کد خبر: 2535

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ - ۱۷:۱۶

خطبه های نمازجمعه این هفته ۱۷/۸/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۱۷/۸/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول «اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله» اگر بخواهیم سعادتمند باشیم که می خواهیم راه و رسم آن همان راه ورسم پیامبران الهی که پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم گل […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۱۷/۸/۱۳۹۸ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله» اگر بخواهیم سعادتمند باشیم که می خواهیم راه و رسم آن همان راه ورسم پیامبران الهی که پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم گل سرسبد همه آن ها و خاتم همه پیامبران الهی است به راه ورسم پیامبر عظیم الشأن مان توجه کنیم خصوصاً مسئله اخلاق پیامبر(ص)که در هفته گذشته هم اشاره کردم که خداوند از اخلاق پیامبرما تعریف کرده «إِنَّکَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظيمٍ» رفتارمهربانانه پیامبر با اطرافیانشان که توأم با کرامت انسانی وهمان اخلاق کریمانه ورعایت حدودو شرایط دینی وقوانین الهی بوده، ماهم باید به پیامبر مان تأسی کنیم او برای ما الگو و اسوه است پیامبر عزیز اسلام اخلاقش سرآمد بودو همه مردم حتی قبل ازپیغمبری اش درچهل ساله قبل ازبعثت هم مردم اورا به متانت واخلاق وامانت ودرستکاری وراستی و صداقت می شناختندوقتی که پیامبر الهی شداین ویژگی هابسیاربسیار برجسته وارزشمندشدبعضی فکرکرده اند یا فکر می کنند اخلاق همان قانون است اگر کسی به قانون عمل کندآدم متخلقی است در میان دانشمندان وفلاسفه اسلامی وغیراسلامی هم این نظریه بسیارمعروف است ومطرح است علمای علم الاخلاق و فلاسفه بزرگ که در زمینه فلسفه اخلاق نظریه پردازی کرده اند فکر کرده انداخلاق غیرازاخلاق همان قانون است اگرکسی به قوانین عمل کند متخلق است ازآن جمله کسانی که یک چنین تصوری داردکه نام‌معروفی داردو خیلی هابا این نام آشنا هستیم هگل است ازفلاسفه معروف غرب است می گویداگرانسانی باقصداینکه قانون را احترام کند به قانون عمل بکند این اخلاق است این آدم متخلق است اخلاق عمل به قانون به قصدپیوندیک جزازجامعه به کل جامعه که محل این پیوست قانون است اگریک کسی بااین نیت به قانون عمل بکنداین اخلاق است؛ گرچه در مقابل اواستاداو و بزرگترازاووپیشترازاوکسانی فرموده اندکه نخیراخلاق باقانون فرق می کندمادوطورتکلیف داریم این نظریه کانت است یک تکلیف داریم قانون است به قانون باید عمل کنیم همه بایدبه قانون عمل کنیم اگرکسی تخلف قانونی بکندمحاکم قضایی اورا مجازات می کنندویک تکلیف هم تکلیف عمل به فضیلت هاست عمل به اخلاق است پاسخگویی به وجدان اخلاقی است پاسخگویی به درون خود انسان است که محکمه اووجدان اخلاقی است اگرشماازجاده عبور می کردیددیدید یک نفری تصادف کرده افتاده وسط جاده اعتنانکردیدوبه راه خودتان ادامه دادیدشما خلاف قانون نکردی به قانون کاری نداری قانون شما را نمی تواند محاکمه کنداما همین که رد شدی وجدان اخلاقی شماراسرزنش می کندشمارا محاکمه می کندچرانایستادی؟چراکمک نکردی؟چرا نجاتش ندادی ؟ این تازنده هستیم این وجدان اخلاقی برای این قضیه ما را بازخواست می کندهرلحظه که یادمان بیایدهرزمان که ازآن جاده عبور کنیم غصه می خوریم ناراحتیم که چراعمل نکردیم؟