کد خبر: 1541

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۸:۳۳

خطبه های نمازجمعه این هفته ۱۳۹۷٫۱۰٫۷به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۰۷/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول «عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» همه شماخواهران وبرادران وخودم رابه رعایت تقوای الهی سفارش می کنم همان تقوایی که امیرالمؤمنین(ع) بسیار به آن سفارش می کردونگران این بودکه نکنددراین فرصت چندروزه دنیازندگی ما و […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۰۷/۱۰/۱۳۹۷به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» همه شماخواهران وبرادران وخودم رابه رعایت تقوای الهی سفارش می کنم همان تقوایی که امیرالمؤمنین(ع) بسیار به آن سفارش می کردونگران این بودکه نکنددراین فرصت چندروزه دنیازندگی ما و عمرمابه بارننشیندوثمره تقوانصیب مانشوداینکه مرتب سفارش می کردند«عبادالله العمل العمل»مردم بندگان خداکار درست! عمل صالح کارخوب دست شماراپُرمی کندوثمره عمرشماونتیجه چندروززندگی شمامی تواندباشدکسی که عمری راطی کندوروزآخرعمرازنظرعمل صالح دستش خالی باشدعمرخودش راهدرداده وعمراوبه نتیجه نرسیده«عبادالله العَمَلَ العَمَلَ،ثُمَّ النِّهايَةَ النِّهايَةَ» مردم به آخرکارفکرکنیدبه عاقبت کاربیاندیشیدبه عاقبت به خیری بیاندیشیدبه این مسایل گذراهوس های گذراسختی های گذرانگاه نکنید«ثُمَّ النِّهايَةَ النِّهايَةَ»پایان کارراببینیدآن روزی که پرونده عمل مارامی بندند به آنجانگاه کنید«والاستِقامَةَ الاستِقامَةَ»مردم برای اینکه پرونده خوبی داشته باشیداستقامت کنیدصبرکنیدالصبراز سفارشات امیرالمؤمنین(ع)است«الورع الورع»مردم از حرام پرهیزکنیدفرارکنیدحرام آتشی است به جان شما به زندگی شما، ازآن دوری کنیدهمان گونه که ازآتش دنیافرارمی کنیداز حرام که نتیجه اش آتش آخرت است فرارکنید و بترسید «إِنَّ لَکُمْ نِهَایَةً فَانْتَهُواإِلَى نِهَایَتِکُمْ»شمایک پایان کاری داریدبه آن پایان کاربیاندیشیدنگاه کنیدببینیدکجاپایان عمرتان با چه شرایطی تمام می شودمهلتی که خدابه همه ماداده ببینیم ازاین مهلت چگونه استفاده می کنیم«وَإِنَّ لَكُمْ عَلَماًفَاهْتَدُوا بِعَلَمِكُمْ» مردم خداوندبرای شماپرچم گذاشته علمدارگذاشته پیشروگذاشته امام گذاشته به اونگاه کنیدودنبال او حرکت کنیدبی راهه نرویدراه راگم نکنید«فإِنَّ لِلاْسْلاَمِ غَایَةً فَانْتَهُوا إِلى غَایَتِکُمْ»خدااین دین راکه فرستاده بی هدف که نیست می خواهداز این دین یک نتیجه بگیردنتیجه این دین بااین همه رنج وسختی هایی که کشیده شده برای حفظ ونشرآن نتیجه آن باید انسانیت ماباشدمیلیون هانفرهزاران نفرصدهاهزارنفرمیلیارهانفربایدبااین دین درست بشونداصلاح بشونداین دین راخدا فرستاده که ماراشفابدهدمرض های ماراعلاج بکنداین همه داروبخوریم این همه داروخانه باشدبازهم مامریض باشیم بازهم ماخوب نشویم اصلاح نشویم «وَاخْرُجُوا إِلَى اللهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَقِّهِ، وَ بَیَّنَ لَکُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ»آن چه خدابرشماواجب کرده باآنهابرویدبه سوی خدابانمازخداراملاقات کنیدبامال حلال خداراملاقات کنیدبابندگی خداومهربندگی خدا، خدارا ملاقات کنیدوظایفتان رابه