کد خبر: 1614

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ - ۶:۲۵

خطبه های نمازجمعه این هفته ۲۸/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۲۸/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول: «اوصيكم عبادالله ونفسي بتقوي الله» درآستانه سالروز شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) هستیم بهترین سفارش به تقواکلام نورانی خداوندمتعال است«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»مردم برای خودتان دوستان وهمراهان ویاران […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۲۸/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول: «اوصيكم عبادالله ونفسي بتقوي الله» درآستانه سالروز شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) هستیم بهترین سفارش به تقواکلام نورانی خداوندمتعال است«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»مردم برای خودتان دوستان وهمراهان ویاران خوبی انتخاب کنیدکه درقیامت کمک کارشماباشندوچه یاروپشتیبانی بهتر از زهرای مرضیه (س)که شفیعه محشراست وبه فرموده امیرالمؤمنین(ع)درنهج البلاغه «خیرالنساءالعالمین»است بهترین زن،زن های عالم که ازاوبهتری خدانیافریده است این قدراین موجود مقدس واین ذات پاک مورد توجه بود چه درنگاه امیرالمؤمنین(ع)وچه پیامبر(ص)عزیزوچه سایرائمه که انسان مطمئن می شود که این احترامی که همه ائمه هدی المهدیین وپیامبرعزیزاسلام به این بانوداشتندسفارش خداوند متعال است یک بانویی که باعمری کم امااین همه عظمت وبزرگی برای اوتعریف کرده اند امیرالمؤمنین(ع)دروصیت نامه شان که درنهج البلاغه آمده آنجاکه سفارش می کنند اموالی که دارندچه بکندوچه بشودآنجاسرپرست اینکارهاراووصی خودشان راامام حسن(ع) وبعدامام حسین(ع) قرارمی دهند و علت اینکه از میان فرزندانشان حسنین راانتخاب می کنندنه آن چیزی است که درذهن ماست این هاپسرهای بزرگتربودندقاعتداً وصی هرکسی پسربزرگ اوست،امیرالمؤمنین(ع)می فرمایندعلت این توجه خاص من به حسنین(ع) این است که آنهافرزندان فاطمه(س) هستند«وإني إنما جعل القيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاءوجه الله،»بچه های فاطمه راگذاشتم وصی خودم به امیداینکه رضای خدارابه دست بیاوریم؛ «وقربة إلى رسول الله» بااین کارخواستم خودم رابه پیغمبرنزدیکتربکنم «وتکریماًلحرمه»حرمت پیغمبر(ص)راداشته باشم که درمیان فرزندان من فرزندان پیغمبر(ص)محترم هستندبه احترام پیغمبر(ص)«وتشريفة لؤصلته»وبه خاطراین اتصال هم شرافت کسب بکنم به وسیله این هاوپیامبرعزیزاسلام این بانوی بزرگ درهمین هفتادوپنج روز آخرعمرش چه کارهای بزرگی کردواقعاً کارهایی که غیرازفاطمه هم نمی توانست اینکارهاراانجام بدهدچون امیرالمؤمنین(ع)که دستش بسته بود و می خواست ازخودش تعریف کندامکان پذیرنبودبچه های آنهاکوچک بودندکسی حرف آنهاراقبول نمی کردگرچه از نظرما امام کوچک وبزرگ نداردولی عرف جامعه آن روز خصوصاً حرف آنهارانمی فهمیدندیاران امیرالمؤمنین(ع)انسان هایی بودند درجامعه جاهلیت عرب وزن اجتماعی نداشتندسلمان بودمتهم بودبه ایرانی بودن،ابوذربودعماربودمقدادبودوامثال آنهاهم یک جایگاه اجتماعی محکمی نداشتندیعنی قوم وقبیله نداشتندپول نداشتندعشیره نداشتندآن طرف همه قدرت هاهمه سیاست مداران همه بزرگان جاهلیت