این اخلاق است این که بایستیم به یک بینواکمک کنیم اخلاق است این اخلاق مسئله بسیار مهمی در زندگی انسان هاست مکتب مترقی ومتعالی اسلام که درودخدا برآورنده این مکتب حضرت محمد(ص) اینطور می فرمایند”قوانین برای سامان دادن جامعه است برای نظم و انضباط جامعه است برای رعایت حقوق دیگران است برای این است که حقوق متضاد نشود و با هم برخورد نکندواختلاف حقوقی پیدا نشود” اما اخلاق برای تربیت انسان است اخلاق برای تعالی انسان است اخلاق برای این است که انسان رشد بکندبه صفات بالنده انسانی برسدوتکامل پیداکنددرخانه زن وشوهراگرفقط به قانون عمل کنندزن بگویداین وظیفه من است آن هم وظیفه تو مرد بگوید این وظیفه من است آن هم وظیفه تووهردو به وظیفه عمل بکنند اما اخلاقی نباشند به هم سلام نکنند به هم احترام نکنند به هم محبت نکنند احوال همدیگررانپرسند به یکدیگر رسیدگی نکنند این زندگی قانونی هست اماجهنم است آن جاکه قانون باشد ولی اخلاق نباشد زبری و زمختی وخشونت است به اداره ای وارد می شوید کارمنداداره با اخم وتَخم و ناراحتی واوقات تلخی کارشماراراه می اندازدبه قانون عمل می کند اما شماازمراجعه به اولذت نمی برید اما اگر همان کارمندکار شما راراه بیاندازد اما احترام هم بکند به شما محبت بکند سلامتان بکند جواب سلام شما را بدهد لبخندی به شما بزند این اخلاق است ببینیدچقدر با هم فرق می کند یک پلیس ممکن شما را جریمه کند قبض جریمه رابه شما بدهد با اخم و تَخم و ناراحتی به قانون عمل کرده امایک پلیس همان کاررا می کندهمان جریمه تان می کنداما سلامتان هم می کندخدا قوت به شمامی گویدبه شمالبخند می زندمحبت می کنداین اخلاق است این اخلاق چیزی است که پیامبرعزیزاسلام فرمود«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاقِ»من مبعوث شدم مکارم اخلاق راتکمیل کنم تمام کنم تازندگی‌ها شیرین بشودتا زندگی انسان با نشاط بشودتا زندگی خوش بشودوزندگی ازآن سختی و زمختی که دارد خارج بشود؛ این اخلاق که این همه به آن توجه شده امیرالمؤمنین علیه السلام دریک سخنی فرمودند«العدل انّك اذا ظلمت انصفت و الفضل انّك اذا قدرت عفوت» قانون این است اگربه شماظلم کردندبا انصاف ظلم آنها را جواب بدهید«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ»به شما یک سیلی زد یک سیلی طلبکاری این قانون است ‌قصاص می‌کنی کسی رافحش می دهی قصاص می کند«لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ياأُولِي الْأَلْبابِ» این قانون است قانون هم البته مهم است قانون هم جامعه را نگه می دارد عمل به قانون در واقع میخ هاوطناب هایی است که خیمه جامعه راحفظ می کند اگه قانون نباشد عمل نکنیم به قانون جامعه به هم می پاشد اما اگر همانی که ظلم کرد وسیلی زدومن می‌توانم انصاف کنم ویک سیلی به او بزنم و قانون را پیاده کنم اگرعفوبکنم این اخلاق است اگریک کسی کسی را کُشت صاحبان دم قصاص بکنند قانون است حقشان است اما اگر صاحبان دم عفو بکنند بگذرنداین اخلاق است واخلاق چیزی فراتروبالاترازقانون است این باعث تربیت انسان می شود آن باعث این می شود که جامعه ثبات پیدا بکندوالبته قانون رابایدبااخلاق اجراکنیم این که قرآن فرمود« لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌»ما قصاص راگذاشتیم اماامیدواریم شما با قصاص آدم بشوید با قصاص تقوا پیشه کنید با قصاص بیدار بشوید ودست از جرم و جنایت برداریدوبه یکدیگرمحبت کنیدبه جای خشونت محبت را بیارید « ياَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلَي الحُرُّبِالحُرِّوالعَبدُبِالعَبدِوالاُنثي بِالاُنثي فَمَن عُفِي لَهُ مِن اَخيهِ شى‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ واَداءٌ اِلَیهِ بِاِحسنٍ» خدا قصاص راگذاشته حُربه حُرعبدبه عبدمردبه مرد زن به زن قصاص کنید عیبی ندارد امااگر کسی مردانگی کردوعفوکرداوکار بزرگی انجام داده، عفو بکنیداین تخفیفی