دستتان بگیریدمثل یک دانش آموز موفق که تحصیلاتش راخوب انجام داده مشق هایش راخوب نوشته کتاب هایش راخوب خوانده روزی که برمعلم واردمی شودخوشحال ومسرور است که من کارهایم راانجام داده ام این طوری به سوی خداحرکت کنید«ثُمَّ إِیَّاکُمْ وَتَهْزِیعَ الاْخْلاَقِ»برشمابادکه نکندبااخلاق درهم شکسته بسته برخداوارد بشوید اخلاق مان رادرست نکرده ایم به ملاقات خدابرویم اخلاق راکه فطرت ماست امانت داری راستی صداقت وفاداری این هاانسانیت ماست خدامارابه این مدرسه فرستاده به این دانشگاه فرستاده که درس بخوانیم ملا ودرس خوانده وصالح به ملاقات خدابرویم نه اینکه وقتی به ملاقات خدابرویم نه اخلاق درستی نه عمل درستی شرمنده وشرمسار مثل آن پدری مؤمنی که بچه اش رامی فرستدبرای درس خواندن می فرستدبه تهران می فرستد به خارج که این درس بخواند باسوادبشودبرگرددآبرودرست کندعزت درست کندزندگی درست کندآدم بشودبعداز چندسال خرج وهزینه برمی گردد یک توله سگی هم بغلش است یک سروظاهرناجورو وضع ناجوری هم برای خودش درست کرده می آید درخانه بابا، بابا که منتظر بوداین بامدرک فلان وفلان برگرددحالا بایک توله سگ توی بغلش آمده خانه بابا این باباچه خاکی به سرش می تواند بکند؟ خداوندمارابه این دنیا وبااین دین وبااین دستورات به این مدرسه واین دانشگاه فرستاده که انسان بشویم اخلاق مان رادرست کنیم نه اینکه تغییراخلاق بدهیم بافطرت پاک مارافرستاده حالااین فطرت راآلوده کنیم؛ این فطرت راخراب کنیم، این فطرت رانجس کنیم، بعدبرگردیم پیش خداچه جواب خدارامی خواهیم بدهیم؟«واجعلو اللسان واحدا» امیرالمؤمنین(ع) فرمود:اگرمی خواهیدبه این برسیدزبانتان رادرست کنیدحرفتان راباعملتان مطابق بکنیدوقتی می گویید «اشهدان لااله الا الله»راست باشدوقتی می گویید«إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعینُ»راست باشد،وقتی پیشگاه خدامی ایستید می گویید خدایا من بنده توهستم «عبدک الذلیل»واقعاًبنده خداباشیم «فان هذاللسان جموح بصاحبه»این زبان این شهوت گفتن این که راحت آدم می تواندراست ودروغ راغیبت وتهمت وهمه این هاراسرهم بکندموجودسرکشی است دراختیار ماست«وَاللَّهِ ماأری عَبْداً یتَّقی تَقْوی تَنْفَعُهُ حَتَّی یخْزِنَ لِسانَهُ» امیرالمؤمنین(ع) قسم می خورد«والله»به خداقسم هیچ بنده ای به تقوای نافع نمی رسدمگر اینکه زبانش راحفظ کند، زبان یله ورهاآدم به دین وتقواوانسانیت نمی رسدمراقب زبانمان باشیم هرچی می گوییم باورمان باشددرست باشدمواظب قلم مان باشیم حالازبان دراین جامرادهمین تکه گوشتی که دردهان ماست منحصربه این نیست قلم هم زبان ماست امروزاین پیامک هافضای مجازی هم زبان ماست پخش شایعات وامثال این ها که درفضای مجازی می شودهمه از زبان مامحسوب می شود خیلی باید مراقب باشیم«اَللّـهُمَّ اجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما»خدایااین زبان ماراهمیشه به ذکرخودت آماده وآغشته بگردان!خدایاتوچراغ هدایت برافروختی، توکشتی نجات برای مافرستاده ای مارادتلاطم زندگی درطوفان هادرفتنه هادرگردوغبارشبهات برای ماچراغ فرستادی تانگاه کنیم برای ماکشتی فرستادی تانجات پیداکنیم آن حسین ابن علی(ع)آن امامت وولایت است که « بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلالَةِ»خون حسین برای روزی است که مابیدارباشیم مانجات پیداکنیم مابه چراغ نگاه کنیم ماحواسمان باشددراین فتنه هاوطوفان هاراه راگم نکنیم همین جاروزجمعه ودراین جمع نورانی وباصفاروز زیارتی ابا عبدالله(ع)سلام عرض می کنیم به محضرمولایمان اباعبدالله والسلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین(ع) خدایا به آبروی اباعبدالله ماراهدایت بفرما!