کد خبر: 2421

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ - ۳:۵۱

انسان برای دین برای اسلام از آبروازمال ازجانش ازهمه چیزبگذرداین اقتضای امربه معروف ونهی از منکر است به آمریکاپیام می دهیم به اروپاپیام می دهیم به دشمنان”هیهات من الذله”

«بسم الله الرحمن الرحیم » خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۱۵ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور خطبه اول «عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» تسلیت عرض می کنم ایام غمگینانه وسوگمندانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام را به محضر مولایمان حضرت ولی عصر(عج)ونایب شایسته امامت وولایت رهبرعزیز انقلاب وهمه دوستداران وعزاداران حسینی(ع) […]

Print Friendly, PDF & Email

«بسم الله الرحمن الرحیم »
خطبه های نمازجمعه این هفته ۹۸٫۶٫۱۵ به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور
خطبه اول
«عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله» تسلیت عرض می کنم ایام غمگینانه وسوگمندانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام را به محضر مولایمان حضرت ولی عصر(عج)ونایب شایسته امامت وولایت رهبرعزیز انقلاب وهمه دوستداران وعزاداران حسینی(ع) خاصه شما نمازگزاران جمعه، خواهران و برادران «أعظَمَ اللهُ اجورَنا بمُصابِنا بِالحُسَینِ، وَ جَعَلَنا و ایّاکُم مِنَ الطّالِبینَ بِثارِهِ مَع وَلیّهِ الامامِ المَهدیِّ مِن آلِ مُحَمَّدٍ(ٌص)»در ایام عاشورا معمول مجالس صحبت ازگفتمان عاشوراست پیام عاشوراآثارعاشورا اهداف عاشورا و بررسی شرایط اتفاق عاشوراچگونگی اقدامات واحوال دشمنان و چگونگی احوال وسیره امام واصحاب امام معمولاً این صحبت هامی شود بحمدالله درسطح شهرستان هم همه مساجدوتکایادراین شب هاوروزهاازمحضرافاضل محترم روحانیت معظم سخنرانان گرامی و مداحان استفاده می کنندمن هم امروزدراین فرصت کوتاه یک حدیث ازامام حسین(ع)عرض بکنم که بی ارتباط به مسئله زمان ما نیست وبلکه مسئله اصلی زمان ماست درحدیثی داردامام حسین(ع)روزی درجمع مردم حاضرشدندوبااین جملات بامردم صحبت کردند «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَاخَلَقَ اَلْعِبَادَإِلاَّلِيَعْرِفُوهُ» خدامردم رانیافریده شمارانیافریده مگربرای اینکه خدارا بشناسید هدف ازخلقت شما معرفت خداست که بامعرفت خداکمال پیداکنیدرشدپیداکنیدودرعالم آخرت به مدارج بالاترونعمت های بیشتراز برکات وعنایات خداوندبهره ببرید« فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ »اگرخداراشناختیدخدارابندگی می کنیداگرکسی خدارابندگی نکندیعنی خدارانشناخته «وَاِسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ»واگرکسی خدارابندگی کردزیرباربندگی غیرخدانمی رود، کسی که طعم شیرین ولذت بندگی خداراچشیده بندگی دیگران نوکری دیگران زیرباردیگران رفتن برای اوسخت است وتلخ است کسی بلندشد عرض کرد ای پسر رسول خدا«يَا اِبْنَ رَسُولِ اَللَّهِ مَامَعْرِفَةُ اَللَّهِ عزوجل»معرفت خداچیست؟ماکه مؤمن هستیم ماکه مسلمان هستیم نماز می خوانیم شهادتین می گوئیم معرفت خداغیرازاین است که ماداریم الان؟