ازرحمت الهی«ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ»این اخلاق می شوددر این جامعه اخلاق بر قانون غلبه پیدا می کندبا اینکه قانون هم حفظ می کند اما اخلاق درآن قالب می شود و اخلاق مقام برتری می گیرد امیرمؤمنان علیه السلام در یک عبارتی فرمودند«اَلْكَريمُ يَری مَكارِمَ اَفْعالِهِ دَيْنا عَلَيْهِ يَقْضيهِ» آدم صاحب مکارم اخلاق حس می کندکه با کرامت برخورد کردن به مردم دینی است از مردم به گردن اوعفوکردن طلبکاری مردم از اوست؛ اگرعفو نکند به مردم بدهکاراست اگر اخلاق نورزدبه مردم بدهکاراست گرچه ممکن است ازنظرمالی طلبکار باشد درحدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که کسی درمحضر امام صادق ازکسی شکایت کردگفت آقا فلانی خیلی آدم این طوری وآن طوری است اذیت می کندبداخلاقی می کند تندی می کند در همین حین که داشت صحبت می کردآن نفر وارد محضرامام شد امام طلبش کرد گفت بیاببینم رفت خدمت امام، امام فرمود:چه کردی که این شکایت می کندگفت آقا هیچی من پول به او قرض داده ام الان آمده ام پولم رابگیرم سررسیدش رسیده پولم را نمی دهدامام فرمود خیلی خوب پولت را بگیر مطالبه پول تو بکن ولی با اخلاق چرا تندی کردی؟ چرا داد زدی سرش چرا تحقیرش کردی؟ چرا بد گفتی به او؟ گفت آقا طلبکارم طلب مرانمی دهد امام فرمود خوب ندهد انسانیت کجا رفت کرامت اسلامی وشیعه گری توکجارفت مگربخواهی پولت را بگیری به هر قیمتی بایدپولت را بگیری ولو خودت رانابود کنی ولو اخلاق و کرامت انسان را زیرپا کنی این همین جمله ای است که امیرالمؤمنین(ع)فرمودیعنی آن بدهکار یک طلب از شما دارد اخلاق است اواز شما طلب دارد با اخلاق بااو رفتار کنیدباکرامت بااورفتارکنید شما هم ازاویک مطالبه داری پولت است اوپول شمارا بدهدشما هم به اواحترام بکن حالااگراوپولت راندادشما باید به اوبی احترام کنی؟ توهین کنی فحش بدهی بد بگویی غیبتش بکنی نه؛ اخلاق خیلی مهم است اخلاق خیلی مردانگی می خواهداخلاق خیلی پهلوانی می خواهدپهلوان های واقعی آنهایی هستندکه این اخلاق رارعایت می کننددراخلاق پهلوانان ماجوانمردان مانگاه کنیدآن که عفو می کندآن که حق خودش را می دهد و می گذرداینها ازمسائل مهمی است که اسلام به آن سفارش می کند.
خدایا به حق پیامبرت ما را به این مکارم اخلاقی مزین بفرما! خدایا اخلاق را زینت زندگی ما قرار بده! اخلاق راوسیله آرامش ما قرار بده!مارا بااخلاق اسلامی مان رشد و تعالی ببخش!خدایا فرج امام زمان(عج) برسان! قلب مقدسش را از ما راضی بگردان! رهبر عزیز مارا برای ما حفظ بفرما!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم»
خطبه دوم
«عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوی الله» ان شاءالله خداوند متعال همه ماراکمک کندکه بتوانیم این دستورات اخلاقی پیامبر عظیم‌الشأن را اجرا بکنیم می بینید که کار پیامبر(ص)چقدرسخت بوده رعایت اخلاق چقدر سخت است آدم به کسی که به اوظلم کرده اوراعفوکند به کسی که با آدم قهرکرده آشتی بکند به کسی که به آدم کمک نکرده آدم کمک بکندخیلی کار سختی است واین پهلوان و قهرمانی می خواهدکه تربیت شده مکتب پیامبرعزیزاسلام باشدآن چیزی که پیامبر(ص) فرمودند «شَیَّبَتنی سورَةُ هودٍ» سوره هود من را پیر کردگفتند چرا آقا؟ فرمود برای این آیه که فرمود«فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ»پیامبر دربرابرسختی هابدی ها استقامت کار خودت و همراهانت من نگران امتم هستم نتوانند صبر کنندبتوانند این اخلاق با کرامت را واین کریمه مهم اخلاقی را که صبرواستقامت است به جا بیاورند، امیدوارم انشاءالله این توفیق راخدا به ما بدهد با اخلاق مان پیامبر را خوشحال کنیم.