« اللَّهُمَّ اهْدِنِا مِنْ عِنْدِكَ وَ أَفِضْ عَلَيَنا مِنْ فَضْلِكَ وَ انْشُرْعَلَيَّنا مِنْ رَحْمَتِكَ‏ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّنا مِنْ بَرَكَاتِكَ»«اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْرا»
«اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ واَبلَغَ الموعظه کِتَابُ اللَّهِ الحَکیم»«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» ْ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿۱﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿۲﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿۳﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿۴﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۵﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿۶﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿۷﴾
«صدق الله العلي العظيم»

خطبه دوم
«اوصيكم عبادالله ونفسي بتقوي الله»« اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیء»درگذشت عالم مجاهدفقیه والامقام مجتهدانقلابی وولایی حضرت آیت الله سیدمحمودهاشمی شاهرودی راتسلیت عرض می کنم به محضرامام زمان(ارواحنافدا)همه علمامراجع حوزه های علمیه مردم عزیزوانقلابی کشورمان ایران عراق وخاصه به رهبرعزیزکه یک یارعالم مجتهدووفادارراازدست داده اندبه همه تسلیت عرض می کنم آیت الله سیدمحمودهاشمی شاهرودی که ازنخبگان حوزه علمیه نجف واز اساتیدبرجسته ونظریه پرداز فقه نوین درحوزه علمیه قم بودضایعه بزرگی است رحلت ایشان ودرگذشت ایشان ایشان بااینکه درقدوقامت مرجعیت بودامامثل یک سرباز وفاداربه امام ورهبری وولایت خدمت می کرد، درپست های مختلف درقوه قضائیه درشورای نگهبان درمجمع تشخیص مصلحت درمجلس خبرگان درکرسی درس حوزه علمیه قم خداوندان شاءالله بردرجات اوبیافزایدواوراباشهداواجدادطاهرینش محشورکندوهمین طورجاداردکه کشته شدن جمعی از دانشجویان عزیزمان رادردانشگاه آزادتهران تسلیت بگوئیم وبرای آنهاهم علودرجه بکنیم ان شاءالله فرداساعت ده تانمازظهردرمسجدجامع برای آیت الله هاشمی شاهرودی مجلس برگزارمی شودمؤمنین خصوصاً ادارات نهادهاعلمافضلاو طلاب وهمه علاقمندان به سیادت وعلم وانقلاب ان شاءالله درمراسم کنند.
مادرآستانه نهم دی هستیم روزبزرگ،روز بزرگی که شایددرآینده تحلیل گران ومورخان بتوانندبزرگی آن روزرا بشناسند وبشناسانندآن روزکه درواقع روزغدیربودروزی بود«اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً » آن روزی که «يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ دينِكُمْ»آنهایی برای انقلاب مانقشه می کشیدندنقشه کشیده بودندبیست سال نقشه کشیده بودندکه دریک بزنگاه خاصی انقلاب راضربه بزنندآن روزدرآن فتنه هشتادوهشت به میدان آمده بودند تمام قوایش رادشمن جمع کرده بود«الشَّيْطَانَ جَمَعَ حِزْبَهُ وَ رَجِلَهُ» تمام پیاده وسواروسواره نظامش رابه میدان آورده