امام فرمود: « مَعْرِفَةُ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُ» معرفت خدابه زبان ساده امام حسین(ع) یعنی شناخت امامی که درزمان اوزندگی می کنی « الَّذِی یَجِبُ عَلَیهِمْ طَاعَتُهُ » آن امامی که واجب است براهل هر زمانی ازآن امام اطاعت بکنند، معرفت خدایعنی امامی که از اوبایداطاعت کنی بشناسی کسی که واجب الطاعه است دستور او بر ما لازم است اجراکنیم و اطاعت کنیم اورابنشناسیم این می شود معرفت خدا،چون آن امامی که واجب الطاعه است حجت خداست،آن امامی که واجب الطاعه است آیت خداست نشانه خداوخداشناسی همین امام شناسی وامامت شناسی است ایام عاشوراست فرصت خوبی است که بحث امامت شناسی بحث خداشناسی است اگرراجع به امام حسین(ع)اگرراجع به ائمه اطهار(ع)صحبت می کنیم این خداشناسی است نگاه کنیداصحاب امام حسین(ع)امتیازشان این بودکه امامشان رامی شناختندگرچه مثل دیگران نمازمی خواندندروزه می گرفتند اعمال راانجام می دادندواصحاب عمرسعدنمازمی خواندندروزه می گرفتندعبادت می کردندخیلی ازدستورات رااجرامی کردند اماامام شناس نبودندگیرشان توی همین نکته بودچون امام رانمی شناختندبه وادی کفرافتادندکه دراین باب البته احادیث و روایات فراوانی داریم که فرصت رسیدن به آنهانیست درعصروزمانی که مازندگی می کنیم آن امامی که بایدبشناسیم ولی فقیه است آن کسی که ازاوواجب است اطاعت کنیم نایب امام زمان این امام زمان ماست یعنی درزمان غیبت آن امام واجب الاطاعه فقیه جامع الشرایط است اورابشناسیم نه با اسم شناسنامه ای وعکسش راببینیم وبگوییم همین است نه از نظرات اومطلع باشیم ببینیم اودرباره عبادت درباره حق الناس درباره وظائف زن وشوهردرباره اداره خانواده درباره مسائل اجتماعی چه نظری دارد چه می گوید؛ ببینیم آیاراجع به مسائل اقتصادی نظرش چیست؟ آیاراجع به مسائل فرهنگی وهنری چه می گویدهنرمندان مافرهنگیان ماوتمام کسانی که کارفرهنگی می کنندبایدبرمحورمعرفت امام یعنی معرفت نظرامام حرکت بکننداین می شودخداشناسی نظرامام مادرباره دولت چیست؟ کدام دولت خوب است کدام کاردولت ایراددارددرباره مجلس چی درباره قوه قضائیه چی؟ نظراودررابطه بااقوام مختلف کشوراقلیت های مذهبی سیاست خارجی چیست؟ ازنظرامام مادشمن اصلی ماوملت ماکیست؟ این رابایدبشناسیم این رابایدبدانیم این یعنی امام شناسی؛ نظرامام راجع به برجام چیست؟ ماانتخابات برگزارمی کنیم می خواهیم نماینده مجلس انتخاب کنیم معیارهایی که امام می گویدبرای نماینده مجلس کدام هاست معیارهایی که امام می گویدبرای دولت ورئیس جمهورکدام است این امام شناسی امروزازضروریات زندگی ماوازاصلی ترین وظایف ماکه بایدازعاشوراالهام بگیریم امام شناسی است وازآن امام واجب الاطاعه اطاعت کنیم؛ اصحاب امام حسین(ع) اهل تحلیل نبودند؟ نمی توانستندمسایل زمان خودشان راتحلیل سیاسی بکنندبه امام حسین بگویندآقا مصلحت نیست مانیرویمان کم است دشمن نیرویش زیاداست ماسلاح نداریم دشمن سلاح داردآقااگرمی خواهیم بجنگیم این زن وبچه هاراچرا می بریم؟این طورحرف هارانمی فهمیدند؟ چراخیلی هاهم به امام حسین گفتندنرواین هارانبرخیلی هاایراد گرفتند نیامدندآدم های سرزنده دارهم بودندجزء خواص هم بودندامااصحاب امام حسین این طورامام حسین را نمی شناختندامام شناسی اصحاب امام حسین یعنی هرچه امام می گویداطاعت بایدکرد، به کم وزیادش کارنداشتتند به صحت وسقمش کارنداشته باش امام شناسی درمکتب متعالی شیعه کسی که معتقدبه امامت است وکسی که ولی فقیه راجانشین امام زمان(ع)می دانداین طور نگاه می کندنگاه کنیدبه اصحاب امام حسین(ع)این روزهاذکرویادآنهادرمحافل ومجالس زیاداست آن روزدرچه طمأنینه و حالتی می آمدندخدمت امام ازامام اجازه می گرفتندمی رفتندوقتی به زمین می افتند ولحظات آخرشان امام بربالین سرشان حاضرمی شد از امام سؤال می کردند«اَوْفَيْتُ يَابْنَ رَسُولِ اللّه» آیاازمن راضی هستید؟من شیعه خوبی بودم؟ امام حسین(ع) می فرمودبله«انت امامی فی الجنه» توجلوتراز من می روی به بهشت آفرین برتوآفرین! آن لحظه آخرهم امضای امام رامی گرفتند برادران وخواهران آن لحظه آخری که جان می دهیم امام است که بایداسلام مارادین ماراعبادت ماراخوبی مارانجات ماراامضابکند، به این جوان پرشور عاشورایی نگاه کنیدخصوصاً جوانان عزیزونوجوانان گرانقدرماعده ای ازجوانان به صورت دست جمعی بردشمن حمله کردند بعد ازشهادت علی اکبر(ع)جمع هفت هشت نفری ازهمین جوانان ونوجوانان بنی هاشمی که اسامی بعضی از آنهادرمقاتل آمده به صورت دست جمعی حمله کردندامام آمدجلوشان راگرفت فرمود:«صبراياًبني عمومتي»بنی هاشم صبرکنیدعجله نکنیدهیجانی نشوید «صبرا يا اهل بيتي»فرزندان من پسران برادران من صبورباشیدآرام باشیدماعاقبت به خیرهستیم مااهل نجات هستیم نگران نباشیداین لحظات تمام می شودبعضی از آنهاراامام اجازه دادرفتندوشهیدشدندقاسم ابن الحسین که یکی از جوانان برومندوبامعرفت عاشور است که فرموده اند«لَمْ یَبْلُغْهُ حُلمَاً »هنوزبالغ نشده بودسیزده چهارده سالش بودآن صحنه شهادت جوانان بنی هاشم راکه دیدشهادت علی اکبرراکه دیدنگاه کرددیدچندنفراز بچه هادارندگریه می کنندازهمین جوان ها ونوجوان ها،اشاره کردامام حسین(ع)آمدفرمودچراگریه می کنی؟برای شهادت این رفیقانتان گفتندنه یابن رسول الله نه امام مابر مظلویت وغربت شما گریه می کنیم همه یارانت رفتنداین نوجوانان این طور جلوچشم شما پرپرمی شوندما برمظلومیت شماگریه می کنم قاسم ابن الحسن خودش راآماده کردلباس رزم وتجهیزات لازم رابرداشت آمدجلوخیمه هاامام تاچشمش به قاسم افتاداشک ریخت وقاسم رابغل کرددوتایی شان باهم آن قدرگریه کردند«حَتَّی غُشِیَ عَلَیهِمَا»هردو بی حال شدندهردواز حال رفتندامام فرمود پسر برادرم یادگار حسنم توعزیزمن هستی هروقت به تونگاه می کنم به یادبرادرعزیزم حسن می افتم تونروبه میدان قاسم عرض کردعموجان از توخواهش می کنم به من اجازه بده من طاقت ماندن ندارم، امام می دانست این بچه نه تحت تأثیر هیجان زده است نه از روی هیجان نمی رودازروی معرفت می رودچون قبلاًامام ازاوپرسیده بودمرگ درنظرتو چگونه است گفته بود«أحلَی مِنَ العَسَل» این جوان بااین معرفت به یک اقدام شیرین می خواهددست بزندالتماس کرددست امام رابوسیدوبه پای امام افتادوامام اجازه دادهمه این صحنه ها ازدوطرف داردتماشامی شودیک طرف زن هاوبچه های اباعبدالله می بینندامام یکی یکی جوانان رامی فرستادالان هم نوبت قاسم است امام راضی شدندقاسم برودآن طرف دشمن دربهت وحیرت آنهاهم دارندنگاه می کنندچراحسین بچه هارامی فرستد؟