هفته وحدت است به مناسبت اینکه دوازدهم ربیع به نقل اهل سنت وهفده ربیع به نقل مورخین شیعه میلادپیامبرعظیم الشأن حضرت محمد(ص)است این هفته هفته وحدت نامیده شده درواقع سیاست راهبردی مهم ائمه مادر دوران حضور درآن ۲۵۰ ساله حضورشان همین وحدت امت اسلام بوده حفظ وحدت امت اسلام با اینکه بسیاری ازکارهایی که انجام می دادند بلکه اُس واساس خلافتی که به وجودآمدائمه با آن مخالف بودندامادرعین حال اجازه ندادندآنها وسیله ای شوندبرای شکاف واختلاف درامت اسلام به پیروانشان اجازه ندادندبا اهل سنت درگیر بشونددعوادرست کنندشیعه سنی را بکشدوسنی شیعه را بکشدامامان با این مخالفت کردند به سختی با جدیت همان چیزی که امروزهم مابایداین رارعایت کنیم درست است ما عقایدی داریم آنهاعقایدی دارندمامقدساتی داریم و آنها مقدساتی ‌دارندامادرعین حال بااحترام به مقدسات یکدیگرمی‌توانیم وحدت خودمان راحفظ کنیم امروزاین سفارش امام عسکری علیه السلام درهمین روزهاکه روزشهادت امام عسکری بودوکارامامت راواگذارکردندبه فرزند برومندشان حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله وسلامه علیه درضمن سفارش به تقوا درضمن سفارش به امانت داری به صداقت سفارش می کنندبا همسایه خوش رفتار باشیدبااهل سنت نماز بخوانیدبرجنازه آنها حاضر بشویدازمریض های آنهاعیادت کنیدکه این کارشما باعث آبروی ماست این سفارش ازامام یازدهم درآن شرایطی که کار به امام مهدی واگذار می شودودوران غیبت شروع می شود سفارش بسیارمهمی است که باید ما به آن توجه کنیم می‌بینید امروز دشمنان ماازوحدت ما ناراحتند،تلاش می کنندبین ایران و عراق دعوا باشد بین ملت عراق، کُرد و عرب دعوا باشد بین شیعه وسنی دعوا باشدیادتان است امام عظیم در این کشورچندگروه وچند طایفه ای ایران عزیز وبزرگ چه خشت بنای مهمی راگذاشتند؟ آن هفته وحدت اعلام کردند در این کشور کُرد است بلوچ است ترکمن است عرب است اقشارمختلف اقوام مختلف مذاهب مختلف اماهمه درکنارهم جمهوری اسلامی درست کرده ایم همه باهم در انتخابات شرکت می‌کنیم رئیس جمهور،نمایندگان مجلس همه پایبند به قانون اساسی؛ این وحدت وبرادری باعث خشم دشمنان ماشده، الان درعراق و سوریه و لبنان وفلسطین تلاش می کننداین وحدت رابه هم بزننددرایران هم همین طورماباید بدانیم یک راهبرد اساسی مابرای پیشرفت برای توسعه برای موفقیت مسئله وحدت است راه درست یک راه بیشترنیست ومن خصوصاًبه وحدت درمیان خودمان هم اشاره کنم خودنیروهای شیعه، خودشیعیان خود نیروهای مذهبی انقلابی حزب اللهی وحدت یک استراتژی برای موفقیت هاست وحدت یک راهبرد سیاسی واساسی برای همیشگی است؛ گاهی برای حفظ وحدت آدم باید سکوت کندگاهی برای حفظ وحدت آدم بایدبه میدان نیاید گاهی برای حفظ وحدت آدم بایددیگران رابرخودش مقدم بدارد اگه می خواهیم وحدت باشد باید فداکاری کنیم باید نگاه کلی داشته باشیم مابایدتلاش کنیم چه درعرصه سیاسی چه درعرصه های اقتصادی وتولیدی حتی درعرصه های مصرف با هم متحد بشویم جنسی ایرانی مصرف کنیم این عرصه وحدت است با هم متحد بشویم تولیدکشور را بالا ببریم گروههایی درست کنیم برای حمایت ازتولیدبا هم متحد بشویم مصرف راکم کنیم محله به محله مسجد به مسجدمجتمع های مسکونی با هم قرارداد بگذاریم برق مان،گازمان، آب مان راکم کنیم این هاهم می تواندوحدت ایجادکندیک جمعی جلسه دارید جلسه قرآنی باهم داریدبا هم