بودسلطنت طلب ها منافقین گروهک های ملحدناراضیان اعدامی هافراری هادزدهاغارتگران انقلاب وهمه آن کسانی که از انقلاب ضربه خورده بودندبه علاوه عوامل دست نشانده آمریکاودیگران همه آمده بودندمتحدوجمع شده بودندبرای اینکه به انقلاب ضربه بزنندویادتان است حالا شاید جوانترهایواش یواش یادشان نباشدامانوع جمعیتی که الان درخدمت شماهستندیادتان است آن روزهای سخت وآن روزهای سنگین آن روزهامردم از خودشان فرهنگ نشان دادندآفرین؛ مردم از خودشان شعورسیاسی ورشدسیاسی بالانشان دادندآفرین براین مردم، آن روز روزی نبودکه بگوئیم مثل اوایل انقلاب مردم نمی دانستند می خواهدچه بشودانقلاب یعنی چه؟ حکومت اسلامی چی می شود؟احساسات بودشعاربودنه روزنهم دی مردم انقلاب رادیده بودندحکومت اسلامی رادیده بودندضعف هارادیده بودندقوت هارادیده بودندامادرعین حال دیدندانقلاب درخطراست گفتنداین انقلاب راماارزان به دست نیاوردیم که راحت ازدست بدهیم بایدواقعاً از مردم تشکر کنیم این روزها اگرمراسم نهم دی می گیریم برای این است که بگوئیم مردم دست شمادردنکند آفرین، مردم شمامردم وفاداری هستید هر وقت انقلاب راخطری تهدیدکندشماهستید، بدون دعوت آمدیدکسی شمارادعوت نکرد، غیرت اسلامی درمیان ملت مابحمدالله زنده است احساس مسئولیت نسبت به انقلاب زنده است چقدردشمن تلاش می کندمارابی تفاوت بکندنهم دی تیردشمن دربی تفاوت کردن مردم به خاک خوردومردم به میدان آمدنداین حماسه بزرگ متعلق به هیچ حزب وگروه ودسته ای نیست این حماسه بزرگ ازآن همه ملت است این حماسه بزرگ از آن رهبری است این حماسه بزرگ که پیوندمردم وملت است بالاتروفراتر از جناح های سیاسی ودسته بندی های سیاسی است این جامردم هستند وولایت امت است وامام واین تدبیرراهیانه رهبری است که سه اقدام مهم انجام دادندوآن نشترآخررامردم وملت زدندگام اول رهبر معظم انقلاب مداراراپیش گرفتند، جذب حداکثری هشت ماه صبرکردندسفارش کردندنصیحت کردندقاصد فرستادند صحبت کردندتذکردادندراهکاربرای حل مسأله نشان دادندبامدارا، گام دوم وتدبیردوم ایستادگی پای رأی مردم بیست وچهارمیلیون مردم رأی داده بودندچهل میلیون مردم رأی داده بودندبیست وچهارمیلیون یک طرف بقیه اش به افراددیگرومتفرق امام پای رأی مردم ایستادندکه رأی مردم به این سادگی نمی شود از آن گذشت؛ وبه حضور مردم پای صندوق های رأی امام احترام گذاشتندوتدبیرسوم بصیرت بخشی روشنگری اقناء سازی درطول این هشت ماه رهبرعزیزچقدرصحبت کردندنگاه کنیدتاریخ را فرمایشات آقارانگاه کنیدچقدرصحبت وتذکروآگاهی بخشی و سفارش به آرامش وبینش ورعایت قانون وانضباط تااینکه مردم درنهم دی نگاه کردندبه آن فتنه گران که به حریم وحرم حسین(ع)تجاوزکردندبه عاشورااهانت کردندمردم دیگرتحمل نکردندودردوازدهم محرم ونهم دی آن سال مردم به میدان آمدندوچه نقش مهمی آفریدندهمه سروصداهاوفتنه هاراخاموش کردندوانقلاب رادوباره محکم واستوارساختنددرادامه یاد وخاطره آن روزبزرگ بگوئیم نهم دی مربوط به فصل وزمان وشرایط خاصی نبوده، نهم دی یعنی حضورمردم یعنی آمادگی مردم یعنی احساس مسئولیت مردم درمقابل انقلاب دراین راستاان شاءالله نهم دی امسال هم مراسم برگزار می شود که باید همه عزیزان دراین مراسم ان شاءالله شرکت کننددرمیدان امام مراسم آغاز می شودوروز نهم دی یکشنبه آنجاهمه عزیزان رادرآن روزمشاهدکنیم.