لباس جنگی مناسبی برای قاسم نبودنه شمشیری که به قداوبخوردنه نیزه ای نه زره ای امام عمامه ای ازخودش روی سرقاسم گذاشت پیراهن بلندی تن اوکردبه عنوان زره برتن قاسم، اوراسواربرمرکبی کردکه پاهایش به رکاب نمی رسید، امام اورافرستادند و منتظر بودندقاسم خودش رانشان بدهددرمقابل دشمن ودرپیش چشم آنهاچه خواهدگفت وچه خواهدکردسی هزاردشمن نیزه به دست وشمشیربه دست یک نوجوان سیزده چهارده ساله دربرابرآنهاچه خواهدگفت؟ تارسیددرمقابل دشمن همه منتظربودنداین کیست؟ خودش رامعرفی بکنداین رجزراخواند«إن تَنکرونی فأنا ابنُ الحسنِ سِبطُ النَّبیِّ المُصطفی المؤتَمَن هـذاحسینٌ کالاَسیر المُرتَهن بینَ اُناسٍ لاسُقوا صوبَ المُزن» اگرنمی شناسیدبشناسیدمن پسرحسن ابن علی هستم من نوه پیامبرهستم این حسین امام من است امام مظلوم وتشنه لب من است من برای دفاع از امام به میدان آمده ام؛ دشمنان باورنمی کردندیک جوان سیزده چهارده ساله درمقابل سی هزارنیرواین طوررجزبخوانداین طورآن هاتحقیرکنداین طوربااراده وباصلابت وباجرأت حرف بزنداین مکتب حسین چه مکتبی است؟این مکتب علی چه مکتبی است؟چه طور بچه هارامی پروراند؟ چه طورجوان هارابزرگ می کند؟چه طور انسان ها رابه این حداعلی ازعزت وعظمت وقدرت وصلابت می رساند؟ آری مکتب عاشورااین است نوجوانان درعاشوراازاین مکتب باید استفاده بکنندجنگ کرد جنگ تن به تن،حریفش نشدنددستوردادعمرسعدگروهی براوحمله بکنیدگروهی حمله کردند یک نوجوان سیزده ساله یک گروه ازروبه صفتان درنده اورادرمیان گرفتندیکی سنگ یکی نیزه یکی شمشیرتاقاسم روی زمین افتاد صدا زد یا عمایا عمایاعماعموجان به فریادم برس داردحسین وقتی آمدبالا سرقاسم دیدقاسم داردجان می دهدپابه زمین می کوبدداردمی گوید عموجان کمکم کن عموجان به فریادم برس ابی عبدالله سرقاسم رابه زانوگذاشت فرمودعزیزم خدالعنت کندقومی که توراکشتند عزوالله خیلی به خداقسم سخت است توازعمویت کمک بخواهی وعمویت نتواندتوراکمک بکند.قاسم جلوچشمان حسین جان دادحسین(ع)بدن قطعه قطعه و زخمی ومجروح وپرخون قاسم رابرداشت طوری بغل گرفت که سینه وبه سینه حسین گذاشت سروصورت اوروی دوش حسین پاهای مبارکش روی زمین کشیده می شد آوردکنارخیمه شهدا کنارعلی اکبرگذاشت اما همین که قاسم راگذاشت کنار علی اکبر زن هاوبچه های خیمه گاه صدا به شیون وزاری بلندشدوامحمدا «اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ(ع)، وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً»خدایافرج امام زمان(عج) برسان! روح وامام وشهداخاصه آیت الله طالقانی که این روزها رحلت ایشان است از ماشادبگردان!إنّ أحسَنُ الحَديثِ و أبلَغُ المَوعِظَةِ کتاب الله العزیز بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾ صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم
خطبه دوم «عبادالله اوصيكم ونفسي بتقوي الله»مجدداًتسلیت عرض می کنم ایام سوگواری راامام حسین(ع) فرمودند«أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِوَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّی وَأَبِي»کارمن درعاشوراامربه معروف ونهی ازمنکراست من پیش خودم هروقت این سخن رامی خوانم ومی شنوم فکر می کنم اگرامربه معروف ونهی از منکراینی است که امام حسین(ع) انجام دادماچه می کنیم؟ ماکجای امربه معروف ونهی از منکرهستیم، کارماچقدرفاصله داردباکارحسین ابن علی(ع)این تکلیف بزرگ الهی این احیای مکتب عاشورااین شهادت طلبی این که انسان برای دین برای اسلام از آبروازمال ازجانش ازهمه چیزبگذرداین اقتضای امربه معروف ونهی ازمنکراست دشمنان مادشمن عاشورایندبرای اینکه عاشورااحیاگرامربه معروف ونهی ازمنکراست چراهیئات مذهبی ماراتهدید می کنند؟ در سال های گذشته توی هیئات مذهبی مابعضی شهرهابمب گذاری کردنددرحرم امام رضا(ع)درروز عاشورادربیست وشش سال قبل اگریادتان باشدبمب گذاری کردندبرای اینکه مارابترسانند،دشمن فکرمی کندماباکشته شدن جامی زنیم باشهادت می ترسیم هفده شهریور شاه ملعون به سفارش آمریکاواسرائیل باهمین قصدکه آن قدربکشیم که مردم جابزنندوازخیابان هاجمع بشوندآن همه انسان های مؤمن رابه شهادت رساندند یزیدوعمرسعدفکرمی کردنداگرآب به روی امام حسین ببندندحسین و بچه هایش تشنه بشوند تسلیم می شوند،همه این ترورهاهمه این زورگویی هاهمه این جنگ هاهمه این تحریم هاهمه این آب بستنها به روی امام حسین واصحاب امام حسین برای این است که جبهه حق راتسلیم خودشان کنند، آنهاراببرندپای میزمذاکره هرچه دیکته می کنند امضا کنند وقبول بکنند، که امام حسین به ماآموخت به دشمن بگوئید«أَلا إِنَّ الدَّعِی بْنَ الدَّعِی قَدْ رَکَزَ بَیْنَ اثْنَتَیْنِ بَیْنَ السِّلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَ هَیْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ یأبَی اللّهُ ذلک منا ومن المؤمنونَ »دشمن به مامی گویدیابیاتسلیم بشویاکشته بشو، یاجنگ رابپذیر وما به دشمن می گوئیم ما از مرگ ابایی نداریم مازیربارذلت نمی رویم بالاترین منکرذلت پذیری است بالاترین منکرتسلیم شدن دربرابردشمن است وبالاترین معروف مقاومت وعزت طلبی واینکه بنده خداباشیم وبس،لذاامام حسین ازشعارهایش درکربلا این بود«لْمَوْتُ خَيْرٌمِنْ رُكُوبِ اَلْعَارِ» مرگ ازتسلیم شدن بهتراست،وپدربزرگوارش امیرالمؤمنین(ع)به ماآموختند«المَوتُ فی حَیاتِکُم مَقهورین» اگر زیردست باشید اگر تسلیم باشیدزنده هم که باشیدمرده ایدولی اگرپیروز باشیداگرقاهرباشیدمرده شماهم زنده است مرده شماهم شهیداست وشهید زنده است، امروزدشمنان مابه همین امیددارنددست وپامی زنندتلاش های مذبوحانه می کنندکه ماراتسلیم خودشان کنندپای میز مذاکره وامضای دستوراتشان مارابکشاننداین همه تحریم این همه فشاربرای این است وماازعاشوراپیام می دهیم به آمریکاپیام می دهیم به اروپاپیام می دهیم به دشمنان”هیهات من الذله”مابعدازخیانت آمریکا و اروپا وبدعهدی آنهاگام سوم درکاستن ازتعهدات مان رابه یاری خداوندمتعال ازامروز شروع کردیم گام سوم یعنی اینکه سانتریفیوژهای پیشرفته نسل شش وهشت باقدرت شروع به کارخواهندکردتولیدات آنهاافزایش پیداخواهدکردآنهاتکثیروفعال خواهندشدان شاءالله غنی سازی تامرزبیست درصدوبلکه بالاتروهرچه نیازعلمی ونیازهسته ای کشورباشدان شاءالله انجام می دهیم دیگرآن پوست گردویی که درست کرده بودندکه ازاین مقدار بیشترجلونرویداین راکنارگذاشتیم