قراربگذاریدتولید کنیدازتولید حمایت کنید مصرف راکم کنیداین ها هم کمک به اقتصاد است هم مسائل اخلاقی درکنارآن بوجود می‌آیدوحدت در مقابل دشمن خصوصاًکه امروزآمریکایی‌هاواروپایی‌هاباعهدشکنی وپیمان شکنی دنبال این هستندکه کشورما را در مضیقه قرار بدهندبحمدالله هم تصمیم دولت ونظام بر این است که دیگرکشوررامعطل امروزو فردای آمریکاواروپای هانکنندیک سال برای آمریکا صبرکردیم بس است شش ماه برای اروپایی هاصبرکردیم که برگردندبه برجام وبه تعهداتشان عمل کنندبس است زمان آن رسیده کشورراازمعطلی دربیاوریم چهارسال معطل شدیم ازبرجام تابه امروزوخسارت زیادی کشور ماازنظرعلمی وپیشرفت دراین سال هادیده الان وقت آن رسیده جبران کنیم اگرهمه اش رانتوانیم جبران کنیم از نصف ضرر هم برگردیم منفعت است،
بحمدالله دراین گام چهارمی که دولت برداشت واقدام کرده انشاءلله ازفرداشنبه آن طوری که اعلام کرده اندسایت راهبردی فُردو برای برخورداری ازآخرین استانداردهای دفاع غیرمتقارن فعال می شودوانشاالله آن تمهیدی که دشمن فراهم کرده بودکه ما تا پانزده سال این سایت راواین صنعت رامتوقف کنیم امروزبعدازپنج سال دوباره برمی گردیم وده سال جلوترازآنچه دشمن انتظار داشت آن را فعال می‌کنیم و ما امیدواریم ان‌شاء‌الله شاهدتزریق گازبه بیش ازهزاردستگاه سانتریفیوژباشیم وتولیدمارابه ۹۵۰۰ سو انشالله برسانداین دانشمندان مااهل فن مامی فهمنددشمنان مامی فهمنداین چه قدرتی است این چه توانایی علمی است که در کشور ما بحمدالله بوجود آمده ما این کارهارا البته زیرنظر آژانس بین المللی انجام می دهیم امابایدبدانندهم مسئولین ما می دانند هم مردم ماو هم دشمنان مابدانندمااجازه نمی‌دهیم بازرسان هر غلطی دلتشان می خواهددر این جا انجام بدهند باخودشان مواد آلوده بیاورند در کارگاه های ماوصنایع مابگذارندوبعدسازمان انرژی اتمی بین المللی راعلیه ماتحریک کنندکه اینها دستگاهایشان آلوده است دیدید همین یکی ازاین گزارشگران تیم های گزارشگرکه فرستاده بودندهمین کارراکرده بودکه بحمدالله سربازان گمنام ما دانشمندان ما دست اندرکاران ما او را فهمیدندشناختنددستگیرکردند،بایدمواظب باشیم همه ما مسئولین ما بداننداین هایی که می آیندبرای بازرسی برای خدا نمی آیند هیچ بعید نیست که بعضی ازآنها جاسوس باشدخائن باشندبایدبا این دیدنگاه کنیم و به آنها کارراتحویل بدهیم باید تولید ملی رابالا ببریم، امسال سال رونق تولیداست که رهبرعزیزمان فرمودند؛ من همین جا عرض می کنم به عزیزانمان به مسئولین به کسانی که دست اندکار تولیدهستند در صنعت در بخش های مختلف امسال دیگرنباید ماکارخانه ای داشته باشیم که متوقف شده باشدسال رونق تولیدیعنی چه؟یعنی مسئولین یعنی سرمایه گذاران یعنی صاحب صنایع تلاش کنیدیک کارخانه هم متوقف نشودیاتولیدش پایین نباید باظرفیت کم کارنکند، یک متقاضی نبایدباشد که به خاطریک امضاکارش چند ماه عقب بمانداین سفارشات رابایدجدی بگیریم وماانشاالله امیدواریم که دراین زمینه امسال سال خوبی باشدوآخرسال بتوانیم یک گزارش خوشحال‌ کننده به رهبرعزیزمان بدهیم به کسی که مااورانایب امام زمان(عج) می دانیم الان در دوران غیبت هستیم الان بحث غیبت شروع شده دردوران غیبت فقیه جامع الشرایط جای امام نشسته؛رضایت اورضایت امام زمان است؛ناراحتی اوناراحتی امام زمان است ماهم که همه بحمدالله شیعه هستیم دوست داریم امام زمان ازما خوشحال باشددعامی کنیم خدایاقلب امام زمان از ماراضی کن ازکجا بفهمیم قلب امام زمان از ماراضی است یانه؟ یکی از راه هایش همین است اگررهبرمانایب امام زمان از ماراضی بودمعلوم می شود امام زمان هم راضی است امسال که فرمودندرونق تولید مهم است بایدخبر های خوشی از همه جای کشورخصوصاً ازشهرهایی مثل نیشابورکه درولایت مداری درشیعه گری درصنعت درتولیدبحمدالله رتبه بالایی داردبایدخبرهای خوشی به رهبر عزیزمان داده بشود؛ و انشالله خوشحال بشودهمانگونه که مابایددردانش علم هواوفضا قوی باشیم دردانش هسته‌ای قوی باشیم جنگ‌های آینده جنگ زمینی نیست که لشکری بیاد ازشمال بیاد به جنوب برودوازجنوب به شمال برودنه جنگ های آینده جنگ‌های هوایی است اول بمباران فکری می‌کنند اختلاف می‌اندازند دعوا درست می کنندبعدهم مراکزحساس موردنیازمردم رامثل نیروگاه هارا مثل کارخانجات رامثل سیلوهای گندم وغلات رااینهارا بمباران می کنندتامردم گرفتارچه کنم چه کنم بشوند وبه جان هم بیفتند وآن وقت دوباره باتبلیغات ماهواره‌ای ورسانه‌ای افرادی راکه می‌خواهنددرکشورهاسرکارمی آورندجنگ آینده اینطوری است هیچ نیروی نظامی ممکن است واردکشوری نشودلذا هوشیاری می طلبدبیداری مارامی طلبدحواسمان جمع باشدکه انشالله دشمن را بشناسیم با هم وحدت داشته باشیم برادری وهمکاری بکنیم.
متأسفانه دیشب شنیدید زلزله مهمی رادرغرب کشورآذربایجان شرقی داشتیم شهرستان‌های میانه وبستان‌آباد که من تسلیت عرض می کنم به پنج خانواده ای که عزادار شدندودویست سیصد نفرمجروح شدند؛ البته خدمات بحمدالله فوری به آنجارسیده باید تشکر کنیم از هلال احمر از مسئولین استان و همه کسانی که خودشان رارساندند درکنار مردم آسیب دیده انشالله که خداوند متعال این بلایا را ازامت و ملت ما دور بکند.
اولین اقامه نمازجمعه توسط پیامبرعزیز اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم درشانزده ربیع الاول سال اول هجری در مدینه اتفاق افتادکه ما خدارا شاکریم که این سنت پیغمبر(ص)راامروز داریم اجرا می کنیم نماز جمعه ای ها قدر این را بدانید پیامبر نمازجمعه را در راهی که می رفتندازروستای قبا به شهرمدینه نمازجمعه را در وسط راه خواندندو نماز جمعه این قدرمهم است که تأکیدات فراوانی پیغمبر(ص) به نماز جمعه داشتند.
شهادت سردار سرافرازحسن طهرانی مقدم طراح بزرگ موشکی ایران را هم گرامی می‌داریم به روان پاک او وهمه شهیدان مان درودوسلام وصلوات می فرستیم.
خدایا امام و شهیدان مان را غریق رحمتت بگردان! اموات ما را از این دعای مابهره مندبگردان! به حق محمد و آل محمد(ص) فرج امام زمان(عج) برسان! رهبر عزیز ما را برای ما حفظ بفرما!دست های خائن تفرقه افکن را قطع گردان! وحدت و عزت و نشاط و برادری در میان ما افزون گردان!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم»والسلام علیکم وحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان خرسان رضوی شد

ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور ستاد برتر استان…

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان

میزخدمت مشاوره وکالت ازنیروهای زبده وموردتاییددادگستری شهرستان درقسمت…

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار

میزخدمت مشاوره مذهبی درقسمت خواهران نمازگذار درروز جمعه…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…