وامامسئله بودجه که به مجلس رفته وان شاءالله مجلس داردبررسی می کندبودجه سال آینده رابه آن مسائل اقتصادی وفنی وتخصصی نه مامی توانیم واردبشویم ونه لزومی داردکه واردبشویم امادوسه نکته راجع به بودجه که به مردم یادآوری کنیم وان شاءالله نمایندگان به آن توجه بکنند۱- این بودجه بایدعادلانه تنظیم بشودماانتظارمان از دولت ونمایندگان این است بودجه راعادلانه تنظیم کنند؛ چه دربخش درآمدهامالیات هاوچه دربخش توزیع وتقسیم بایدعادلانه باشدیک وقت مسایل مختلف که حالا نمی خواهم توضیح بدهم باعث نشوداختلاف طبقاتی راافزایش بدهدبایدبدانیم تنظیم عادلانه بودجه این اختلاف طبقاتی که درجامعه ماوجوددارداین رابایدکم بکند بایدمردم به هم نزدیک بشوندفقیروغنی این قدراز هم دور نباشندیکی درهزیززمین وخاک یکی دراوج ستارگان از نظراقتصادی این قابل قبول نیست ویکی از راه های علاجش تنظیم عادلانه بودجه است ۲-بودجه بایدکسب درآمدهای جدیدرابوجودبیاوردبایددولت ومجلس تلاش کنندمنابع جدید درآمدهای جدیدبرای اداره کشورپیدابشودوهزینه های زیادتجملاتی راحذف بکنندنگاه کنندبه شرایط اقتصادی مردم ۳-کشورراازبحران تحریم ان شاءالله به آرامی وبااطمینان خاطرعبوربدهندمادرشرایط خاصی این بودجه راداریم تنظیم می کنیم که تحریم هادراوج خودش ودشمن همه زورخودش رازده برای تحریم ها هنرمااین است که مایک بودجه ای تنظیم کندکه بتواندمارااز این تحریم هاعبوربدهدبه تولید به اشتغال توجه شودافزایش تولیدواشتغال مدنظرباشدوتوجه خاصی بکند، خصوصاً که اقدامات قاطع وخوب قوه قضائیه دربرخوردبامفسدین واعدام جمعی از آنهاومجازات های سنگین برای تعدادی از آنهاکه همچنان ادامه دارداگر ان شاءالله بودجه دولت هم به این نکاتی که عرض کردم توجه بشود ان شاءالله مردم مابه عدالت امیدوارمی شوندبه اینکه نظام ماداردبه سمت عدالت به سمت رعایت حقوق مردم مستضعفان گام برمی داردامیدوارمی شوندامیدمابه اسلام وانقلاب وراه امام افزایش پیدامی کنددرحالی که دشمنان ماناامیدنددشمنان ماآمریکامی بینیداز منطقه ناامیدشده از سوریه بساطش راجمع می کنداز افغانستان بساطش راجمع می کند درعراق موقعیتی نداردمی بیندوضع داخلی آمریکابه هم ریخته می شنویددولت آمریکا درچه شرایطی قرارگرفته همپیمانان آمریگادرمنتطقه وضعشان آشفته شده اوضاع عربستان ووضعیت بن سلمان نگاه کنیدشخص ترامپ گرفتارسرگیجه شده شبانه دزدکی مخفیانه باهواپیمای مخصوص می آیدبه عراق درپایگاه نیروهای آمریکایی درعراق می نشیندکه باسران و بزرگان عراق صحبت کندوهیچ کس به اوجواب نمی دهد،دماغ سوخته وناراحت برمی گرددمی رودومی گویدمن هفت تریلیون درعراق خرج کردم اماامروز وقتی می آیم به عراق کسی به من نگاه نمی کندآفرین من تشکر می کنم از دولت عراق ازسیاست مداران عراق ازمجلس عراق ازاحزاب ورجال سیاسی عراق آفرین شماعراقی هابودیدبه رئیس جمهورقبل آمریکا لنگ کفش زدیدوآبروی بوش پسررابردیدواین شماهستیدکه امروزآمریکابااین کبکبه ودبدبه می آیدبه عراق واین طور ناامیدومأیوس وناراحت برمی گردد، هم به این دست خالی ترامپ وهم به آن لنگ کفش بوش پسربه شمامردم عراق وانقلابی درودمی فرستیم تاملت عراق این روحیه انقلابی راداشته باشندان شاءالله مستقل وعزیزوبزرگ وروبه پیشرفت خواهندبودو خوشبختانه همزمان بااین افتضاح ورسوایی وشکست وابتذال آمریکاهمزمان بااین هاکه آنهالرزانندوهراسان پابه فرارنیروهای توانمندجمهوری اسلامی مادرنیروی زمینی سپاه رزمایش پیامبراعظم(ص)برگزارمی کنندودرمیلیون ها کیلومترزمین درجنوب درآب وخاک این مانورعظیم رابرگزارمی کنندوبه دشمنان می گویندبدانیدماقوی تر از دیروزیم و شماضعیف تر ازدیروز، امروزبه آمریکابایدگفت یانکی به خانه ات برگرددیگراینجاجای تونیست نه درخاک خاورمیانه ونه درآب های خلیج فارس جا نداری بایدبرگردی به آن جایی که آمدی به خانه خودت این جامال ملت هاست دولت های منطقه ببینندهیچ تکیه گاهی بهترازمردم نیست، آمریکااگریک روز منافعش رادرخطرببیندهمه رامی گذاردومی رود آمریکا اگریک روزی برایش گاوشیری نباشداین جادیگش راپهن نمی کندولی این سرزمین واین منطقه به مردم مربوط می شود و مردم باید اداره کنندخوب است که دولت هاخصوصاًدربحرین درعربستان درهمه جای این منطقه به مردم خودشان توجه کنندکه ان شاءالله ازملت ماالهام بگیرند.