وازاین حصربیرون آمدیم وان شاءالله راه پیشرفت کشورراباقدرت جلومی بریم، تأسیسات فرودو که یکی ازمهمترین تأسیسات هسته ای مابودتعطیل کرده بودندتوی قراردادبرجام آن تأسیسات دوباره فعال می شودوان شاءالله به همت جوانان دانشمندباغیرت مابهترازگذشته بهترازچهارپنج سال قبل فعالیت خواهندکرد البته نظارت سازمان انرژی اتمی بین المللی سرجای خودش هست امامن می خواهم این رااضافه کنم مسئولان مادیپلمات های ما این راهم بدانند که ماخواهان این هستیم نظارت های فوق العاده واجباری وخلاف مقررات بین المللی که دربرجام برماتحمیل کردندآن نظارت هاراهم بایدپس بزنیم آن نظارت هاراهم بایدکناربگذاریدواجازه ندهیدهرروزجاسوس های آمریکاوماسرائیل به بهانه بازرسی برمسائل علمی و امنیتی مانظارت بکنند، نگران رجزخوانی های دشمن نباشیدامروزائتلاف آنهادرمنطقه به هم خورده، یارگیری شان دیگرضعیف شده می بینیدحتی سعودی هاواماراتی هاکه باهم ائتلاف کرده بودنددرجنگ یمن به جان هم افتاده اند آمریکادیگرنمی توانددرمنطقه ائتلافی درست بکندنه ازمنطقه ونه از خارج منطقه به لطف الهی وازاین طرف پیوستگی میان نیروهای انقلابی روز به روز قوی ترو محکمترمی شودپیوستگی میان انصارالله یمن وملت انقلابی مامحکم شده پیوستگی میان حماس ومردم فلسطین وانقلاب مامحکم شده محکمتراز گذشته وشایددرطول تاریخ بی سابقه باشدکه این قدر نیروهای حماس وبچه های مبارزفلسطینی به ایران وانقلاب وامام مادل بسته باشنددیدیدهیأت هایی که از یمن وفلسطین آمدند و دیدید نامه هایی که رئیس انصارالله یمن واسماعیل هنیئه رئیس حماس برای رهبرعزیزمافرستادندکه ماافتخارمی کنیم سربازشماباشیم حمایت ازایران امروزبرای ماجزء اصول اولیه ماست وآنهاچه پیام های تشکرآمیزی وقدردانی ازرهبرماکردند، ازنظام ازمردم ماازمقاومت ماازشهدای ما، امروزاقتدارحزب الله رامی بینیدیک سخنرانی شیرمردعرب حسن نصرالله چگونه ولوله درامنیت وآرامش اسرائیلی هامی اندازد، شنیدیدهمین هفته، آقا سیدحسن اعلام کردمابه زودی پاسخ شهادت دونفرازجوانان مان راخواهیم داد، اعلام می کنیم منتظرباشیدمامی آییم غافلگیرانه نه اعلام کرد توی همین روزهامی آییم تمام تجهیزات اسرائیل آماده شدندتمام آن امکانات، آن گنبدآهنین رابه کار گرفتند، همه نیروهاودوربین هاوجاسوس هاوهمه امکانات اطلاعاتی شان رابه کارگرفتنداما یک مرتبه دیدندیک یگان نظامی مورد حمله قرارگرفت ودوتاازماشین های آنهابا سرنشینان نظامی شان که یکی از آنهاازفرماندهان ارشداسرائیل بودبه درک واصل شدند ازکجاآمدندازکجازدیم این گنبدآهنی ما چی شد؟این دوربین های ماچی شد؟ این جاسوس های ماچی شد؟ این درحالی است که تازه اسرائیل یک هفته آماده باش داده بود اماوای به حال اسرائیل آن روزی که شبانگاهی وشبانه وغافلگیرانه براسرائیل حمله بشود، امروزاقتدارنظامی وسیاسی ما بحمدالله در اوج است چه خودمان وچه دوستانمان درمنتطه به دیپلمات های بزرگوارمان عرض می کنم با قدرت صحبت کنیدباقدرت حرف بزنید حق این مردم رااز دشمن بگیرید، ودربرابرآنهاعزت واقتداراین ملت واین جوان های ارزشمند مارادرسپاه وارتش وفلسطین و لبنان ویمن حفظ کنیدکه همین طور هم هست امروزدیگرمذاکره باآمریکااحمقانه است باید برگردیم