صف بسته بودند،تنهاکسی که می توانست به میدان بیایدوازامیرالمؤمنین(ع)وامامت وولایت دفاع بکندفاطمه بوداین هفتادوپنج روزرا نگاه کنیدازآن درگیری که درخانه اش پیش آمدازآن دفاعی که کردنگذاشت امیرالمؤمنین(ع)رابه مسجدببرندبرای بیعت ازآن سخنرانی قرائی که درمسجدمدینه ومسجدالنبی انجام داداز آن سخنرانی که برای زنان مدینه مهاجر وانصارکه آمده بودندبه عیادتش وهمه آنهارابه گریه وضجه انداخت واز آن گریه های مظلومانه خودش که بسیارسؤوال برانگیزشدوناراحتی خودش رااعلام کرد ازشرایط آن روزهمه این هاتاوصیت نامه اش که یاعلی «غسلنی وکفنی ودفنی بالیل» علی مرامخفیانه دفن کن این مخفیانه یعنی فریاد تافریادزهرادرتاریخ بماندمظلومیت اودرتاریخ بماندمظلومیت امیرالمؤمنین(ع)درتاریخ بماند، امیرالمؤمنین(ع)وقتی که فاطمه را دفن می کردتاچشمش به دستان پیغمبرعزیزاسلام افتادکه فاطمه از اوتحویل می گرفت «قَلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ صَفِيَّتِكَ صَبْرِي وَ رَقَّ عَنْهَا تَجَلُّدِي»یارسول الله به خاطر فاطمه صبرم خیلی کم شده، یارسول الله خویشتن داری ام سرآمده توان خویشتن داری ندارم ای رسول خدانه اینکه شمایاآینده هافکر کنندعلی کم طاقت است طاقت فراغ همسرش رانداردنه یارسول الله توشاهدبودی که توکه عزیزترین افرادبرای من بودی من خودم به دست خودم تورابه خاک گذاشتم، تودرروی زانوی من جان دادی وتویادت است«فلقد وسدتک فی ملحودة قبرک»من تورادرلحدگذاشتم«وفاضت بین نحری وصدری نفسک» وجان تودرگلوی من وسینه من بودوتوراباغم اندوه گذاشتم آن راتحمل کردم فراغ فاطمه راهم تحمل می کنم امافراغ فاطمه فرق می کندمصیبت فاطمه مصیبت فراغ نیست مصیبت مظلومیت است مصیبتی است که یارسول الله اسلام مظلوم شده راه تودارد گم می شود، «ولقداسترجعت الودیعه واخزت الرهینه» خاطرم جمع شد فاطمه راتحول دادم فاطمه می آیدپیش شما واز اوسؤال کن بپرس مأموریتش راانجام داد فاطمه دراین هفتادوپنج روز بعداز شما خیلی عالی مبارزه کردخیلی ماندگارکارکردامت بی خبرراکه از حقایق خبرنداشتنداز دسیسه هاخبر نداشتند آنهارابا خبرکردافرادترسو طماع راکه از ترس وطمع به میدان نمی آمدندآنهاراافشاکردآنهارابرآشفت خیلی عالی کارکردامایارسول الله فاطمه که آمدپیش تو اما«حزنی فسرمدی» دیگرغم علی وحزن علی دائمی شد« ولیلی فمسهدوا» دیگر من شب خوابم نخواهدآمدبه خاطر غربت اسلام به خاطرغربت مظلومان به خاطر این انحرافی که بوجودآمده است یارسول الله من درجغرافیای خانه گلی فاطمه تاریخ رنج هاورنج های تاریخ رامی بینم، ای رسول خدامن از گلوی فاطمه صدای خداراواز لب های سوخته اوآیه های تشنگی مظلومان رامی بینم این است که من طاقت ندارم وصبرم کم است یارسول الله از دخترت بپرس چه کردند؟ وچه شد؟از علت کبودی صورتش بپرس «فحفهاالسؤال» سوال پیچش کن ممکن است به تونگویدولی سؤال پیچش کن از رنگ زردش بپرس از پهلوی شکسته اش بپرس از زخم سینه اش بپرس «ولست ادری خبرالمسماری سل صدرهاخزینه السراری»من نمی دانم نمی توانم به تو بگویم چه شده سینه اومخزن اصراربعداز شماست بپرس از فاطمه ای آفتاب سفرکرده مافریادسبزتورااز پشت دیوارقرن هامی شنویم امروز بعدازهزاروچهارصدواندی سال ناله مظلومانه تواشک های توراجاری می کندهرزن ومردی از مظلومیت تومی شنود آتش می گیرد آن آتش خانه توعلی الدوام دل مؤمنان