مادرآستانه چهل سالگی انقلابیم بایدخیلی مراقب باشیم دشمن آرزوکرده اعلام کرده که من نمی گذارم ملت ایران چهل سالگی انقلابش راببیندحواسمان جمع وهوشیارباشیم من به مسئولین محترم عرض می کنم اقدامات وتصمیماتی که مردم رابه خشم بیاوردنگیرندحواسشان باشددشمن دنبال این فرصت است که مایک حرفی بزنیم یک تصمیمی بگیریم عده ای راناراحت وعصبانی بکنیم وبه مردم عزیزعرض می کنم ممکن است مطالباتی داشته باشیدحرف هایی داشته باشید حقی داشته باشیدعیبی نداردمطالباتتان رابه طریقی درست قانونی منطقی باکمال آرامش ودراوج امنیت مطالباتتان را مطرح کنیدکه دشمن سوءاستفاده نکندیادتان است پارسال درهمین روزهای هفتم تیر دشمنان چه طور آمدنداوضاع راآشفته کنند وموفق نشدندامسال هم همین طوری است آنهاهم دنبال این هستندامسال اگر نتوانندبرای سال آینده دارندتدارک می بینند پس همه ماباید مراقب باشیم هم مسئولین هم مردم ما%
وامروزکه هفتم دی است یکی از روزهای بسیارپر خاطره وشیرین است که امام عزیزباپیامی که دادندنهضت سوادآموزی رابوجودآوردندقبل از خطبه هامسئول نهضت سوادآموزی شهرستان توضیحاتی خوبی راجع به آماروموفقیت های نهضت سوادَآموزی داده البته موفقیت های نهضت راهمه می بیندبحمدالله بی سوادی تقریباً دارددامنش راجمع می کنداز جامعه ماخصوصاً برای افرادزیرچهل سال می توانیم بگوئیم درآستانه غروب تمام شدن است اما سوادبرادران همه اش خواندن ونوشتن نیست از مهمترین مصادیق سوادهنرزندگی کردن است بعضی هاسواددارندتحصیلات عالیه دانشگاهی دارندهم زن وهم شوهر امابلدنیستندزندگی کنندنمی دانندچه طورزندگی کنند؛مهارت های زندگی جزء دانش است جزء سواداست آشنایی بافضای مجازی ورسانه هااین هاجزء سواداست، فکرنکنیدهمین که خواندن ونوشتن یادگرفتیددیگر باسوادشدیم وتمام شدنه بایدادامه بدهیم درابعادمختلف%
یادوخاطره نامه تاریخی امام رابه گروباجف راگرامی می داریم که درسیزده آبان سال شصت وهفت امام این نامه به گورباجف نوشتندوچه پیش بینی عالمانه وسیاست مدارانه ودقیق که صدای خوردشدن استخوان های کمونیسم به گوش می رسددرودبرآن امام سلام برآن امام همان امام فرمود: ماآمریکارازیرپامی گذاریم، ماسنگربه سنگرجلوخواهیم رفت وتاطنین الله واکبربرهمه جهان قله هارافتح می کنیم وان شاءالله پرچم اسلام رابه اهتزاردرمی آوریم این پیش بینی امام است درودخدابرآن امام سلام خدابرشهیدان ماوخداراشاکریم که درآستان چهل سالگی انقلاب راداریم مشاهده می کنیم .
خدایافرج امام زمان رابرسان!سایه نایبش رهبرعزیزسرمامستدام بدار!روح امام وشهیدان وحقداران خاصه آیت الله شاهرودی وشهدای عزیزماوعزیزان ماکه دردانشگاه تهران از دنیارفتندهمه راباشهدامحشوربفرما! عاقبت امرماختم به خیربگردان!
«اعوذبالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ »«صدق الله العلي العظيم»

* والسلام علیکم ورحمه الله

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…