به چهارسال قبل هزینه کردیم چهارسال است داریم خرج می کنیم خون دل می خوریم امانتیجه خوبی گرفتیم این هزینه هااین خون دل هااین دادوقال هانتیجه اش این شدکه امروزهمه ملت ماهمه جبهه ها همه جناح هابه این رسیده اندکه مذاکره باآمریکا احمقانه است، امروزکسی درایران دیگرپافشاری برمذاکره نداردخط واحدوجریان واحدی پشت سررهبری همه ملت ازدولت وهمه قوا، مجلس وقوه قضائیه وهمه مردم پشت سررهبری ایستاده انداین نعمت بزرگی است حواسمان باشددشمن ممکن است به بهانه های مختلف بخواهددوعیت ایجادکندجناح بندی درست کندموافق ومخالف درست کندنیروهای ارزشی بامتانت وبادرایت حرف بزنندواقدام کنند، درست است عده ای رفتندمذاکرده کردندنتیجه مذاکراتشان این شداماامروزآمده اندکنارماامروز آمده اندباماحرف می زنندامروز آمده اندهمان حرف مارامی زنندسرزنشی که آنهارامنفعل کندنکنیدکنایه هایی که آنهاراآزرده کند نکنیدکه دشمن ممکن است از همین آزردگی هااز همین کنایه هادسیسه ای درست کندونیروهای ماراوجامعه مارادوباره گرفتار اختلاف بکند،نه به آنهامی گوئیم آفرین امروزآمده ایدخوش آمده ایدآفرین بیاییدکنارماهمه پشت سررهبری بایستیم وازانقلاب و اسلام واستقال وعظمتمان دفاع بکنیم تحریم هادیگرتحریم های بی اثراست بیخوداست آنهاامروزتحریم کردندکه صنایع هسته ای ایران تحریم مگرتاحالاشماصنایع هسته ای ماراکمک می کردیدمگراین صنایع هسته ای مابه کمک شمابه این جارسیده ولی برای اینکه پُزی بدهندبله مایک اقدامی کردیم دربرابرگام سوم می گویندصنایع هسته ای تحریم همانطور که می گفتندرهبرایران تحریم رهبرایران مگرنان وغذاولباسش ازآمریکا می آید،مگر به آمریکامی خواهدسفرکندکه شما تحریمش می کنیداین هاچیزی جزاینکه دردنیاسروصدابکنندچیز دیگری نیست وماان شاءالله راه ارزشمندخودمان راادامه می دهیم.
بایداز هیئات مذهبی تشکرکنم آفرین درودخدابرشمامدیران هیئات وعاظ محترم مداحان عزیزشورای هیئات امنای هیئات واقعاًعذاری تان ان شاءالله خداوندمتعال قبول کنداز جوانانی که باحضورشان درهیئات هیئات مذهبی رازیبا می کنندهیئات مذهبی راهدفمندمی کنندازآنهاهم تشکرمی کنم وروزهای عاشوراوتاسوعاراکه درپیش داریم نظم وبهداشت واخلاق وآرامش راحفظ کنید خدای نکرده به یکدیگرتوهین وجسارت نکنیدوبلکه باآرامش عذاداری بکنیم وتوسل بجوئیم به امام حسین(ع)واصحابش و نماز روزعاشورارابادتان نرود؛ امکانات نمازراهم هیأت هاباخودشان بیاورندکه درخیان هامی خواهیم نمازبخوانیم حالاعزاداران وامت حزب الله بداننداگرفرشی هم نبودهمان روی زمین نمازبخوانیم مگرامام حسین(ع)توی کربلا روی فرش نمازخواند، ماکه لباس عزا تن کرده ایم خاکی بشویم چه بهتراگرفرش آوردنددستشان دردنکندتشکرمی کنیم اگرنیامدبه خاطرفرش نمازراکوتاه نیائیم و ان شاءالله نمازدربهترین حالت اقامه بکنید.«۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»«اعوذبالله من الشیطان الرجیم*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(۱)اللَّهُ الصَّمَدُ(۲)لَمْ يَلِدْوَلَمْ يُولَدْ(۳)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴) صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم**والسلام علیکم ورحمه الله »