ومظلومان رامی سوزاندآن شعله ای کومه ات که درآتش کینه هاشعله ور بوددیده می شود مانشانه های ظهوروظفررااز قبربی نشان تودریافت می کنیم می دانیم قبربی نشان تونشانه ظهوراست وشب های قدررابرای سلام برفجرتاطلوع به دعامی نشینیم ودعای فرج می خوانیم «اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلَاءُ وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَانْکَشَفَ الْغِطَاءُوَضَاقَتِ الْأَرْضُ وَمَنَعَتِ السَّمَاءُ وَإِلَیْکَ یَارَبِّ الْمُشْتَکَى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ»الهم صل عل محمدوآل محمد(ص)خدایاسایه رهبرعزیزمارابرسرمامستدام بدار!به حق محمدوآل محمد(ص)مارااز اهل بیت از زهرا(س)وفرزندانش جدا مگردان! دست توسل ما را همیشه دردامن اهل بیت قراربده!اموات ماشهدای ماامام عزیزماحقداران ماهمه راغریق رحمت بفرما!عاقبت امرماختم به خیر بگردان! مرضای مسلمین شفاعطافرما!قرض قرض داران اداگردان!حاجت حاجتمندان روافرما! مشکلات جوانان ماجامعه ما مسئولین ما نظام ماهمه رابه یمن وبرکت حضرت زهرا(س)مرتفع بفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» «انا اعطيناك الكوثر* فصل لربك و انحر* ان شانئك هو الابتر*»«صدق الله العلي العظيم»

خطبه دوم
«اوصيكم عبادالله ونفسي بتقوي الله» همه شماخوهران وبرادران وخودم رابه رعایت احکام الهی دستورات الهی که سعادت ماو خوشبختی مابه آن بستگی داردسفارش می کنم درودخدابرشماملت بزرگ حادثه ای راآفریدیدانقلابی رابودجودآوردیدکه درقرن بیستم وقرن های آینده بی نظیراست ومهمترین تحول تاریخی درایران کهن به دست شمابه دست این نسل ودراین زمان بوجودآمدوآن تغییرحکومت دوهزاروپانصدساله شاهنشاهی به همت عزم شماملت آگاه وبصیر وفداکارتبدیل به جمهوری اسلامی شددرتاریخ ایران بی نظیراست سابقه ندارددرودخدابرشهیدان مابرملت بزرگ سلام ودرودخدابرامام عظیم الشأن که ماراهدایت کرد ودراین مسیرماراقراردادمسیری که مسیرانبیااست این انقلاب ماازجنس انقلاب انبیااست از جنس انقلاب ابراهیم است انقلاب موسی است انقلاب عیسی ابن مریم(ع)است ازجنس انقلاب پیامبرخاتم حضرت محمداین عبدالله(ص)که انگیزه اش خداودین و عزت بندگان خداوشعارش وسلاحش الله اکبربود، نگاه کنیدبه انقلاب های دنیااز گذشته تابه الان انقلاب هایی که همین الان هنوز برسر زبانندانقلاب های کمونیستی درشوروی سابق درچین درهنددرکوباالجزایردراروپافرانسه آفریقاوبسیاری از کشورهای دنیاکه انقلاب داشتنددرهیچ کدام ازآنهااین هدف واین نحوه انقلاب مااتفاق نیافتاده این تنهاملت ایران به برکت اسلام وهدایت امام انقلاب ما مربوط به ماتنهانیست انقلاب ماپیامش جهانی است واین انقلاب ان شاءالله به لطف الهی جهان رامتحول خواهدکرد،وانشاءالله ملت ها با شعارانقلاب ماآزادی ودمکراسی واستقلال خودشان راان شاءالله به دست خواهندآوردهمانطور طلیعه آن رامی بینیددشمنان ما دشمنان این انقلاب از دوچیزمی ترسند، وشایدبگوئیم آمریکاواروپاومستکبرین ازدوچیزهراس دارندیکی از مردم هروقت مردم به میدان بیایندآنهانمی توانندتحمل کنند، می بینیدوقتی مردم عراق آمدندمردم سوریه آمدند، افغان آمدندملت ایران آمدآنهاتاب تحمل نداشتندآنهافقط باعده ای از سران وابسته وترسوومزدورحکومت هارااداره می کنندآنجاکه پای مردم باشدجایگاهی ندارند دیگرازدین می ترسنداروپااز دین می ترسدازدین گریزان است آنهادنبال این هستندکه حکومت هاراسکولاربکننداز حجاب از الله اکبر از نماز می ترسند، وهرچیزی که بوی مردم ودین داشته باشدآنهااز آن دوری می کنندوفرارمی کنند، آنهااز اربعین از عاشوراازمحرم از نمازجمعه می ترسندچرا؟ چون دراین هاهم دین است هم مردم است وانقلاب اسلامی مابه برکت امام هردوی اینها راباهم جمع کرده جمهوری اسلامی مردم واسلام مردم ودین تامردم ودین باهم هستندودرکنارهم هستندودشمن از این ملت واز این دین می ترسداز دینی که بتواند مردم رااداره کندازمردمی که به دین پایبندباشنداستعمارهراسان است وفراری است می بینیددرهیچ کجاتاب تحمل مردم راندارند؛ حتی درمناطقی که مردم دستشان خالی است چیزی ندارندمردم فلسطین چی دارند مردم افغانستان مردم یمن می بینیدآنهانمی تواندبه اهدافشان برسندآنهابه دروغ مارامتهم می کنندشماکینه توزهستیدشمادشمن سازید دشمنی درست می کنیدممکن است برای بعضی هاسوال باشدکه چراماباآمریکادشمنی می کنیم؟ پاسخ این خیلی روشن است باید ببینیم کی دشمنی راشروع کرده؟ آیاملت مادشمنی باآمریکاراشروع کرده؟ آیاسال سی ودوکه دولت ملی راساقط کردند ما شعار مرگ برآمریکامی دادیم؟ آیاآن سال هاماتسخیرلانه جاسوسی کرده بودیم؟ آیاآن سال هاامام مافرموده بود آمریکا شیطان بزرگ است؟ آمریکاهیچ غلطی نمی تواندبکند؟ آمریکادشمنی راشروع کرده ازسال سی ودوشروع کرده مردم ایران از خودشان دفاع کردندیک حکومت وابسته کثیف وپلیدی رادرایران مستقرکرده بودند، مردم ایران آن حکومت رااز خودشان دور کردندوبعد آمریکابه جان این مردم افتاددشمنی اش راتوسعه دادباجنگ باتحریم باشیطنت هااین آمریکای سلطه گرروحیه سلطه گری عامل اصلی دشمنی است طمع فراوان آمریکابه این سرزمین پرنعمت ریشه واساس دشمنی است که مانمی گذاریم اوبه طمعش برسد آمریکا امروز درهفتادکشوردنیابیش از هشتصدپایگاه نظامی دارد،آری ملت ماچون توانست لقمه چربی از حلقوم آمریکابیرون بیاورد آمریکا این قدرعصبانی وناراحت است باشد امروزآمریکاواروپابعداز چهل سال زورآزمایی باانقلاب ماروبه ضعف می روند و ما بحمدالله روبه قدرت وتوانمندی مادردههاموضوع بنیادین واساسی وعلمی وپژوهشی وتمدن ساز جزء اولین های عالم هستیم حتماً شما درگزارش هایی که چه صداوسیماوچه از رسانه های دیگرراجع به پیشرفت ایران مطرح می شودمطالعه کنیدببینیدایران کجابوده و امروز درکجاست چرادشمن این همه ناراحتی می کندآنهاکجایند؟امروزوضع آمریکارامی بینیدآقای ترامپ باکنگره به چه شرایطی افتاده اندیک ماه است دولت آمریکاتعطیل است وحقوق به کارمندانش نمی دهدبیش از هشتصدهزارکارمندآمریکایک ماه است حقوق نگرفته اندوجالب است بایک ماه حقوق نگرفتندصدای همه درآمده حالادرودبرمردم ایران وکارگران ایرانی که گاهی یک سال حقوقشان تأخیرمی افتدبازهم تحمل می کنندباز هم می تواندخودشان رااداره کنندآنهایک ماه حقوقشان به تأخیرافتاده دادشان بلندشده،کشوری که این همه ادعای ثروت وقدرت می کننداوضاع اروپاراهم می بیندشرایط فرانسه راشرایط انگلستان راچه زلزله ای درسیاست های انگلستان بوجودآمده این هادیگر امروزقدرتی نیستندکه بتوانندباانقلاب چهل ساله وشکوهمندماهماوردی بکنندمابه لطف الهی بالاترین دستاوردانقلاب مااستقرارحکومت اسلامی وحکومت ولایی دراین سرزمین الهی وولایی واسلامی است انقلاب مابرای ماچه کرده؟ حکومت اسلامی رامستقرکرده بااین شعارهابه کجارسیدیم؟ حکومت واسته وسلطنتی ووراثتی رابرداشتیم وبه جایش حکومت اسلامی آوردیم این کاربسیاربزرگی است که درتاریخ نمونه نداردماامروزدردهه پنجاه انقلابیم داریم وارددهه پنجاهم می شویم بایداین دستاوردبزرگ راخوب بشناسیم واین نعمت بزرگ راخوب از آن حفاظت وحراست بکنیم از مهمترین ارکان اسلام وانقلاب مااخلاق است برادران مادرطول این چهل سال کارسیاسی کاراقتصادی کارعلمی توی دانشگاه ها پژوهشکده هاخیلی کرده ایم الحمدالله، ولی درمسائل اخلاقی یک کمی عقب تریم دروغ وتهمت وخیانت ودنیاطلبی وتفرقه افکنی وکینه توزی بوی تعفن آن همه ماراآزار می دهدانقلاب اسلامی انقلاب اخلاق است به اخلاق بپردازیم به معنویت بپردازیم عطر خوش صداقت پاکیزگی محبت وحدت برادری آخرت گرایی خداوقیامت راتلاش کنیم بیافشانیم وازاین گلستان اخلاق اسلامی بوی های خوش ورنگ های چشم نوازی رابه منصه ظهوربرسانیم بزرگان مامردان اخلاق بودندامام مدرس اخلاق است هرکس از امام دم بزندبایددراخلاق پیشتازباشد، امروزیاران امام چون شهیدمدنی هاوآیت الله مشکینی هاوچمران هاورجایی هاو بهاالدینی ها و امثال آنهاهمه مردان اخلاق بودنداگرماراه آنهارامی رویم بایداخلاق راجدی بگیریم راه شهیدان رابایدبه اخلاق نگاه کنیم مااوایل انقلاب یادمان است مردم چقدربه هم مهربانی می کردیم به دشمنانی که ماگلوله می زدندگل می دادیم باآن اخلاق انقلاب راپیروز کردیم امروزضامن نگه داری این انقلاب همان عامل موجده انقلاب است همان کاراخلاقی زندگی اخلاقی شرافت مندانه پاکی%
بیست ونهم دی ماه براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی روز غزه است که بعداز جنگ بیست ودوروزه مردم غزه بااستقامت والهام از انقلاب ماپیروز شدندمااین روز رابه مردم فلسطین تبریک می گوئیم ومقاومت آنهارادربرابرصهیونیست می ستاییم آفرین وهمین طور حادثه اسف بارسقوط هواپیماکه منجربه شهادت وازدست روفتن جمعی از خدمتگزاران وعزیزان مادرارتش جمهوری اسلامی شدآن حادثه راهم اظهارتأسف می کنیم وبه روان شهدایشان درودمی فرستیم که یکی از آنهااز شهدای نیشابوربود شهید طاهری که به خانوادهایشان همراهانایشان تسلیت وتبریک می گویم .
سفرچهارروزه وزیر امورخارجه جناب آقای دکترظریف به عراق یک حرکت مثبتی بودمابارهاووقت های متمادی داریم دادمی زنیم بابااروپاراول کنیدآمریکاراول کنیدبه این کشورهای همسایه وهمراه مابه آن جاهایی که مثل ماهستندزندگی شان باماست وزبان ما را می فهمندبیشترتوجه کنید، آری مااگرچندکشورپیرامونی باهم ارتباطمان راقوی کنیم مبادلات اقتصادی مان رامی توانیم تحریم ها رابه راحتی دوربزنیم ونه تنهاتحریم هارادوربزنیم بلکه برای اقتصاددلار ومتکی به دلارآمریکاواروپامشکل درست کنیم مااین حرکت راگرامی می داریم وبه بازاریان عزیزعرض می کنم خداراناظربدانیداگرناظرین ازاصناف از اتحادیه هادیرمی آیندسراع شما یا می توانیدآنهارایک طوری سرشان راکلاه بگذاریدوفریبشان بدهیدولی خداهمیشه هست خدافریب نمی خوردحواستان باشد توی شرایط سخت این همه اجحاف نکنیدوگرانفروشی سیره ومسیرخودتان قرارندهیدخداراورضایت شهیدان وامام عصررادر نظر بگیرید.
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ »صدق الله العلي العظيم»* والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…