسرافراز اسلام و انقلاب است که به روحش درود می‌فرستیم وسالگردشهیدان هیئت مؤتلفه در سال چهل وچهاردرآغازین سال های انقلابی که امام شروع کردند؛شهید بخارایی وامانی وهمراهانشان هستیم راه آنهاراه نجات است راه آنها راه پیروزی و موفقیت است.
ماشهدای مظلوم مشهدمقدس حرم حضرت رضا(ع) راداریم درخرداد ماه سال شصت وچهار درحرم حضرت رضاعلیه السلام منافقین بمب گذاری کردندوجمع کثیری اززائران امام رضا(ع) را به شهادت رساندند همینجا جا دارد یاد وخاطره شهدای مکه را هم گرامی بداریم چون سهم نیشابورازشهدای مکه ازهمه نقاط کشوربیشتروبالاتراست به روان آنها درود می‌فرستیم و به حجاج عزیز و گرامی که ان شاءالله امسال عازم حج هستند ازآنها التماس دعا داریم ودعای ما بدرقه راه شان است و ان شاءالله بتوانند در کنار خانه خدا و در کنار قبور پیامبران و ائمه(ع)درمدینه دعا کنند برای ملت ما برای رهبر ما برای کشور ما من خیر مقدم می گویم به کاروان‌های نیشابوری که امثال عازمند و امروزهمایش ودوره آموزشی داشتندکه به نماز جمعه آمدندمن تقدیروتشکرمی کنم.
ان شاءاالله امیدوارم باحج مقبول وسعی مشکوربرگردندبه وطن وپیام معنویت واخلاص وبندگی راازکنارکعبه برای ملت ماان شاءالله ارمغان بیاورند.
هفته جهادکشاورزی وجهادسازندگی که درسال پنجاه وهشت که به امرامام بیناوبیداروهوشیارمابوجودآمدبرای کمک به روستا ها وزارت جهادیک وزارت روستایی است باید بگوییم وزارت روستاهاروستاهارامأموریت داردآبادکندکشاورزی دامپروری اشتغال وبخش های مختلفی که درروستاهامطرح است آنهارافعال بکندکه من به این جهادگران خسته نباشید می گویم تشکرمی کنم وبه روح شهدای بی سنگروسنگرساز جهادی هم درود می فرستم البته قبل ازخطبه هاریاست محترم جهادکشاورزی شهرستان راجع به وظایفشان کارهایشان طرح هایشان فرمایشاتی داشتندواز همه شمااستمداد طلبیدند که در آن طرح‌ها برای رونق کشاورزی و اشتغال و دامداری در روستاها به جهاد کشاورزی کمک بکنید وان شاءالله امیدواریم دولت هم بتواند محصولات کشاورزی راخوب مدیریت کند امسال ان شاءالله محصول فراوان داریم این محصول فراوانی باعث این نشودکشاورزان ما خسارت ببینند جنسشان در بازار بماند؛حتماً باید دولت برنامه ریزی کند چه در داخل چه برای صادرات این تولیدی فراوان کشاورزی امسال را کاری کند که برای کشاورزان و تولیدکنندگان ان شاءالله شیرین باشد همین جا سفارش کنم زکات را فراموش نکنید این حکم الهی رااین نعمت وبارندگی راخداوندعنایت کرده انشاالله جدی بگیرید.
خدایا خیرات و برکات را بر ما افزون گردان!روح امام و شهیدان وحقداران شادگردان!عاقبت امرماختم به خیر بگردان! شردشمنان به خودشان برگردان! به حق محمد و آل محمد(ص) ملت ما بیدارندبیدارتر گردان! متحدندمتحدترگردان! خدایا به حق محمد و آل محمد(ص) رهبر عزیز ما را برای ما حفظ بفرما! فرج امام زمان(عج) برسان!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم**والسلام علیکم ورحمه الله »

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

اجرای طرح یاوران نماز با همت دانش اموزان و جوانان و نوجوانان

اجرای طرح یاوران نماز با همت دانش اموزان…

✅ قابل توجه شهروندان محترم همزمان با گراميداشت هفته ناجا برگزار مي شود

🔴اطلاعيه فوري🔴 ✅ قابل توجه شهروندان محترم همزمان…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…