Print Friendly, PDF & Email
ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

هشدار امام جمعه‌ی شهرستان در رابطه با مسائل اخیر شهرستان

امام جمعه‌ی شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه‌ با…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

بررسی کشت ۴۵گونه گیاه دارویی در ۱۵ استان کشور

به گزارش ایرنا، محمدباقر رضایی روز پنجشنبه در…

۶۵،۲درصد پروژه های مسکن مهر کشور بهره برداری شده است

احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید…

نماینده مجلس: خشک شدن دریاچه ارومیه یک بحران ملی و فرامنطقه ای است

محمدقسیم عثمانی روز پنجشنبه در سومین نشست فرهنگی…

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند..

مردم قدمگاه صرفا پولشمار اوقاف شده اند و…

خَیّام نیشابوری

عُمَر خَیّام نیشابوری (نام کامل: غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر…

تاریخچه مسجد جامع نیشابور

مسجد جامع نیشابور یکی از مساجد قدیمی و…

درباره امام جمعه نیشابور

حجت‌ الاسلام سید قاسم یعقوبی متولد دوم فروردین…

درباره آیت الله عبدالجواد غرویان

زندگینامه آیت الله عبدالجواد غرویان

تجمع وراهپيمايي باشکوه حماسه ۹ دي در نيشابور

تجمع وراهپيمايي باشکوه حماسه ۹ دي در نيشابور…

میزخدمت حقوقی درتاریخ ۹۸٫۹٫۲۲ درمحل نمازجمعه ومسجدجامع نیشابور

هرهفته یکی از وکلای باتجربه شهردرمیزخدمت مسجدجامع حضورمی…

دیدار و برگزاری جلسه امام جمعه محترم شهرستان با یاوران نماز جمعه

دیدار و برگزاری جلسه امام جمعه محترم شهرستان…

شماره تلفن و سايت دفاتر مراجع عظام تقليد

شماره تلفن مراجع عظام تقليد و سايت مراجع…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

احکام نماز مسافر

مسأله ۱۱۱۹ـ مسافر با «هشت شرط» بايد نمازهاي…

احکام نماز میت

احکام، مستحبات و دستور نماز میت

احکام شرعی

بانک سوالات طبقه بندی شده احکام شرعی

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در نیشابور به مناسبت هفته بسیج

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: بیش از…

جمع طلاب حوزه های علمیه شهرستان نیشابور در پی سخنان ترامپ

طلاب و روحانیون حوزه های علمیه شهرستان نیشابور…

واکنش‌های جهانی به درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

مقامات مختلف کشورهای جهان به خبر درگذشت رئیس…

بیانیه وزارت امور خارجه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی

وزارت امور خارجه کشورمان درباره اعلام نتایج همه…

آینده کشور به توفیق و فضل الهی آینده خوبی است

Using A Penis Enlargement MachinePenis enlargement machines still…

روحانی روز ملی جمهوری آذربایجان را تبریک گفت

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

اجرای طرح کتاب سلام را در روز جمعه قبل از خطبه های نمازجمعه نیشابور

یکی از ابتکارات ستاد نماز جمعه شهرستان نیشابور…

نشر الگوی خدمت رسانی

نشر الگوی خدمت رسانی یکی از اقدامات مثبت…

شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن!

⭕️شلوار تنگ و خطرات آن برای بدن! 🎀…

پوشیدن ساپورت در آمریکا ممنوع شد!+ تصاویر

در حالی که پوشیدن ساپورت در مدارس غرب…

اسامی برندگان مسابقه نقاشی

برگزاری ایستگاه نقاشی و دلنوشته به امام زمان…

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس و محافظ شخصی امام خمینی (ره)

تشییع پیکرپاک شهیدمصطفوی از یادگاران دوران دفاع مقدس…

شرکت در آزمون متقاضیان جامعه الزهرا(س)

جامعه الزهرا بزرگترین حوزه علمیه خواهران در جهان…

مراسم وداع با شهید رفیعی امشب در نیشابور برگزار شد

مراسم وداع با شهید حسین رفیعی‌راد امشب بعد…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد نماز جمعه نیشابور

امکان زیارت مجازی بصورت آنلاین در سایت ستاد…

متن کامل قرآن کریم+ قرائت و قلم هوشمند برای اندروید

متن کامل قرآن کریم + قرائت قران با…

نرم افزار جوشن کبیر برای اندروید

  این نرم افزار یک برنامه مذهبی کاربردی…

زیارت آنلاین و مجازی حرمین

بازدید مجازی از بخش های مختلف حرم مطهر…

Watch Movie Online Solace (2015) subtitle english

Solace (2015) HD Director : Afonso Poyart. Writer…

آخرین ورژن مسنجر تلگرام – Telegram v3.10.1 Final

Telegram v3.10.1 Final – جدیدترین و آخرین ورژن…

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که…

اهمیت و شرایط نماز

اجوبه الاستفتائات پرسش و پاسخ به مسائل و…

Watch Full Movie Streaming And Download The Layover (2017) subtitle english

طوفان والیبال ایران، کانادا را هم درنوردید

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی

فینال لیگ فوتبال اروپا/ سویا اسپانیا مقابل دنیپرو اوکراین

تیم سویای اسپانیا بامداد پنج شنبه با پیروزی…

چهارشنبه یکی از بدترین روزهای تاریخ فیفا بود

به گزارش رویترز، وی یکی از چهار نامزد…

بلاتر با سران شش کنفدراسیون فوتبال قاره ای دیدار کرد

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع گزارش…